Разглеждат казуси с държавен горски фонд по морето

Разпечатай

В началото на седмицата областният управител свика Междуведомствената комисия, която ще разглежда сигнали за случаи на промяна в статута на терени – Държавен горски фонд, както и за увреждане на природата по южното черноморие в периода от 2004 до днес. Междуведомствената комисия ще разглежда само постъпили сигнали в различните ведомства. Дейността на комисията с членове зам.-областният управител Севдалина Турманова и директорите на РИОСВ, РДНСК, Регионално управление по горите и службата по кадастър в града ще бъде подпомагана от експертна група, включваща по двама специалисти от посочените ведомства. Шест са първите казуса, с които експертите се запознаха на първото си заседание, като веднага започнаха проверка на документацията по първите три постъпили в комисията. Информацията, съдържаща съмнения за нередности е подадена от представители на медиите.

Става въпрос за терени в землището на община Несебър. Поради големия обществен интерес към квартал „Черно море“ в града, за който е и един от сигналите, експертната група е категорична, че застроената към настоящия момент част, не засяга защитени територии по смисъла на Закона. Застроената земя се води горски територии, но общинска, а не държавна собственост.

По сигнал за сграда построена незаконно върху земя държавен горски фонд, комисията констатира, че същата не попада в защитени територии и теренът не е включен в мрежата НАТУРА 2000. Процедурата по промяна статута на земята не е приключила. Предстои да се изясни дали са  налице пропуски при първоначалното учредяване право на строеж през 2000 -та година

Третият сигнал е за поземлен имот, за който вносителят изразява съмнение, че е горски фонд в защитена зона,  възстановен неправомерно на частно лице и застроен. След запознаване с казуса е установено, че имотът е горска територия – частна собственост след съдебна реституция, но няма данни за смяна на статута на имота, нито за извършено строителство в него. Същият не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

В края на последния работен ден на седмицата Областният управител получи първия доклад от експертната комисия. Експертната група продължава работа, както по тези, така и по други постъпващи сигнали. Освен сигнали в държавните ведомства, от медии и граждани, специалистите очакват да получат информация  и от кметовете на 13-те общини в областта, до които Гребенаров е изпратил писма.