Свободно работни места обявява ОД на МВР Бургас

Разпечатай

 predСъс Заповед на Министъра на вътрешните работи, Областна дирекция на МВР Бургас обявява конкурс за постъпване на държавна служба в МВР за вакантни длъжности от категория В и категория Г, за които не се изисква първоначално професионално обучение, както следва:

“Финансово осигуряване”
1. Началник на сектор /главен счетоводител/, категория В  – 1 /една/ вакантна длъжност;
2. Специалист VІ – ІV степен, категория Г – 1 /една/ вакантна длъжност.

I. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
         1. Да бъдат дееспособни физически лица;
         2. Да имат само с българско гражданство;
         3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, или не са освободени от наказателна отговорност за извършено умишлено престъпление от общ характер с налагане на административно наказание по член 78 а от Наказателния кодекс.
         4. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

II. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
         1. Да не са по възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса /изискването не се прилага за кандидатите – настоящи и бивши служители на МВР/;
         2. Да са клинично здрави, да не страдат от психични заболявания и да са годни по медицински показатели за държавна служба в МВР;
         3. Да получат разрешение за ниво на достъп до класифицирана информация “Секретно”;
         4. Да притежават минимална образователно – квалификационна степен “бакалавър”, специалност от професионалното направление – икономическа;
         4.1. За длъжността “началник на сектор /главен счетоводител/” – да имат професионален опит 8 /осем/ години на длъжност в сферата на финансово – счетоводната дейност, от които не по – малко  от 3 /три/ години като счетоводител или главен счетоводител;
         4.2. За длъжността “специалист VІ – ІV степен” – да имат професионален опит не по – малко от 3 /три/ години като счетоводител;              
         5. Да познават нормативните актове и други документи, свързани със счетоводната отчетност, данъчното облагане, социалното осигуряване, трудовото законодателство, съставянето и изпълнението на бюджетните и извънбюджетните сметки;
         6. Да притежават компютърна грамотност и умения за работа с офис счетоводните програми;
         7. Да познават основните разпоредби на ЗЗКИ и подзаконовите актове по прилагането му;
         8. Да не са в срока на наложено дисциплинарно наказание – само за кандидатите, служители на МВР.

 Документите, необходими за участие в конкурса се получават от сектор “Човешки ресурси” към ОДМВР Бургас и се подават там до 30 дни след публикуване на обявата.