Стартира процедура за изграждане на жилищна сграда в несебърския жк “Черно море”

Разпечатай

С 14 гласа “за” и 4 “против” общинските съветници в Несебър приеха предложението на кмета Николай Димитров за изграждане на жилищна сграда в жк “Черно море”. В нея ще бъдат изградени 42 бр. жилища с обща разгърната жилищна площ от 3194 кв.в., 15 бр. гаражи, всеки от 24 кв.м. и 42 складови помещения, всяко по 4 кв.м.

В изпълнение на социалната политика на Община Несебър в новата жилищна сграда ще бъдат настанени социално слаби семейства, обитаващи понастоящем 12 едноетажни полумасивни сгради, тип ”бунгала” в новата част на Несебър.

Към настоящия момент тези сгради са в лош и грозящ вид и създават опасност за обитателите им. В докладната на кмета на Община Несебър се изтъква, че тъй като в момента Общината не разполага със свободни жилищни имоти за настаняване на семейства в неравностойно социално положение, се налага необходимостта от изграждане на специализирана жилищна сграда.

В нея ще бъдат настанени живеещите от полумасивните сгради, картотекирани като жилищно нуждаещи се. С изграждането на новата жилищна сграда обаче ще бъде решен проблема не само на тези социално слаби семейства, а и на други граждани-жители на общината с установени жилищни нужди, които желаят да бъдат настанени под наем в общински жилища. А също така ще се осигури и резервен жилищен фонд, с който не се разполага към настоящият момент.

Началната конкурсна цена на правото на строеж е 2 150 560 лв. Спечелилият участник за изграждане на обекта се задължава да съгласува заданието и проектите по време на тяхното изготвяне и преди внасянето им за одобряване. Срокът за изграждане,въвеждане в експлоатация на сградата в УПИ ІV, кв.19 по плана на жк ”Черно море” и предаването й на Община Несебър е до 30 месеца от сключването на договора за отстъпено право на строеж.

                                                      Максим МОМЧИЛОВ