Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас ще приема студенти по нова специалност

Разпечатай

С решение от 27.01.2011 г. на Академичния съвет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас, от новата учебна 2011/2012 година ще се приемат студенти по специалността „Зелена химия” за образователно-квалификационната степен „Магистър”.

Зелената химия е част от общата световна тенденция към създаване на „устойчиви технологии”, с които да се намали или отстрани производството и употребата на опасни за хората и природата химически продукти.

Магистърската програма е насочена към днешните и бъдещите потребности на реалното производство, затова има подчертан технологичен, инженерен характер. Съгласно учебния план на специалността, ще се изучават актуалните за общественото развитие проблемни теми за създаване на чисти и безопасни методи за производство, използването на възобновяеми суровини и енергийни източници, инженерните решения в тази посока. Включени са и въпроси за европейското и българското законодателство, международните и наши организации, които работят за въ
веждане на зелените технологии, методите за управление на науката и фирмите за бързо внедряване на такива технологии.

Основна цел на обучението е да се подготвят магистър-инженери за производствени предприятия и фирми, научни и научноизследователски, проектантски и консултантски институти. Същите могат да работят и като преподаватели в университети, колежи и специализирани средни училища в тази област.

За повече информация:
Доц. д-р Милчо Скумов
Ръководител на катедра „Органични химични технологии”
Университет „Проф. д-р Асен Златаров”
056 858 238; 0885 108 713