VІІ-мо заседадание на Общински съвет Поморие

Разпечатай

Седмото заседание на Общински съвет Поморие започна с полагане на клетва от встъпщия общински съветник Ася Пеева, която зае мястото на Аделина Чолева. Пеева бе включена и в две от постоянните комисии – Комисия по туризъм, търговия, спорт, мрадежки дейности и основни поминъци и Комисията по образование, култура, здравеопазване и социална политика.
На това заседание съветниците постигнаха нов рекорд в историята на всички заседания през последните 20 години. За по-малко от 4 часа те разгледаха и взеха решения по 60 точки от дневния ред.
Без никакви забележки приет беше отчетен доклад за дейността на обществения посредник на Община Поморие за 2011г. и отчета за същата година на ОП„Социално обслужване” гр.Поморие.
За първи път в най-новата история на Поморие съветниците приеха програма за управление на Община Поморие за мандат 2011-2015г.Кметът Иван Алексиев заяви, че тази програма е въз основа на предизборната програма и в рамките на 3 месеца след встъпването си в длъжност е изготвена и внесена за приемане. Председателят на Общински съвет д-р Милена Енева подари на кмета химикалка, с която да отбелязва изпълнените точки от програмата. Приета бе и стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012 – 2015г.
Спорна беше дискусията във връзка с докладната записка от директора на ОП „СПОПТ” Марияна Музакова, относно приемане схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други дейности на открито в гр.Поморие.
Някои от съветниците предложиха точката да отпадне за следващо извънредно заседание, но се прие решение, което схемите да бъдат приети с направените корекции.
Създадена бе пет членна комисия, която ще разглежда за в бъдеще търговските зони, а в петък /6 април/ от 14 часа ще се проведе среща в залата на общината между кмета, комисията и търговците за да бъдат взети под внимание техните предложения.
Комисията е в състав: Адам Адамов, Живко Костадинов, Детелин Лилов, Неделчо Стайков и Димитринка Тръпкова.
Общинските съветници приеха тарифа №3 към Наредба 11, за цените на услугите предлагани в пристанище Поморие и рибарски хелинг. От решението стана ясно, че за хелинга рибарите ще заплащат по 10 лв. на месец.
В края на заседанието разгледани бяха молбите на граждани за отпускане на финансова помощ както следва:
Молба от Митко Христов от гр.Поморие – не се прие
Молба от Силвия Вълкова от с.Медово – не се прие
Молба от Юлия Желязкова от с.Бата – 300 лв.
Молба от Радостина Димитрова от гр.Поморие – 500 лв.
Молба от Светлана Андреева от гр.Поморие – 500 лв.
Молба от Хава Али от с.Дъбник – 300 лв.
Молба от Атанас Атанасов – не се прие
Молба от Адем Хасан от с.Бата – не се прие
Молба от Стефко Димитров от гр.Каблешково – не се прие
Молба от Смаил Рашид от гр.Поморие – 300 лв
Молба от Борислава Минева от гр.Каблешково – не се прие
Молба от Дафинка Палапешкова от гр.Поморие – 300 лв.
Молба от Елена Христова от гр.Поморие – 300 лв.
Молба от Даниела Йорданова от гр.Поморие – 300 лв.
Молба от Йордан Кабов от гр.Поморие – не се отпуска
Молба от Богомил Бинев – отлага се
По време на дискусията кметът Иван Алексиев продложи да се създаде специален фонд, при който да се осигуряват някакви помощи при определени правила.