News from Pomorie

Посетете ни на новия уеб сайт на Радио Милена:
RadioMilena.com
Начало
Политика
Спорт
Криминале
Здравеопазване
Земеделие
Икономика
Изкуство и Култура
Поморие и региона
Избори
TV програма
Община-наредби
Важни телефони
 


 
 
December 2023
ПВСЧПСН
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 
Решения от 25-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 01.10.2009 г.  
08.10.2009 10:13:58
Снимката в цял размер... Click to enlarge?

Решенията от 25-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 01.10.2009  г. /мандат 2007-2011 г./ са следните:        

По т.1.1. от дневния ред: “Отмяна на Решение №  587/28.07.2009 г. на Общински съвет –Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 617/01.10.2009г.

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите на Областен управител на област с административен център гр.Бургас, подробно описани в неговата заповед за спиране изпълнението на решението и оспорването му пред съда,  Общински съвет – Поморие отменя свое Решение № 587/28.07.2009 г. обективирано в Протокол от двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 28.07.2009 г.По т.1.2. от дневния ред: “Отмяна на Решение №  588/28.07.2009г. на Общински съвет –Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 618/01.10.2009г.

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА и като взе предвид мотивите на Областен управител на област с административен център гр.Бургас, подробно описани в неговата заповед за спиране изпълнението на решението и оспорването му пред съда,  Общински съвет – Поморие отменя свое Решение № 588/28.07.2009г. обективирано в Протокол от двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Поморие, проведено на 28.07.2009г.

 

По т.1.3. от дневния ред: “Отчет за изпълнението на бюджета към 30.06.2009г. на Община Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 619/01.10.2009г.

На основание чл.21, ал.1 т.6, Общински съвет – Поморие приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Поморие към 30.06.2009г.

 

По т.1.4. от дневния ред: “Разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ХVІІ-191, кв.28 по плана на с.Лъка” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 620/01.10.2009г.

На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед на ликвидиране на съсобствеността в УПИ ХVІІ-191, кв.28 по плана на с.Лъка и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продадат 30/530 ид.ч. от УПИ  ХVІІ, кв.28 по плана на с.Лъка, целият от 530кв.м.при граници подробно описани в АЧОС 4720/11.08.2009г. на съсобственика Кирил Бончев Керчев при цена 1050лв./без ДДС/  съгласно приложената оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС.

 

По т.1.5 от дневния ред: “Разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ХІІІ-14, кв.38 по плана на с.Страцин” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 621/01.10.2009г.

На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед на ликвидиране на съсобствеността в УПИ ІІІ-14, кв.38 по плана на с.Страцин и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продадат 28/406 ид.ч. от УПИ  ХІІІ-14, кв.38 по плана на с.Страцин, целият от 406кв.м.при при граници подробно описани в АЧОС 4579/16.07.2009г. на съсобствениците Митко Драгоев Симов и Янка Господинова Симова при цена 700лв./без ДДС/  съгласно приложената оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС.

 

По т.1.6. от дневния ред: “Разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ І-412, кв.16 по плана на с.Горица” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 622/01.10.2009г.

На основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС с оглед на ликвидиране на съсобствеността в УПИ І-412, кв.16 по плана на с.Горица и съгласно оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се продадат 15/1562 ид.ч. от УПИ  І-412, кв.16 по плана на с.Горица, целият от 1562кв.м.при при граници подробно описани в АЧОС 4721/11.08.2009г. на съсобствениците Стоян Станев Желязков, Желязко Станев Желязков, Руска Янева Матева и Стоян Янев Матев при цена 390лв./без ДДС/  съгласно приложената оценка по чл.41, ал.2 от ЗОС.

 

По т.1.7. от дневния ред: “Учредяване право на пристрояване  в общински имот № 00833.501.456 по кадастралната карта на гр.Ахелой” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 623/01.10.2009г.

На основание чл.37 и чл.38 от ЗОС и чл.47 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие в качеството си съсобственик на поземлен имот с идентификатор 00833.501.456 по кадастралната карта на гр.Ахелой, представляващ бивш УПИ ХІV, кв.17 по плана на гр.Ахелой, целият на площ  1265кв.м., при граници подробно описани в АЧОС № 1435/23.11.2000г. дава съгласие да се учреди право на пристрояване за изграждане на пристройка – магазин за промишлени стоки, към съществуваща жилищна сграда на Катя Димитрова Петкова, с РЗП 41,50кв.м. Пазарната цена за правото на пристрояване е определено в размер на 2700.00лв.

 

По т.1.8. от дневния ред: “Закупуване на имот на площ 536 кв.м. /над община Поморие/ в УПИ І-5049, кв.231 по плана на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 624/01.10.2009г.

1. Общински съвет гр. Поморие, на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 34 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС чл. 8 ал. 1 т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие дава съгласие Община Поморие да закупи от  «СЕРДИКА ПРОПЪРТИС” АДСИЦ, вписано в ТР на Агенция по вписванията, с ЕИК 175187173, със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. „Кърниградска” № 19, представлявано от изп.директор Людмила Димитрова Крачунова, за сумата от 550 000 /петстотин и петдесет хиляди/ лв. с ДДС, следния недвижим имот, находящ се в гр. Поморие, на ул. „Солна” № 5, а именно: ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ на сграда /административната сграда на Община Поморие/, на площ 536 кв.м. с обособен отделен вход от запад, състоящ се от 20 броя стои със санитарен възел и тераса към всяка от тях, 2 броя апартаменти, всеки със санитарен възел, кухненски блок, спалня, дневна и тераса, при граници подробно описани в нотариален акт № 100, том ХІV, рег.№ 4422 от 18.12.2007г., както и ОБОСОБЕНА ЧАСТ от ТАВАНСКИ ЕТАЖ на сградата с площ от 249 кв.м., с обособено стълбище от четвъртия етаж, състоящ се от четири броя стаи, при граници подробно описани в акта за собственост, заедно с 29.94% идеални части от общите части на сградата, върху УПИ І-5049 в кв. 231 по плана на гр. Поморие, който урегулиран поземлен имот е общинска собственост /АЧОС № 2234/12.09.2003г./.

2. Общински съвет гр. Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да сключи договор за покупко-продажба на гореописания имот.

 

По т.1.9. от дневния ред: “Промени в мрежата на училищата и детските градини в Община Поморие за учебната 2009/2010г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 625/01.10.2009г.

         1.Общински съвет – Поморие приема промени в мрежата на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2009/2010г. съгласно приложението, като неотменна част от приетата с Решение № 556/12.06.2009г. мрежа на общината.

         2.Възлага на Кмета на Община Поморие да проучи възможността за сформиране на  подготвителната група в с.Дъбник.

 

По т.1.10. от дневния ред: “Осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в Община Поморие за учебната 2009/2010г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 626/01.10.2009г.

Във връзка с въвеждането на системата на делегираните бюджети, както и на основание чл.11, т.1, ал.2 и 3 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7/29.12.2000 г. /ДВ бр. 27 от 11.03.2008 г./, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в община Поморие за учебната 2009/2010 г. от 01.09.2009 г. до 31.08.2010 г. в училищата с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт, както следва:

         1.СОУ “Иван Вазов” – гр. Поморие – 13 ученика х 1324 лв. – 17212 лв.

         2.ОУ “Христо Ботев” – гр.Поморие – 5 ученика х 1324лв. – 6620лв.

3.ОУ “Отец Паисий” – с. Страцин – 11 ученика х 1324 лв. – 14564 лв.

4.ОУ “Г. Ст. Раковски” – с. Гълъбец – 15 ученика х 1324 лв. – 19860 лв.

5.ОУ “Елин Пелин” – с. Дъбник – 10 ученика х 1324 лв.  – 13240 лв.

6.ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Порой – 4 ученика х 1324лв. – 5296лв.

7. “Христо Ботев” – с. Горица” – 7 ученика х 1324 лв. – 9268 лв

8.НУ “Константин Величков” – с. Габерово - 10 ученика х 1324 лв. – 13250 лв.

9. Паисий Хилендарски” – гр. Каблешково – 3 ученика х 1324 лв. – 3972 лв.

10.ОУ“Христо Ботев” – с. Бата – 1 ученик х 1324 лв. – 1324 лв.

11 ОУ “Христо Ботев” – с. Ахелой – 16 ученика х 1324 лв. - 21184лв.

 

По т.1.11. от дневния ред: “Кандидатстване на Община Поморие по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 627/01.10.2009г.

         Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Поморие  да кандидатства по програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. по мерки:

         1.Мярка 122 – “Подобряване икономическата стойност на горите”

         2.Мярка 223 – “Първоначално залесяване на не земеделски земи”

         3.Мярка 226 – “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

Дейностите по проектите са отразени в приоритетите на Плана за развитие на Община Поморие. 

 

По т.1.12. от дневния ред: “Разкриване на център за обществена подкрепа” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 628/01.10.2009г.

Общински съвет – Поморие дава съгласие в ремонтираната база на училището в кв.”Север”гр.Поморие да бъде открит Център за обществена подкрепа  - социална услуга, делегирана от държавата дейност с капацитет 20 места и персонал 5 човека.

 

По т.1.13. от дневния ред: “Откриване на център за стари хора в гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 629/01.10.2009г.

На основание чл.36а, ал.2 от ППЗСП, Общински съвет – Поморие дава съгласие считано от 01.01.2010г. да бъде открита нова форма на социална услуга в общността  - Дневен център за стари хора с капацитет 40 човека, численост та персонала 4 човека.

 

По т.1.14. от дневния ред: “Конкурс за избор на управител на “МБАЛ-Поморие” ЕООД” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 630/01.10.2009г.

На основание чл.63, ал.4 от ЗЛЗ, Общински съвет – Поморие удължава договора на управителя на “МБАЛ-Поморие” ЕООД д-р Цветомир Цветков за срок от три години.

 

 

По т.1.15. от дневния ред: “ПУП-ПП за външно ел.захранване на БКТП в ПИ 016514 в м.”Кротиря” в землището на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 631/01.10.2009г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие одобрява ПУП – парцеларен план за външно ел.захранване – кабели 20 kv за захранване на БКТП  2х800 kvА н ПИ 016514 в м.”Кротиря” в землища гр.Поморие, с трасе на кабела, преминаващо през ПИ 003791 – полски път, собственост на Община Поморие.

 

По т.1.16. от дневния ред: “ПУП-ПР за УПИ ІХ-5229 в кв.255 по плана на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 632/01.10.2009г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна  и по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие не възразява по обявения по реда на чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, ПУП-ПР за УПИ ІХ-5229 в кв.255 по плана на гр.Поморие.

 

По т.1.17.  от дневния ред: “ПУП-ПРЗ за УПИ І и УПИ ІІ в кв.122 по плана на гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 633/01.10.2009г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА в качеството си на заинтересована страна  и по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие не възразява по обявения по реда на чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ проект за ПУП – план за изменение на ПРЗ за УПИ І – за основно училище и  УПИ ІІ – за магазини в кв.122 по плана на гр.Поморие. Проектът предвижда промяна на регулацията на УПИ І – за основно училище и УПИ ІІ – за магазини в кв.122 по плана на гр.Поморие и обособяване на три нови урегулирани поземлени имота, както следва: УПИ І – за детска градина, като се предвиди възможност за надстрояване е още един етаж при необходимост, УПИ ІІ – за КОО и детска площадка и УПИ ІІІ – за социален дом и спортна площадка със съответното застрояване.

 

По т.1.18. от дневния ред: “ПУП-ПР за район пристанищен ЦГЧ гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 634/01.10.2009г.

Общински съвет – Поморие не приема проект за ПУП-ПР за район пристанищен ЦГЧ гр.Поморие. До два месеца да бъде представен нов проект.

 

По т.1.19. от дневния ред: “Предварително проучване за обект “Яхтено и пасажерско пристанище” гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 635/01.10.2009г.

         1.Общински съвет – Поморие с Решение № 275/18.07.2008г. и Решение № 383/20.12.2008г. е определил проектирането на зоната /иден проект/ да стане при спазване  на минимални изисквания при функционирането на яхтеното пристанище  с максимално запазване подхода и панорамата към морето.

         2.В тази връзка не приема застрояване с К.+4,20 както и оформянето на централно кръгло ядро  и заведения в него. По този начин се накъсва площта на акваторията в пристанището.

         3.Идейният проект не трябва да се заплаща на проектанта, предвид предварителното уточняване за съдържанието на проекта и не изпълнението от проектантите.

 

По т.1.20. от дневния ред: “ПУП за УПИ VІІ, І и ІІ в кв.229; УПИ І, кв.231;  УПИ V, кв.232; УПИ ХІІІ, кв.238 и УПИ І, кв.228, местност “Малкото езеро” гр.Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 636/01.10.2009г.

         1.Общински съвет – Поморие не приема          проект за ПУП за УПИ VІІ, І и ІІ в кв.229; УПИ І, кв.231;  УПИ V, кв.232; УПИ ХІІІ, кв.238 и УПИ І, кв.228, местност “Малкото езеро” гр.Поморие.

         2.Да се обяви конкурс с условие всички общински терени да се предвидят за озеленяване и паркинги, като се намали до минимум застрояването и според одобрения проект да се възложи изработването на Общо градоустройствено решение.

 

По т.1.21. от дневния ред: “Избор на представител на Община Поморие в общото събрание на “МБАЛ-Бургас” АД” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 637/01.10.2009г.

На основание чл.21, ал.9 от ЗСМСА, Общински съвет – Поморие определя инж.Петър Георгиев Златанов – Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие при провеждането на редовно общо събрание на акционерите на “МБАЛ-Бургас” АД.

 

 

По т.2. от дневния ред: “Учредяване право на ползване върху земи от горския фонд на концесионера “Трансатлантик Фрейтърс България” ЕООД” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 638/01.10.2009г.

         1. Общински съвет гр. Поморие на основание чл. 24 ал. 3 от ППЗГ във връзка с чл.16, ал.7 и чл. 16 ал. 5 т.1  на ЗГ и чл. 75 от Закона за подземните богатства дава съгласие да се учреди на "Трансатлантик Фрейтърс България" - ЕООД, представлявано от управителя - Асен Янчев Кузмов, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. «Сливница» № 5, рег. По ф.д. № 1243 по описа на БОС за 2006 година с БУЛСТАТ 147032907, като концесионер  за добив на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 т. 5 от ЗПБ – строителни материали – трахиги, от находище «Порой», разположено в землищата на с. Порой и с. Бата, община Поморие, ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, за срока на концесията /25 години/, върху следните имоти частна общинска собственост, както следва:

- имот № 000396, в землището на с. Бата, община Поморие, местност „Кайряка”, целия на площ 28.206 дка., с начин на трайно ползване: Дърво производствена площ, при граници и съседи, описани в скица № Ф00049 от 14.04.2004 г. и АОС № 2727 от 16.05.2004 г., който имот попада в отдел 566, подотдели „О” и „П”.

- имот № 000395, в землището на с. Бата, община Поморие, местност „Черешите”, целия на площ 182.940 дка., с начин на трайно ползване: Дърво производствена площ, при граници и съседи, описани в скица № Ф00050 от 14.04.2004 г. и АОС № 2726 от 16.05.2004 г., който имот попада в отдел 566, подотдели „О” и „П”.

- имот № 000440, в землището на с. Бата, община Поморие, местност „Кайряка”, целия на площ 22,126 дка., с начин на трайно ползване: Дърво производствена площ, при граници и съседи, описани в скица № Ф02374 от 29.04.2009 г., който имот попада в отдел 566, подотдели „О” и „П”.

-имот № 000423, в землището на с. Бата, община Поморие, местност „Черешите”, целия на площ 151.709 дка., с начин на трайно ползване: Дърво производствена площ, при граници и съседи, описани в скица № Ф02373 от 29.04.2009 г. , който имот попада в отдел 566, подотдели „О” и „П”.

- имот № 000296, в землището на с. Бата, община Поморие, местност „Кайряка”, целия на площ 65,417 дка., с начин на трайно ползване: Дърво производствена площ, при граници и съседи, описани в скица № Ф00057 от 14.04.2004 г. и АОС № 2723 от 16.05.2004 г., който имот попада в отдел 566, подотдел „А”

- имот № 000378, в землището на с. Бата, община Поморие, местност „Кайряка”, целия на площ 149,402 дка., с начин на трайно ползване: Дърво производствена площ, при граници и съседи, описани в скица № Ф00048 от 14.04.2004 г. и АОС № 2724 от 16.05.2004 г., който имот попада в отдел 566, подотдел „4”, „А”, „Б”, „В”.

- имот № 000403, в землището на с. Бата, община Поморие, местност „Кайряка”, целия на площ 181,042 дка., с начин на трайно ползване: Дърво производствена площ, при граници и съседи, описани в скица № Ф02372 от 29,04.2009 г., който имот попада в отдел 566, подотдел „4”, „Л”, „М”, „Н”.

- имот № 000384, в землището на с. Бата, община Поморие, местност „Кайряка”, целия на площ 236,700 дка., с начин на трайно ползване: Дърво производствена площ, при граници и съседи, описани в скица № Ф00047 от 14.04.2004 г. и АОС № 2725 от 16.05.2004 г., който имот попада в отдел 566, подотдел „4”, „Л”, „М”, „Н”.

         Общата площ на гореописаните имоти е 1017.542 дка.

         2. Определя цена на правото на ползване в размер на левовата равностойност на 150 000 евро, за целия срок на договора, или месечна вноска в размер на левовата равностойност на 500 евро, платими до 5-то число на текущия месец. Цената на правото на ползване се актуализира ежегодно съобразно инфлационния индекс за страната, определен от НСИ.

         3. Упълномощава Кмета на Община Поморие да сключи договор за учредяване право на ползване на гореописаните имоти, с "Трансатлантик Фрейтърс България" - ЕООД, представлявано от управителя - Асен Янчев Кузмов, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул. «Сливница» № 5, рег. По ф.д. № 1243 по описа на БОС за 2006 година с БУЛСТАТ 147032907, като концесионер  за добив на подземни богатства по чл. 2 ал. 1 т. 5 от ЗПБ – строителни материали – трахиги, от находище «Порой», разположено в землищата на с. Порой и с. Бата, община Поморие, при следните условия:

         3.1. ПОЛЗВАТЕЛЯТ да ползва имотите съобразно предназначението им с грижата на добър стопанин, в съответствие с разпоредбите на договора и законите в страната, като на основание чл. 16 ал. 8 от Закона за горите, Община поморие запазва правото на собственост върху дървесината от предоставените площи..

         3.2. ПОЛЗВАТЕЛЯТ връща имотите след прекратяване на договора в състоянието,в което го е приел или в по-добро такова. След прекратяване на дейностите по концесията за добив титулярят е длъжен да предприеме всички мерки за възстановяване на уврежданията на земята в съответствие с условията на договора за концесията за добив, действащото законодателство по опазване на околната среда, както и съгласно други приложими закони и сключения договор.

Връщането се извършва с приемателно-предавателен протокол в 2

екземпляра от комисия с представители на двете страни.

         3.3. ПОЛЗВАТЕЛЯТ съгласно чл. 56 от ЗС, няма право да преотстъпва за ползване имота, да го пренаема, да го ползва съвместно по договор с трети лица, както и да го използва за друга стопанска и производствена дейност, различна от описаната в договора за концесия.

         3.4. ПОЛЗВАТЕЛЯТ извършва подобрения на имота за своя сметка, като за съществени и трайни подобрения е длъжен да поиска писменото съгласие от СОБСТВЕНИКА.

         3.5. След прекратяване на договора, ПОЛЗВАТЕЛЯ не може да иска връщане или заплащане на подобренията, извършени от него. Същите остават за собственика.

         3.6. ПОЛЗВАТЕЛЯТ изплаща на СОБСТВЕНИКА обезщетение за вредите, причинени по време на ползването на имота, освен ако се докаже, че те се дължат на причина, за която той не отговаря.

         3.7. ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно в писмена форма СОБСТВЕНИКА за повредите и посегателствата в имота.

3.8. Учреденото право на ползване се прекратява:

- с изтичане на срока, за който е учредено;

- при отпадане на необходимостта от осъществяване на мероприятията, за които се учредява правото на ползване от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ:

- в случаите на чл. 59, ал. 3 от ЗС;

- при нарушаване условията на договора;

 

По т.3. от дневния ред: “Предложение от постоянната Комисия по образование, култура и вероизповедания, относно приемане на Правилник за прием на деца в детските градини” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 639/01.10.2009г.

         1.На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.13 и 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.5, ал.2, и чл.49, т.1 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл.18 от ЗНП и във връзка с чл.28, от ПП на ЗНП, Общински съвет – Поморие приема “Правилник за прием на деца в детските градини и обединени детски заведения на територията на Община Поморие.

         2.Задължава директорите на детските заведения да поставят Правилника на достъпно място за информация и запознаване на всички родители.

 

По т.4. от дневния ред: “Докладна записка от Кмета с.Горица, относно наименуване на улици” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 640/01.10.2009г.

         На основание чл.21, ал.1, т.18 от ЗМКМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се именуват улици в местността “Хаяра”, с.Горица, както следва:

         - от полигонова точка 205 до п.т. 203    - ул.”Михаил Берберов”

         - от п.т.203 до п.т.204                                   - ул.”Хан Кубрат”

         - от п.т.204 до п.т.205                                   - ул.”Хан Тервел”

 

По т.5. от дневния ред: “Докладна записка от Кмета на гр.Ахелой, относно разширяване на гробищния парк” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 641/01.10.2009г.

         Общински съвет  - Поморие дава съгласие да започне процедура за отреждане на терен за гробищен парк в гр.Ахелой.ии

 

По т.6. от дневния ред: “Молба от СК “Пощенец 2004” гр.Поморие, относно предоставяне на помещение за шахмат” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 642/01.10.2009г.

         Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде осигурено помещение за тренировъчни занимания по шахмат на СК “Пощенец 2004” гр.Поморие в общинската част на хотел “Манц”.

 

По т.7 от дневния ред: “Искане   за предоставяне на годишна стипендия  на Милан Златев от гр.Каблешково” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 643/01.10.2009г.

Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави стипендията На Милан Димитров Златев от гр.Каблешково, ЕГН – 9108250480 в размер съгласно раздел  ІV, А “Г”, т.2 от програмата за подпомагане на даровити деца и младежи.

 

По т.8. от дневния ред: “Искане от управителя на “Яхт клуб” Поморие за финансови средства” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 644/01.10.2009г.

Общински съвет – Поморие не дава съгласие да се отпуснат финансови  средства на “Яхт клуб” Поморие.

 

По т.9 от дневния ред: “Изменение на Решение № 608/28.07.2009г. на ОбС – Поморие” се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 645/01.10.2009г.

Общински съвет – Поморие изменя свое Решение № 608/28.07.2009г., а именно: дава съгласие да се отпуснат финансови средства по докладната записка от Кмета на с.Козичино за ремонт на църквата “Св.Петка” с.Козичино.

 

По т.10: “Определяне  представител на Община Поморие в общото събрание на “Хоризонт” АД се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е :

№ 646/01.10.2009г.

Общински съвет – Поморие отлага за следващото заседание определянето на представител на Община Поморие в общото събрание на “Хоризонт” АД.

Почивка в Поморие

Хотели
Семейни хотели
Къщи за гости и Квартири
Апартаменти
Вили и Хижи
 
 На 16 години, но вече с трето дете
 Корабчета с радиоуправление ще плават край „Стената на приказките”
 ЕК: България може да загуби част от парите по ИСПА
 Барозу иска жени в ЕК
 Над 50 000 лв. струва възстановяването на щетите от кражба на около 2 км меден кабел
 Цветанов: Сега не мога да кажа цялата информация по случая "Гунински"
 Нешка Робева катастрофира – пострада само колата й
 1913 лв. на месец е необходимият минимум за четиричленно семейство
 Вдигат руска база до българска граница
 Освободиха председателя на Агенцията по горите
 
 
 
 
 
   BULREST.com
 NetCom-BG Ltd.
 Spectrum Net - voiceXpress
 Spectrum Net
 
   Енерго
 BULREST.com
 ВРЕМЕТО
 TV програми
 Обл. управа Бургас
 Bourgas.org
 Община Поморие
 Гражданско сдружение
 Несебър e-News
 Бургас футбол 
  Новогодишна нощ в Център ”Свети Георги”
Покана за студентки празник
Лечебна гимнастика и танци за всички подрастващи
Фотографски конкурс "Поморие в четири сезона"
 

© 2004-2005 - Radio MILENA - Pomorie
Поморие 8200; ул."Генерал Гурко" 2; Тел.: 0596/22447; 22958; GSM: 0899/957059; E-mail: radiomilena@mail.bg
Ползването на информацията става свободно, при условие, че се цитира източника - Радио "Милена"!

Web development by Netcom-BG Ltd. & Web hosting by Spectrum Net Jsc.