Конкурс за назначаване в ОДМВР – Бургас на 45 вакантни младши изпълнителски длъжности

Със заповед на министъра на вътрешните работи e обявен конкурс за назначаване на държавна служба в  Областна дирекция на МВР – Бургас за общо 45 вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка :

– „полицай – старши полицай“ –  36 (тридесет и шест) вакантни длъжности;

– „младши автоконтрольор II – I степен“ – 6 (шест) вакантни длъжности;

– „младши полицейски инспектор“ – 3 (три) вакантни длъжности.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

– да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса;

– да притежават диплома за завършено средно образование;

-да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./;

– да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./;

– да притежават свидетелство за управление на МПС категория „В” или по-висока – изискването се отнася за кандидатите за длъжността „младши автоконтрольор II – I степен“;

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ –  „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 часа, в срок до 03.10.2022г. включително