Начало на програмата “Политики за младежта в сферата на околната среда”

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена, чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната.

Приоритетните теми на Програмата са: противодействие на промяната в климата, намаляване на въглеродния отпечатък и постигане на енергийна независимост на страната, въвеждане на принципите на кръговата икономика, ефективно управление на отпадъците в посока „нулеви отпадъци“, екологично и устойчиво земеползване, опазване чистотата на въздуха, горите и почвите, опазване на Черно море, реките и езерата на България, опазване на биоразнообразието.

Целите на Програмата са включване на повече млади хора от цялата страна в процесите по изграждане на съзнание за опазване на околната среда в цялото общество. Активно участие на младежите в подготовката и прилагането на мерки по приоритетните теми на Програмата;

Промяна в навиците, отношението и поведението в онези сфери от бита, които имат отношение към опазването на околната среда и декарбонизацията;

Постигане на по-добра видимост сред широката общественост на теми, свързани със зелената трансформация и опазването на природата, както и на младежкото участие в тези процеси.

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

  • Образователни инициативи, научни конференции и семинари, насочени към студенти, ученици и друга младежка аудитория;
  • Информационни и обучителни срещи с експерти, организирани информационни посещения;
  • Дейности, свързани с изследване на нуждите и нагласите на младите хора;
  • Дейности на терен и доброволчески инициативи, свързани с приоритетните теми.
  • Организиране на творчески събития като конкурси, изложби и други дейности, стимулиращи въображението и свързани с целите и приоритетите на Програмата;
  • Изработване на мултимедийни продукти и провеждане на онлайн активности;
  • Информационни кампании и форми на социален маркетинг;
  • Включване на местни медии чрез отделни медийни участия или поредица от предавания или кампании.

РИОСВ-Бургас, съвместно с МОСВ, кани за участие в дейностите по Програмата общини към област Бургас, неправителствени организации, мрежи от формални и неформални структури на гражданското общество, доброволци и доброволчески формирования, притежаващи опит и експертиза за работа с младежка аудитория и за работа в сферата на опазването на околната среда.

От своя страна, същите могат да предлагат свои конкретни идеи, които биха искали да изпълняват по Програмата. За целта е необходимо организациите да установят контакт с РИОСВ-Бургас до 12.06.2022г., като посочат писмено какви инициативи и дейности имат интерес да осъществят, в кои административни области и населени места ще работят; какви цели ще бъдат постигнати; какъв е очакваният обхват на дейностите (брой обхванати ученици и младежи; брой обучени експерти за работа с младежка аудитория и др.); планира ли издаване на информационни и образователни материали, в какъв тираж, къде и как ще се разпространяват; какви са сроковете за изпълнението във времевия график на Програмата и с какви индикатори ще се отчитат постигнатите резултати.

Срокът за изпълнение на дейностите е от юли 2022 г. до декември 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *