Областният управител разпореди засилен институционален контрол предвид очакваното усложнение на метрологична обстановка

Предприемат се мерки за повишаване съгласуваността за съвместна дейност с формированията от Българската армия за оказване на помощ в бедствени зимни условия

Областният управител проф. Мария Нейкова свика на заседание Областния съвет за намаляване на риска от бедствия предвид очакваното усложняване на метеорологичната обстановка.

„Превантивните действия, доброто взаимодействие между институциите, както и адекватни действия при бедствени ситуации е гаранция да няма бедстващи хора в случай на извънредни обстоятелства“ – каза проф. Нейкова. Тя изиска засилване на контрола от страна на институциите предвид техните компетентности и заяви, че няма да толерира пренебрежително отношение, особено когато става въпрос за човешкото здраве, безопасност и живот.

За предприемане на спешни мерки от ръководителите на държавните институции и общините, областният управител даде препоръки, свързани с подобряване координацията в съвместната работа при кризисна ситуация и бедствено положение, съкращаване на времето за реакция и изпращане на екипите след получаване на сигнал за бедствие. С оглед спецификацията на територията на област Бургас и идентифицираните рискове за бедствено положение ще се осигурят достатъчни по брой лодки, помпи, високо проходима техника и екипи към тях.

За пореден път проф. Нейкова обърна особено внимание върху подобряване обмена на информация между държавните институции, както и осигуряване на своевременна и коректна информация от общините към Областна администрация Бургас.

Ще се организират професионални обучения на служителите, работещи в РЦ 112–Бургас за надграждане на уменията и квалификацията на дежурните оператори при работа „на терен“ за преценка сериозността на ситуацията, идентифициране и оценка на ситуации, застрашаващи живота, здравето и имуществото на гражданите.

Областният управител заяви, че е необходимо пълно и точно картографиране от Басейнова дирекция „Черноморски район“ на опасността от наводнения, свързани с разрушаването или неконтролираното преливане на язовири на територията на областта. „Това картографиране е в основата на изготвянето на частта „Наводнения“ в плановете за защита при бедствия на областно и общинско ниво и на карта за евакуация на населението в кризисна ситуация и бедствено положение, които са в основата на превенцията на кризисни ситуации и бедствени положения с човешки жертви“, каза още проф. Нейкова.

В ход е изготвянето на програма в Областна администрация за почистване на критичните речни участъци в извън урбанизираните територии на областта на база протоколите от извършваните проверки от междуведомствената комисия и подобряване дейността на отговорните институции по осигуряване безопасната експлоатация на язовири и други водоеми, са други препоръки.

РЗИ-Бургас е осъществила комуникация с лечебните заведения за болнична помощ на територията на общините с налични структури по хемодиализа за настаняване на пациенти за по-продължителен период от време при затруднения от транспортирането им в условия на усложнена зимна обстановка. Създадена е необходимата организация за бърза евакуация и консултация с национални консултанти на нуждаещите се пострадали и болните при възникване на бедствени ситуации. От доклада на директора на РЗИ-Бургас д-р Паздеров стана ясно, че медицинската техника и апаратура са изправни, а в болничните аптеки се поддържа  резерв от медикаменти и консумативи, необходими за извършване на лечебно-диагностична дейност за период от един месец съобразно легловия фонд.

В много кратък срок ще се предприемат необходимите мерки за повишаване съгласуваността за съвместна дейност с формированията от Българската армия за оказване на помощ в бедствени зимни условия.