Становище на EVN България по проект на ДКЕВР за „Общи условия“

Днес, 15.07.2014 г., EVN България Електроснабдяване (EVN EC) и EVN България Електроразпределение (ЕVN EP) представиха на открити заседания в ДКЕВР своите становища по доклад на Комисията за нови „Общи условия“.

Като представиха своя анализ на два проекта на общи условия, изработени от Комисията, дружествата поискаха временно отлагане на процедурата за допълнително прецизиране на текстовете. За целта дружествата заявиха готовност за участие в допълнителни работни срещи с експерти на ДКЕВР.

Аргумент за отлагане на процедурата EVN EC и EVN EP виждат във факта, че изготвянето на нови общи условия стартира преди повече от година, докато в това време се извършиха редица промени в нормативната уредба, които не са отразени в тях. Това налага общите условия да кореспондират с новостите в Закона за енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия, Правила за измерване на количеството електрическа енергия, становища и решения на ДКЕВР във връзка с функционирането на пазара на електрическа енергия.

Сред текстовете, които е необходимо да бъдат дискутирани, са предложението на ДКЕВР да отпадне цената за услуга за възстановяване на електрозахранването, като в същото време се запазва заплащането за експресната услуга за възстановяване.Това не само не отговаря на принципите за законосъобразност, но противоречи и на икономическата логика, без да е ясен мотивът на ДКВЕР, с който се прави това разграничение.

Друг текст, който EVN EC счита за необходимо да се прецизира, е предложението за промяна на условията за двукратно предварително уведомяване на клиентите за предстоящо изключване при неспазване на клаузи от общите условия. Така предложен, този текст предизвиква отделянето на несъразмерно голям ресурс, насочен към малка група недобросъвестни клиенти, за сметка на всички останали коректни клиенти, което дружеството счита за неправилно.

Неправилно според EVN EC е и липсата на санкция в проекта на ДКЕВР за клиенти, които самоволно възстановяват своето захранване, когато то е прекъснато поради нарушаване на общите условия. Прецизиране е необходимо и на текст, касаещ съставянето и връчването на констативни протоколи, където по неясни за EVN EP причини отпада възможността за връчване на протокол на представител (служител, наемател, обитател или член от домакинството), друго лице, представляващо титуляря, което е съгласно да го приеме. Това сериозно би затруднило лицензионната дейност на компанията по проверка, подмяна и метрологичен контрол на електромерите.

EVN България вярва, че ДКЕВР ще приеме предложението за провеждане на допълнителни срещи така, че „Общите условия“ на двете дружества да защитават в максимална степен правата на клиентите и възможността компаниите да изпълняват своите лицензионни ангажименти.