Вие сте тук: Начало » Бизнес » Бюрото по труда обяви средствата по насърчителните режими

    Бюрото по труда обяви средствата по насърчителните режими

    Дирекция „Бюро по труда” – Бургас уведомява работодателите, желаещи да ползват преференции за заетост и обучение на безработни и заети лица, че разполага със следните средства за сключване на договори през месец  март  2013 година при наемане на безработни лица както следва:

     ВИД ПРЕФЕРЕНЦИЯ ПО ЗНЗ

    buro_po_truda1. Наемане на младежи до 29 г./чл.36 ал.1 от ЗНЗ/  – 40990 лв.

    2. Наемане на младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, както и от социални заведения / чл.36 ал.2 от ЗНЗ/- 11237 лв.

    3. Насърчаване на работодателите да приемат  за  стажуване младежи  до 29-години / чл.41 от ЗНЗ/ – 16551 лв.

    4. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване / чл.46 от ЗНЗ/ – 2654 лв.

    5. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време / чл.51 от ЗНЗ/- 960 лв.

    6. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност / чл.52.ал.1 от ЗНЗ/ – 33325 лв.

    7. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност, на временна, сезонна или  почасова работа / чл.52.ал.2 от ЗНЗ/ – 18820 лв.

    8. Наемане на безработни лица  – самотни родители и/или майки с деца до три годишна възраст / чл.53 от ЗНЗ/- 10625 лв.

    9. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки  с деца от 3 до 5- годишна възраст / чл.53а от ЗНЗ /5698 лв.

    10. Насърчаване на работодатели да наемат безработни  над 50  – годишна възраст / чл.55а от ЗНЗ /- 16387 лв.

    11. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица от 50 до 64 годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране /чл.55б от ЗНЗ/  558 лв.

    12. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица /чл.55в от ЗНЗ/- 1954 лв.

    13. Насърчаване на работодателите да разкриват „зелени работни    места” /чл.55д от ЗНЗ/- 21977 лв.

     

    „Зелени работни места” са работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, съгласно списък с икономиччески дейности, утвърден от министъра на околната среда и водите и министърана труда и социалната политика.

    Право да кандидатстват  по чл.55д от ЗНЗ имат всички работодатели, които осъществяват  икономическа дейност в сектори B, C, D, E, F, H , N и R съгласно Класификацията на икономическите дейности 2008г.

     

    Подаване на документи  до  18.03.2013г.

    Допълнителни справки и информация:

    ДБТ –Бургас  ул.”Перущица” 67 ет 1 тел. 81-39-36

    Горе