Вие сте тук: Начало » Политика » Членове на асоциация “Българско Черноморие” напуснаха заседание на парламентарна комисия

    Членове на асоциация “Българско Черноморие” напуснаха заседание на парламентарна комисия

    На 10.07.2013г. в зала към Народното събрание представителите на Национална асоциация „Българско Черноморие”: Д.Канариев – председател на управителния съвет, Т. Георгиев – секретар и Т. Иванова – координатор и други членове се срещнаха с депутатите от Коалиция за България Петър Курумбашев и Димчо Михайлевски относно проекто решение за налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейност с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните териториии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случай с инфраструктурни обекти с местно и национално значение в четири точки:

    1.Спира разпореждането, промяната на предназначението и строителството в държавни поземлени имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии, попадащи в границите на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с национално значение и първостепенно общинско значение.

    2. В едномесечен срок Министерски съвет:

    а) да внесе финансово обезпечена програма за възлагане изработването на специализирани карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 ЗУЧК.

    б) да внесе доклад за поземлените имоти – частна или публична собственост на държавата, заложени в границите на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

    3. Срокът на действие на ограничението по т. 1 е до изработване и приемане на специализирани карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 ЗУЧК, но не повече от 12 месеца.

    4. Задължава Министерството на околната среда и водите 12-месечен срок да извърши проучване и подготви предложение за създаване на Национален парк „Българско Черноморие”. Изработването на предложението за обхвата и границите на Национален парк „Българско Черноморие” да бъде на основата на широк и всеобхватен обществен дебат.

     

    На срещата присъства и Никодин Стоянов – секретар на общинската организация на БСП в Поморие.

    Асоциацията изложи в писмен вид мотивите за несъгласието си, които прилагам към това съобщение. Нашето становище е по принцип против всякакъв вид мораториуми. С много резерви приемаме, че е възможно да има мораториум единствено върху обектите, които се картират.

    Във връзка с предстоящата забрана бяха обсъдени притесненията на Национална асоциация „Българско Черноморие” относно забавянето на общоустройствените планове на черноморските общини и разпоредждането с археологическите разкопки и разпореждането за концесиите през 2014г.

    Депутатите от Коалиция за България се съгласиха с предложението на асоциацията, че час по-скоро трябва да се приемат общоустройствените планове на всички черноморски общини. Те предлагат свикване на среща между асоциацията, сдружението на черноморските общини, министъра на Регионалното развитие и благоустройство, министъра на Околната среда и водите, за да се определят възможно най-кратки срокове, в които да се извършат наложените предписания към плановете и след това те да бъдат приети. На срещата не стана ясно обаче как ще се извърши приемането на тези планоте, когато забраната влезе в сила.

    Г-н Михайлевски заяви, че мораториума няма да попречи на каквито и да било разкопки и няма да окаже влияние на отдаването на концесии. Той наблегна на това, че мораториума се въвежда, за да се изработят специализини карти с конкретни координати на дюни, палжове и други държавни имоти.

    Г-н Курумбашев заяви, че в момента, в който се картира и опише всичко мораториума спира да действа. Той застава зад идеята да има Национален парк „Българско Черноморие”. Нашето мнение е, че териториите, които биха попаднали в този национален парк вече са защитени с различна степен на защита от българското законодателство и не е необходимо да бъдат презащитени под формата на национален парк.

    Г-н Курумбавеш заяви, че работи за това, инвеститори със закосъобразни документи да не бъдат тормозени от администрацията.

    Депутатите изразиха желание да си сътрудничат с Национална асоциация „Българско Черноморие” за бъщото развитие и благосъстояние на Черноморието.

    Асоциацията настоява народните представители да поканят и изслушат мнението на черноморските кметове преди приемането на предложението за мораториум и стартиране процедурата за Национален парк „Българско Черноморие”.

    Неотчитането на интересите на живеещите по Черноморието ще принуди асоциацията да сезира Европейската комисия.

     

    На 10.07.2013г. в зала към Народното събрание Т. Георгиев – секретар на Национална асоцияция „Българско Черноморие” и други членове присъстваха на заседание на комисията по инвестиционно проектиране към НС по точка първа от дневния ред: налагане на мораториум върху всички сделки на разпореждане и строителни дейност с държавни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните териториии на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случай с инфраструктурни обекти с местно и национално значение:

    1.Спира разпореждането, промяната на предназначението и строителството в държавни поземлени имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии, попадащи в границите на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с национално значение и първостепенно общинско значение.

    Предварително асоциацията връчи писмено становище. В него се казва, че приемането на мораториума ще възпрепядства изключително важни за черноморските общини процедури като приемане на ОУП, процедури свързани с разпореждането с археологическите разкопки, отдаване на концесии на плажове и процедури за отдаване на концесия през 2014г. 

    Председателя на комисията г-н Костадинов предложи разширяване на обхвата на мораториума. Становище изрази Т. Георгиев като изложи аргументи против приемането на забраната. След гласуване комисията по инвестиционно проектиране прие предложението на председателя. Народният представител Ахмед Башев се въздържа, защото смята, че черноморските кметове трябва да бъдат уведомени и комисията трябва да знае тяхното становище. Т. Георгиев и членовете на асоцията напуснаха заседанието след като заявиха, че решението е погрешно.

    Национална асоциация „Българско Черноморие” изразява следното становище: Туризмът и свързаните с него дейности са един от малкото икономически отрасли, които все още работят в България. Този сектор от икономиката внася реални приходи в бюджета, осигурява стотици хиляди работни места, както и постоянен доход на над 1 000 000 български граждани. Приемането на подобен мораториум ще спре устойчивото развитие на Черноморските региони, ще доведе до отлив от местни и чуждестранни инвестиции и появата на хиляди нови безработни у нас. Приемането на предложението за мораториума ще възпрепядства изключително важни за Черноморските общини започнали процедури и дейности като:
    – Приемането на ОУП на голям брой от Черноморските общини. Само за Бургаска област общините с незавършени процедури за приемане ОУП са – Несебър, Поморие, Созопол, Приморско и Царево.
    – Продължаването на археологическите разкопки и консервирането им. Териториите, попадащи в зона „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, са едни от най-богатите територии на археологически находки в България.
    – Отдаване на концесии на плажове, процедури за отдаване през 2014г.
    – Продължаване и стартиране на нови частни бизнес проекти в зона „А” и „Б” по ЗУЧК.
    Нарушаването и възпрепядстването на частни инвестиционни очаквания се следи под лупа от Европейската комисия. За нарушенията на тези права съдът в Страсбург е осъдил неведнъж България и други страни от ЕС. Можем да Ви предоставим статистиката на осъдителните дела от Страсбург точно по този казус.
    Тези последици ще доведат до колапс на икономиката по Черноморието и ще облагодетелстват пряко конкурентни на България държави, като Гърция, Турция, Испания и др. Обръщаме внимание на комисията по инвестициионно проектиране, че върху територията на българското Черноморие до момента са наложени много рестриктивни и забранителни режими:
    – Над 70 % е от Черноморието е в защитени зони по НАТУРА 2000, за справка прилагаме като приложение
    1 – карта на защитените зони
    – Над 30% от защитените територии в България се намират на територията на Черноморските общини, за справка прилагаме като приложение
    2 – списък на защитените територии
    – Забраните и ограниченията в зона „А” и „Б” (двукилометрова зона успоредна на Черноморския бряг, започваща от границата с Румъния и завършваща до границата с Турция) за справка прилагаме приложение 3 чл. 7, чл. 10, чл. 11, чл. 15 и чл. 17а.
    – Ограниченията в зона „А” и „Б” ежегодно се увеличават, за справка последно изменение на ЗУЧК от март 2013г., за справка прилагаме като приложение 4 чл. 4, чл. 6, чл. 7 и изцяло нова „Глава втора. Предоставяне на концесии за морския плаж”.
    Ако се приеме мораториума към всички изброени по-горе забрани ще се прибавят и забраните за националните паркове (за справка прилагаме законовата разпоредба за Национални паркове като приложение 5).
    Ето защо, Ви предлагаме да не приемате предложението за мораториума в този си вид. С оглед, избягване на гореописаните негативни последици, Ви препоръчваме широко обществено обсъждане преди внасяне в зала, с представители на както на Черноморските общини – техните кметове, така и на местни граждански сдружения и заинтересовани лица. При отказ на комисията да се съобрази с нашите предложения и да се запази достойнството на вносителите, гражданите на Черноморието и независимостта на Република България предлагаме да приемете следния проект за решение:
    1.Спира разпореждането, промяната на предназначението и строителството в държавни поземлени имоти в урбанизираните и извънурбанизираните територии, попадащи по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 в границите на устройствени зони „А” и „Б” по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, освен за случаи на инфраструктурни обекти с национално значение и първостепенно общинско значение и обекти по чл. 6 ал. 4 и ал. 5, за които е неоходимо провеждане на процедура за концесиониране и отдаване под наем през 2014г.
    2. В едномесечен срок Министерски съвет: а) да внесе финансово обезпечена програма за възлагане изработването на специализирани карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 ЗУЧК. б) да внесе доклад за поземлените имоти – частна или публична собственост на държавата, заложени в границите на устройствени зони „А” и „Б” по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
    3. Срокът на действие на ограничението по т. 1 е до изработване и приемане на специализирани карти за обектите по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 ЗУЧК, но не повече от 12 месеца.
    4. Задължава Министерството на околната среда и водите 12-месечен срок да извърши проучване и подготви предложение за създаване на защитена местност „Българско Черноморие”. Изработването на предложението за обхвата и границите на защитена местност „Българско Черноморие” да бъде на основата на широк и всеобхватен обществен дебат.
    Горе