Вие сте тук: Начало » Toп новини » Внесена е петиция до министъра на околната среда и водите

    Внесена е петиция до министъра на околната среда и водите

    По инициатива на Национална асоциация „Българско Черноморие“ Димитър Канариев – председател на УС на асоциацията внесе днес (31.1.2014 г.) петиция за Странджа в 11.30 ч. при министъра на околната среда и водите Искра Михайлова. В петицията ще се иска спешно приемане на общите устройствени планове на Черноморските общини. Освен това Министерство на околната среда и водите (МОСВ) да изпълни влязлото в сила решение на Върховния административен съд. Министерството да се обръща за мнения и становища към регистрираните по места неправителствени организации. Екологичното законодателство да се съобразява с директивата по хабитатите, която казва, че при обявяване на защитени зони е задължително вземането на мнението на местното население. В петицията ще се настоява още министерството да получава мнения и становища от екологичните организации, но крайните решения да ги взима самостоятелно и без натиск.

    гр. Поморие, 31. 01. 2014 г.

    ДO:     МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА

                РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                                                         Г-ЖА ИСКРА МИХАЙЛОВА

     

     

    П Е Т И Ц И Я

                                                                                                                                                                                 

    За спазване на правовия ред в страната и изпълнение Решението на Върховния административен съд за Общия устройствен план на Община Царево. Противопоставяме се на намерението на Министъра на Регионалното развитие да възложи частично изменение на плана, приет от Общинския съвет на Царево.

    Уважаема госпожо Михайлова,

    Силно сме обезпокоени от последните публични антиконституционни действия на различни неправителствени организации и партии  за отказ за изпълнение на влезли в сила съдебни решения, насочени срещу актове на легитимния български съд. Намираме исканията за спиране на влязъл в сила ОУП на Община Царево за безпочвени, което ще върне общината седем години назад. Очевидно е, че след 25 години преход, все още има обществени формирования, които се съмняват в правилният правов ред, който страната ни е избрала, а именно демократична държава с пазарна икономика в рамките на ЕС.

    Ето защо се обръщаме към Вас и МОСВ с искане публично да декларирате дали:

    – Частната собственост попадаща в паркове, защитени зони и територии, и правото и на ползване са наистина защитени, както е предвидено в Конституцията на Р. България и защитата й е съобразена с интереса и на гражданите?

    – МОСВ да създаде необходимите условия и правила, които да гарантират ясен инвестиционен хоризонт на всеки гражданин, устойчивото развитие на регионите, както и конкретни планове за управление на защитените зони, територии и паркове?

    – Ключови отрасли за икономиката на Р. България като: туризъм, селскостопанство, строителство, риболов, индустрия и др. са блокирани поради рестриктивно екологично законодателство и съмнителни научни данни от НПО-та, за определяне на защитени зони, територии и паркове?

    – Взимат ли се в предвид желанията на местното население у нас, извършват ли се реални обществени обсъждания и интереса на местните жители се прилага в процесите на вземане на решения при определяне на екологичните политики и въвеждане на законодателство по околна среда и води?

    – Дали се предвижда да се дадат аналогични средства за изготвяне на модел за устойчиво развитие на поне една Черноморска община, така като са предоставени 8 млн. лв. за изготвяне на план за управление на парк „Странджа”?

    – Предвиждате ли механизъм за компенсация при пазарни условия на граждани и фирми потърпевши от екологичните норми?

    Целта на нашите граждански организации е в страната да се изградят ясни правила, които да гарантират дългосрочно устойчиво развитие на регионите. В този смисъл спешното приемане на ОУП на Черноморските общини, ще постави законовата рамка за успешно развитие на туризма, като взаимодействие между опазване на природата и икономически просперитет.

     

    В този дух е и коментара на еврокомисаря по околна среда г-н Ставрос Димас през 2009 г. „Европейската екологична мрежа не е система от стриктни природни резервати, в които човешките дейности са изключени. Нейните цели не са, да не се допуска икономическа дейност, а по скоро да се поставят параметрите, по които тя може да се извършва с опазване на биологичното разнообразие на Европа”,  и още „Определянето на

    обектите от НАТУРА 2000 се основава на чисто научни критерии, при което основните действащи лица са държавите – членки и Комисията, а неправителствените организации имат само ограничена консултативна роля в процеса.” –  е изрично посочено в писмо на  Главна Дирекция „Околна среда“  към Европейската комисия.

     

    През миналата година на форума Амбросети еврокомисар Антонио Таджани добавя               “Аз съм привърженик на зелените идеи, но не можем да ги превръщаме в „религия”. Имаме нужда от нова енергийна политика. Трябва да спрем да се преструваме, защото не можем да жертваме индустрията на Европа заради климатични политики, които не са реалистични, и не се прилагат по целия свят “.

     

    Ние също вярваме, че опазването на природата на България е важен приоритет, но без да се  превръща в „религиозен” екстремизъм на ”екоактивисти”. Апелираме спешно да се предприемат мерки за приключване процедурите по ОУП на Черноморските общини, което от своя страна  ще даде възможност  да се изработят  ефективно интегрирани планове за управление на общините

     

    С уважение,
    Национална асоциация „Българско Черноморие”
    ПП „Политически клуб „Екогласност”
    Сдружение с нестопанска цел „Рибарско сдружение Свети Никола – Поморие”
    Национална гражданска коалиция „Природата за хората и регионите”
    Сдружение „Василико”
    Община Поморие
    Община Шабла
    Община Царево

    Горе