Вие сте тук: Начало » Toп новини » Съвместна промоция на компостирането на селскостопански отпадъци

    Съвместна промоция на компостирането на селскостопански отпадъци

    IMG_6380

    В конферентната зала на Община Поморие се проведе прес-конференция за презентирането на проект 2007CB16IPO008-2013-3-008 «Съвместна промоция на компостирането на селскостопански отпадъци», финансиран с помощта на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Турция CCI номер 2007CB16IPO008.

    Проектът се изпълнява на територията на общините Поморие и Пънархисар, Турция от Сдружение „Европа и Ние” в партньорство със Селскостопанската камара на Пънархисар и е с продължителност 12 месеца.

    Проект «Съвместна промоция на компостирането на селскостопански отпадъци» има за цел да подобри качеството на живот в трансграничния регион чрез ефективно използване и опазване на общите природни ресурси. Специфичните цели на проекта са: редуциране на негативното въздействие на земеделските дейности върху околната среда чрез насърчаване на компостирането на селскостопански отпадъци и намаляване влиянието на климатичните промени върху околната среда чрез разработване на съвместен план за управление на селскостопанските отпадъци и изграждане на екологично поведение в трансграничния регион. Основните дейности, които се предвижда да се реализират в рамките на проекта са: трансгранично проучване, идентифициране на земеделските производители, генериращи големи количества селскостопански отпадъци и оценка на нуждите; надграждане на съществуващата трансгранична база данни на земеделските производители; провеждане на Кръгла маса, семинар и информационни дни за презентиране на ползите от компостирането и обсъждане на въпоси, свързани с оползотворяването на селскостопанските отпадъци и намаляване влиянието на климатичните промени. В 10 стопанства в двата целеви региона – общини Поморие и Пънархисар, ще се изградят демонстрационни платформи за компостиране на биоразградими отпадъци от селскостопанска дейност. Като краен продукт от проекта ще се разработи съвместен план за управление на селскостопанските отпадъци, който ще бъде представен на местната власт с цел подобряване на приложимите политики и стратегическите документи на местно ниво.

    IMG_6378

    Горе