Вие сте тук: Начало » Политика » Дневен ред на 39-то заседание на Общински съвет – Поморие

  Дневен ред на 39-то заседание на Общински съвет – Поморие

  Тридесет и деветото заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 26.06.2014г. /четвъртък/ от 9.30 часа в залата на Община Поморие при следния проект за

  Д Н Е В Е Н Р Е Д:

  1.Полагане на клетва от встъпващия общински съветник Ваня Атанасова Тодорова и попълване състава на постоянните комисии.

  2.ОС-174/18.02.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Поморие към 31.12.2013г.

  3.ОС-102/18.02.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на имоти публична общинска собственост.

  4.ОС-253/11.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост между общината и физически лица чрез доброволна делба.

  5.ОС-254/11.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг на имоти в с.Порой.

  6.ОС-255/11.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг на имоти в с.Козичино.

  7.ОС-256/11.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез търг на имоти в гр.Каблешково.

  8.ОС-272/07.05.2014г. – 07.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ІV, кв.7, гр.Каблешково.

  9.ОС-276/09.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на ползване на ловно рибарско дружество „Гларус” гр.Поморие.

  10.ОС-277/09.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно промяна предназначението на имот – общинска собственост в частна.

  11.ОС-303/20.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост в с.Горица.

  12.ОС-304/20.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост, находящи се в УПИ VІІІ, кв.20 по плана на с.Бата и УПИ ІІ, кв.50 по плана на гр.Каблешково.

  13.ОС-307/21.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и юридически лица.

  14.ОС-308/21.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на маломерни имоти в землището на гр.Поморие.

  15.ОС-323/02.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.501.619 в гр.Поморие.

  16.ОС-324/02.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.501.620 в гр.Поморие.

  17.ОС-325/02.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.501.134 в гр.Поморие.

  18.ОС-326/02.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на строеж от ВиК гр.Бургас в полза на Община Поморие.

  19.ОС-330/03.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.508.64 в гр.Поморие.

  20.ОС-331/03.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.501.29 в гр.Поморие.

  21.ОС-332/03.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот в ПИ 57491.508.166 в гр.Поморие.

  22.ОС-333/05.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост, находящи се на първи етаж на сграда с идентификатор ПИ 57491.501.296.1, гр.Поморие /за клинико-диагностични структури/.

  23.ОС-334/05.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост, находящи се на втори етаж на сграда с идентификатор ПИ 57491.501.296.01, гр.Поморие /за лаборатория/.

  24.ОС-339/06.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот на „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие.

  25.ОС-342/06.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и юридически лица чрез продажба на частта на общината.

  26.ОС-352/09.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение за замяна от „Пиргоспод” АД.

  27.ОС-354/09.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имоти държавна собственост.

  28.ОС-364/01.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост в полза на Община Поморие.

  29.ОС-297/15.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2014г.

  30.ОС-340/06.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2014г.

  31.ОС-341/06.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2014г.

  32.ОС-305/20.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение за одобряване на маршрут за движение на пътно превозна средства с атракционна цел на територията на гр.Поморие.

  33.ОС-321/30.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на Решение № 935/11.03.2014г.- на ОбС – Поморие за промяна на схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и др.дейности на открито в гр.Поморие.

  34.ОС-329/03.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно определяне на ново петно в ТЗ „Яворов” в УПИ І, кв.69 гр.Поморие.

  35.ОС-268/23.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V и УПИ І – за коригирано дере и озеленяване в кв.69 по плана на гр.Каблешково.

  36.ОС-310/27.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно електроснабдяване за ПИ 024242 в м.”Хижата”, гр.Каблешково.

  37.ОС-311/27.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Напояване с условно чиста вода от язовир „Ахелой” до ПИ 024242 в м.”Хижата”, гр.Каблешково.

  38.ОС-312/27.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Водопровод за питейно-битово водоснабдяване до ПИ 024242 в м.”Хижата”, гр.Каблешково.

  39.ОС-318/30.05.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 57491.16.431 в м.”Кошарите”, гр.Поморие.

  40.ОС-356/10.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ Х и ХІ в кв.39 по плана на с.Горица.

  41.ОС-357/10.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПР за ПИ 00833.4.490 в м.”Резервоара”, гр.Ахелой.

  42.ОС-358/10.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 020510 в м.”Показателя”, гр.Каблешково.

  43.ОС-363/11.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение за наименования на улици в местността „Ставрос”, гр.Поморие.

  44.ОС-259/14.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение на Наредба № 11 за размера на таксите за водовземане от находищата на минерална вода на територията на Община Поморие, съгласно тарифа № 2, буква А и Б, към т.12.

  45.ОС-270/28.04.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно промени в спортен календар за 2014г. и субсидиране на спортните клубове в Община Поморие от Решение № 850/21.12.2013г. на ОбС – Поморие.

  46.ОС-353/09.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно промени в ОМЗ на кметове, зам.-кметове и кметски наместници при Община Поморие.

  47.ОС-360/10.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разкриване на център за настаняване от семеен тип в гр.Поморие.

  48.ОС-166/12.03.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Поморие.

  49.ОС-288/13.05.2014г. – Докладна записка от директора на Исторически музей гр.Поморие, относно промяна на цените на входните билети и на предлаганите услуги в музейните обекти.

  50.ОС-337/05.06.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2014/2015г.

  51.ОС-344/06.06.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на гр.Каблешково.

  52.ОС-345/06.06.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи.

  53.ОС-346/06.06.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни земеделски земи.

  54.ОС-215/01.04.2014г- – Докладна записка от Директора на ОП „СУОИ”, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на общински обекти в търговска център „Св.Георги” в УПИ ІХ, кв.150 по плана на гр.Поморие.

  55.ОС-328/03.06.2014г- – Докладна записка от Директора на ОП „СУОИ”, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на РИЕ на територията на Община Поморие.

  56.ОС-355/10.06.2014г- – Докладна записка от Директора на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг на терени частна общинска собственост.

  57.ОС-359/10.06.2014г- – Докладна записка от Директора на ОП „СУОИ”, относно приемане на нова търговски зони и схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и др.дейности на открито в гр.Поморие.

  58.ОС-289/13.05.2014г. – Мотивирано искане от общинска служба по земеделие гр.Поморие, относно обезщетяване на н-ци на Георги Янков Георгиев.

  59.ОС-298/16.05.2014г. – Докладна записка от „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие, относно приемане на годишен счетоводен отчет за 2013г.

  60.ОС-314/20.05.2014г. – Молба от Хабил Христем от с.Порой, относно отпускане на финансова помощ.

  61.ОС-365/11.05.2014г. – Молба от Елена Карамфилова от гр.Поморие, относно отпускане на финансова помощ.

  62.ОС-366/11.05.2014г. – Молба от Халил Чобан от с.Гълъбец, относно отпускане на финансова помощ.

  63.ОС-365/11.05.2014г. – Молба от Едрю Кръстев от гр.Поморие, относно отпускане на финансова помощ.

  64.ОС-155/06.03.2014г. – Искане от Христо Трифонов за предоставяне на финансово стимулиране на Десислава Трифонова.

  65.ОС-157/07.03.2014г. – Искане от Валентина Трендафилова за предоставяне на финансово стимулиране на Лора Трендафилова.

  66.ОС-158/07.03.2014г. – Искане от Радостина Петрова за предоставяне на финансово стимулиране на Добри Петров.

  67.ОС-162/10.03.2014г. – Искане от Мая Севастиянова за предоставяне на финансово стимулиране на Елена Севастиянова.

  68.ОС-283/12.05.2014г. – Искане от Максим Кимович Дячков за предоставяне на финансово стимулиране на Татяна Дячкова.

  69.ОС-284/12.05.2014г. – Искане от Мая Атанасова Атанасова за предоставяне на финансово стимулиране.

  70.ОС-319/30.05.2014г. – Искане от Томчо Григоров Стоянов за предоставяне на финансово стимулиране на Виктор Томчев Стоянов.

  71.ОС-373/19.06.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно приемане на нови търговски зони и схеми за разполагане на преместваеми обекти в гр.Поморие.

  72.ОС-369/16.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно предложение за приемане не проект „По-добро изпълнение на политики в интерес на местната общност в Община Поморие”.

  73.Текущи

  Изт.: pomorie.bg

   

   

  Горе