Вие сте тук: Начало » Бизнес » Две свободни работни места в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – с. Бата

    Две свободни работни места в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – с. Бата

    Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания – с. Бата, (ЦНСТДМ БУ) общ. Поморие обявява  свободни  работни места за:

    • Един сътрудник за социална работа с деца / висше образование – по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и срок на изпитване 3 месеца, уговорени в полза на работодателя, на основание чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда.
    • Една медицинска сестра / висше образование – по чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и срок на изпитване 3 месеца, уговорен в полза на работодателя, на основание чл. 70, ал.1 от Кодекса на труда.

     

                       Изисквания към кандидатите:

    1. Да притежават диплома за завършена степен на ВО и придобита квалификация; специалност „социални дейности”, професионална квалификация социален работник, „социална педагогика” или „начална училищна педагогика” и професионална квалификация педагог.
    1. Да притежават диплома за завършена степен на ВО и придобита квалификация; специалност  медицинска сестра.

                Начин на заемане на длъжността:

    Длъжносттите   се заемат след проведен подбор и се назначават от директора.

    Правилата за провеждане на подбора се разработват и утвърждават от директора на ОП СО гр. Поморие. Оценката на кандидатурите ще се проведе на два етапа:

    1-ви етап – по допустимост на кандидатите, на база представени документи.

    2-ри етап – събеседване с допуснатите кандидати.

    ІІІ. Необходими компетентности:

    Професионални компетентности – познания и умения, необходими за ефективното прилагане на изискванията за заемане на длъжността.

    Специфични компетентности – познания и умения, необходими за ефективно реализиране на функционалните характеристики на длъжността.

    Личностни компетентности – познания и умения, необходими за качественото изпълнение на професионалните и социалните ангажименти, произтичащи от длъжността.

    Необходими документи:

    1. Заявление до директора с посочен адрес и телефон за уведомления.
    2. Документ за самоличност.
    3. Професионална автобиография.
    4. Документ за завършена степен, специалност и професионална квалификация във висшето образование.
    5. Трудова книжка или други документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
    6. Карта за предварителен медицински преглед.
    7. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
    8. Свидетелство за съдимост.
    9. Други документи за професионална квалификация, ако кандидатът притежава такива.
    10. Здравна книжка.

     

    Подаване на документи:

    Документите се подават в ст. № 4 – личен състав на ОП „Социално обслужване”, на адрес: гр. Поморие, ул. ,,Солна” №  15, всеки работен ден от 09:00ч. до 17:00ч.

    Краен срок за подаване на документи: 22.04.16г. вкл.

    За събеседването, допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително от управителя на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания с. Бата.

    Телефон за контакти:

    GSM: 0882420146

     

    ДАНИЕЛА ДАЙНОВА / управител ЦНСТДМ БУ /

    Горе