Вие сте тук: Начало » Общество » Обявен е Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”
    Обявен е Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”

    Обявен е Национален ученически конкурс „Посланици на здравето”

    Конкурсът  „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.,приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването(МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

    Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г.Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. –15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта – превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза наконкурса,25 декември 2017г. – 10 май 2018г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.

    Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

    Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участницитедо 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория,три поощрителнинагради и една специална награда.

    Пълната информация за регламента на конкурса – изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, е публикувана на интернет страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

    ЦЕЛ  НА КОНКУРСА  „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

    Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора, с цел превенция на поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

    „Посланици на здравето” цели да окуражи колкото се може повече училища да се включат в инициативата, да събуди интереса на учениците и да засили осведомеността им за мерките за намаляване и ограничаване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето от основните хронични незаразни болести (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене/пушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

    Партньори в рамките на конкурса са: Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Представителството на Европейската комисия в България.

    РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

    Право на участие

    Право на участие имат ученици от 1 до 12 клас от цялата страна. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории:

    – 1-4 клас;

    – 5-8 клас;

    – 9-12 клас

    Тема

    Конкурсът включва две подтеми:

    Първа подтема: „Пръв бъди без пушене и алкохол ТИ!”

    Втора подтема: „Храни се здравословно и спортувай редовно!”

    Всеки участник в конкурса следва да избере свое заглавие, в обхвата на  горепосочените подтеми.

     

    Условия за участие

    1. Проектите участват в две фази:
     • Първа фаза – кандидатстване с проектно предложение (Приложение № 1);
     • Втора фаза – отчитане на резултатите (Приложение № 2).
    2. Проектите трябва да бъдат на български език и да са напечатани.
    3. Обемът на проектите в двете фази трябва да бъде до 5 страници.
    4. В проектите могат да участват една или повече паралелки, независимо дали са от един и същ випуск (не се допуска индивидуално или групово, като част от класа).
    5. В конкурса могат да участват паралелки и випуски, спечелили награди от предишно свое участие в конкурса, но с нови проектни предложения.

    Изпращане на проектите за участие

    Проектите в двете фази на конкурса задължително се подават, придружени от следните коректно попълнени и подписани формуляри:

    за кандидатстване (Приложение № 1);

    – за отчитане на резултатите (Приложение № 2).

    Формулярите се изпращат, съгласно посочените срокове, в електронен формат, на електронен адрес: ooz@mh.government.bg и на хартия на пощенски адрес – София 1000, пл. „Св. Неделя” № 5, за Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

    До участие в конкурса няма да бъдат допускани проекти, изпратени без формуляр съответно по Приложение № 1 и Приложение № 2, с неточна или непълна информация, както и с неподписан формуляр, съответно по Приложение № 1 и Приложение № 2.

    За повече информация:

    тел. (02) 9301 267, дирекция „Здравен контрол” при Министерство на здравеопазването

    Срок за изпращане

    Материалите за участие в конкурса „Посланици на здравето” трябва да бъдат изпратени както следва:

    1. Първа фаза – до 15 декември 2017 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо);
    1. Втора фаза – до 10 май 2018 година (при изпращане по пощенски път важи датата на пощенското клеймо).

    Брой проекти

    Всеки участник може да участва само с един проект по една от предложените подтеми. Всеки участник ще получи на електронния си адрес потвърждение за успешно извършената регистрация на проекта, с който участва в конкурса.

    Критерии за оценка

    • спазени изисквания на заданието (обем, срок на изпращане в двете фази на конкурса);
    • креативност и оригиналност на проекта;
    • устойчивост на резултатите от изпълнените дейности;
    • новост и актуалност на проблема(ите), които се опитвате да решите;
    • позитивност на методите и дейностите, чрез които е реализиран проекта;
    • отразяване дейностите на проекта и ефекта от него на ниво училище и медии;
    • численост на обхванатите в проекта целеви групи.

     

    Номиниране на проектите и определяне на призовите места

    Проектите ще бъдат оценявани от Експертна комисия, включваща двама представители на Министерство на здравеопазването, по един представител от Министерството на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата и Представителството на Европейската комисия в България. Експертната комисия се създава с заповед на министъра на здравеопазването.

     

    Етапи на оценяване.

    Iви етап: Оценява се кои от получените до 15 декември 2017 г. проекти са достигнали адресата в срок, отговарят на изискванията и се допускат до втория етап. Списък на одобрените проекти ще бъде публикуван до 25 декември 2017 г. на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и партньори:

    http://www.mh.government.bg

     http://minedu.government.bg

     http://mc.government.bg

    http://mpes.government.bg

    http://www.moew.government.bg/

    http://ec.europa.eu/bulgaria

    IIри етап: Експертната комисия (посочена по-горе) оценява по зададените критерии изпълнението на допуснатите до втория етап проекти и предоставените в Министерството на здравеопазването (на електронен и хартиен носител) отчети в срок до 10 май 2018 г.  Експертната комисия определя 9-те най-добри проекта, по 3 във всяка възрастова категория, 3-те поощрителни награди и 1 специална награда. Министерството на здравеопазването има решаващ глас при определяне на победителите в отделните възрастови категории.

    Комисията обявява класирането до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и партньори:

    http://www.mh.government.bg

     http://minedu.government.bg

     http://mc.government.bg

    http://mpes.government.bg

    http://www.moew.government.bg/

    http://ec.europa.eu/bulgaria

    Награждаването на победителите ще се състои през месец юни 2018 година в сградата на Министерство на здравеопазването.

    Във всяка от трите възрастови категории ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди.

     

    Награди

    9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас), съответно за:

    • I (първо) място предметна награда на стойност 700 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги;
    • II (второ) място предметна награда на стойност 600 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги;
    • III (трето) място предметна награда на стойност 400 лв. статуетка, грамота, спортни пособия и книги.

    3 поощрителни награди, по една във всяка възрастовата категория (1-4 клас, 5-8 клас и 9-12 клас), съответно за:

    • I (първо) място предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги;
    • II (второ) място предметна награда на стойност 400 лв., статуетка, грамота и книги;
    • III (трето) място предметна награда на стойност 400 лв. статуетка, грамота и книги.

    1 специална награда предметна награда на стойност 700 лв., статуетка, грамота, спортни пособия и книги

     

     

     

     

    Горе