Вие сте тук: Начало » Бизнес » МИГ “Поморие” приема проекти за насърчаване на младежката заетост

    МИГ “Поморие” приема проекти за насърчаване на младежката заетост

    mig pmМестната инициативна група “Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 7 „Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“ от Стратегията за ВОМР на МИГ “Поморие”, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.044 „МИГ Поморие – Мярка 7: Насърчаване и подпомагане на младежката заетост и достъп до заетост на икономически неактивни и безработни лица“, съобщават от Община Поморие.

    Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

    Целта на процедурата е да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места, активиране и интеграция в заетост за безработни и икономически неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места. Мярката ще постави акцент върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на труда.

    Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

    Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 1 „Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила” и Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта” на ОП РЧР.

    Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 “Насърчаване на социалното приобщаване и намаляване на бедността” от Стратегията за ВОМР на МИГ „Поморие“ и ще способства за постигане на Специфична цел 3.1 “Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, чието реализиране ще допринесе както за осигуряване на увеличена временна и трайна заетост сред местното население, така и за повишаване на възможностите за заетост сред местните хора чрез предвидените възможности за изграждане на капацитет и квалификация.

    Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Поморие“.

    Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

    По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:

    1. Активиране на неактивни лица, организиране и участие в трудови борси; информационни кампании и събития, ателиета за търсене на работа;
    2. Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права; психологическо подпомагане;
    3. Предоставяне на обучение след регистрация като безработно лице – мотивационни обучения, обучения за придобиване/повишаване на професионална квалификация, обучения за придобиване и усъвършенстване на ключови компетентности;
    4. Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) или стажуване;
    5. Наемане на безработни или неактивни лица; на безработни младежи; на групи в неравностойно положение на пазара на труда.

    Пълният комплект Условия  за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.mig-pomorie.eu и https://eumis2020.government.bg

    Крайният срок за подаване на проектните предложения е 03.01.2019 г., 16.00 часа.

    Проектно предложение, което е подадено след първия краен срок, ще бъде разглеждано в рамките на втория краен срок за кандидатстване, при наличие на неусвоен финансов ресурс от първи прием.

    Проектно предложение, подадено след втория краен срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано.

    При неусвояване на финансовия ресурс по мярката, МИГ – Поморие ще обяви повторен прием за набиране на проектни предложения съгласно обявения ИГРП, като ще се използват остатъчни средства след приключване на първия прием от 2019 г.

    Вторият краен срок за подаване на проектните предложения е 03.06.2019 г., 16.00 часа.

    Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

     

    6 коментара

    1. Университет! Преди 25 години (по спомен) Общината отхвърли едно предложение за създаване на подобно учебно заведение в Поморие! Ако искате да задържите младите, то напуснете политиката веднъж завинаги.
     Ако искате децата Ви да останат в пределите на все още съществуващата Държава, то нито един проект няма да помогне, ако Вие сте в Управлението. Ако си мислите, че с подобни "проектчета" създавате нещо, то залъгвате себе си, а не Народа! Той е милостив, и търпелив, и в това му е бедата.

     • Балон, омръзна ни от твоите университети!

      • Успех ти желая драги ми смехурко!

      • За 10 години управление на герб знаеш ли колко млад народ емигрира, с децата си!? А, знаеш ли колко от тези млади хора създадоха поколение извън Родината си, и няма да се завърнат, освен за почивка?! Та, сега ще ми плямпат простотии за "насърчаване и подпомагане на младежката заетост"!!! Защото младежта продължава да мигрира, и то не защото иска, а защото политиките на Управляващи ги принуждават! Въобще не е смешно драги ми смехурко!
       Имаме прекрасни бази, които са били, и пак могат да бъдат използвани за икономически напредък, но без знание, това няма как да се случи.
       Университет, и ако може да е клон на такъв в Топ 20 в световните Университети, то Градът ще се промени много по-бързо от представата ти!

       • Гошо Висшиста

        Айде пак герб виновни! Вчера излезе новина, че всеки 3ти е с висше, демек образованието се е обезценило до абсолютното дъно в България.
        Ако идеята ти е да си запълниш апартаментите със заблудени студенти, много си се объркал. Не е това начинът!

        • Не знам Български университет да го има в ТОП 20!
         Идеята няма нищо общо с безумното презастрояване.
         То е обезценено доста отдавна, иначе икономиката ни щеше да е в доста по завидно положение. Факт!
         Знанието е начинът! А нашите висши вузове, както сам затвърждаваш са нищо повече от бъкащи невежо образование! С невежо образование, ще имаш и невежо управление! С невежество няма как да развиваш икономика! Можеш да крадеш, да лъжеш, да задлъжняваш и т.н.

    Горе