Вие сте тук: Начало » Toп новини » Възможности за кандидатстване и подбор на приемни родители

    Възможности за кандидатстване и подбор на приемни родители

    psiВидове приемна грижа и възможности за кандидатстване и подбор на приемни родители:

    Какво е приемна грижа?

    Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи за тях.

    Видове приемна грижа

    1.Доброволна приемна грижа:

    При доброволната приемна грижа се сключва договор с утвърденото приемно семейство, преминало базово обучение. За децата се предоставят финансови средства в процеса на отглеждане. Отпуска се и еднократна помощ (при необходимост).

    2.Професионална приемна грижа:

    При професионалната приемна грижа се сключва договор между единия родител от приемното семейство и доставчика на социалната услуга „приемна грижа”. Професионалното приемно семейство трябва да е преминало базово обучение и допълнителна квалификация, необходима за възпитание и отглеждане на деца. Професионалният приеман родител получава месечно възнаграждение и месечни парични средства, както и еднократна помощ (при необходимост) за нуждите на настаненото дете.

    Видове доставчици на социалната услуга „приемна грижа”

    Доставчик на социалната услуга “приемна грижа” може да бъде дирекция “Социално подпомагане”, общината или лицензиран доставчик на социална услуга за деца съгласно чл. 43б от Закона за закрила на детето.

    Кои деца имат нужда от настаняване в приемно семейство?

    Деца, при които е прекъсната връзката с биологичните родители.

    Това са деца на починали родители; на неизвестни родители;

    -Родители, чиито родителски права са отнети или ограничени;

    -Деца, настанени в институции;

    -Деца на тежко и нелечимо болни родители.

    • Деца, чиито родители, близки, настойници или попечители с или без основателна

    причина трайно не полагат грижа за нуждите им.

    • Деца до 3 годишна възраст.
    • Деца с физически и ментални увреждания.
    • Деца, при които не е възможно осиновяване.
    • Деца-жертва на насилие.
    • Деца-жертва на трафик.
    • Деца, при които са изчерпани всички други възможности за закрила в семейна среда

    Видове настаняване в приемни семейства:

    1. краткосрочно;
    2. дългосрочно;
    3. спешно;
    4. заместваща приемна грижа.

    Видът на настаняването се определя в зависимост от потребностите на детето, целта на неговото настаняване и плана за действие на детето, изработен от дирекция “Социално подпомагане”.

    Краткосрочно настаняване се предприема за срок до една година с цел подкрепа на биологичното семейство и връщане на детето в него. Това означава, че детето може да бъде настанено в приемното семейство за няколко седмици или месеци.

    Дългосрочно настаняване се предприема за срок над една година за деца:

    – чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени;

    – чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за тях;

    – чиито родители се намират в трайна невъзможност да ги отглеждат;

    – чието връщане в биологичното семейство в срока по ал. 3 е невъзможно;

    – чието осиновяване е невъзможно.

    Спешно настаняване с цел запазване на живота и здравето се предприема за деца:

    – изпаднали в бедствена ситуация;

    – за които е предприета мярка “полицейска закрила” след изтичането й;

    – които са жертви на насилие и трафик;

    – до 3-годишна възраст, включително новородени.

    Заместваща приемна грижа е услуга за дете, настанено извън семейството, която се предприема планирано и/или при извънредни обстоятелства. Целта е подкрепа на приемното семейство, или семейството на роднини или близки, за осигуряване на отдих. Насочена е също за деца, с дългосрочен престой в специализирана институция, за интегриране в общността.

    COPОт Центъра за обществена подкрепа информират, че ще направят  всичко, което е по силите им, за да получите една истинска представа какво означава да бъдеш приемен родител.

    Ще се срещнат с вас и ще ви информират подробно какво представлява приемната грижа.

    Ще предоставят списък на необходимите за кандидатстване документи.

    Ще осигурят качествено обучение.

    Ще бъдат на разположение с отговорите си всеки път, когато имате въпроси.

    Специалистите от Център за обществена подкрепа са добри професионалисти и можете да бъдете сигурни, че ще бъдат на Ваше разположение в усилията Ви да бъдете приемен родител.

    Как можете да станете приемен родител?

    Вие, като приемен родител може да работите или да сте в пенсия, да сте женени или не, с или без ваши собствени деца, да живеете на село или в града, във ваше собствено жилище или под наем. Това, което е необходимо, е да имате достатъчно място вкъщи за детето и достатъчно време, за да му осигурите вниманието, от което се нуждае.

    Процедура за кандидатстване за приемен родител

    • Кандидатите подават заявление до Дирекция „Социално подпомагане”, Общината или лицензиран доставчик на социалната услуга ”приемна грижа”;

    – информация за лицензирани доставчици на социалната услуга “примена грижа” може да получите от съответната Дирекция ‘’Социално подпомагане’’.

    • Оценяване на кандидатите за приемно семейство – оценяването трае 4 месеца. През този период, социален работник от Отдел ‘Закрила на детето’ при Дирекция ‘’Социално подпомагане’’, провежда срещи с кандидатите за приемно семейство; посещения в дома на кандидатите за оценяване на жилищните условия и безопасността на дома; осъществяват се среща  с поне двама души, които могат да дадат писмена препоръка за кандидатите; участие на кандидатите в базово обучение;
    • Процесът на оценяване завършва със социален доклад от лицензирания доставчик провел обучението на приемното семейство и социален доклад от социалния работник, работещ и оценяващ кандидатите за приемно семейство.
    • Докладът и възраженията (ако има такива) се представят пред Комисията по приемна грижа, която взема решение за одобряване или отказ на кандидатите за приемно семейство.
    • Кандидатите за приемно семейство могат да се откажат писмено на всеки  етап  от  оценяването  чрез  заявление  до директора  на  Дирекция  „Социално подпомагане”.

    За контакти:

    Дирекция “Социално подпомагане” – Поморие, ул. Солна № 15,

    Тел. 0596/25240, e-mail: dsp-pomorie@asp.government.bg

     

    Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие

    Тел.: 059622398, e-mail: ozd-pomorie@mail.bg

     

    ‘Център за обществена подкрепа’ гр. Поморие. ул.”Марица” №7,

    тел.: 0596/32435, e-mail: cop_pm@abv.bg

    Горе