Вие сте тук: Начало » Общество » Финансова подкрепа за обучения на работещите в малки предприятия

    Финансова подкрепа за обучения на работещите в малки предприятия

    btАгенция по заетостта стартира предоставянето на финансова подкрепа за заявените от работодателите обучения по ключови компетентности на заети лица от микро- и малки предприятия. Преференцията се предоставя по реда на чл. 63, ал.1, т.3 от Закона за насърчаване на заетостта и в рамките на утвърдения Национален план за действие по заетостта през 2019 г. Целта е да се стимулират работодателите от частния сектор да организират и проведат обучения на заетия си персонал за придобиване и развитие на техните умения, с което да се подобри пригодността и производителността им на заеманите работни позиции.

    В обученията през 2019 г. могат да се включат заети лица за придобиване на някоя от компетентностите : „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите” , „Дигитална компетентност”, „Умения за учене” , „Обществени и граждански компетентности” , „Инициативност и предприемчивост”.

    Работодателите, желаещи да ползват преференцията, е необходимо да подадат заявка в бюрата по труда, на чиято територия предприятието осъществява дейността си. Работодателите имат възможност сами да посочат обучаваща институция, която да извърши обучението по ключови компетентности на персонал им, както и съвместно да определят учебния график за провеждането му.

    Финансирането на обучението се извършва при равно участие на Агенция по заетостта и работодателя, който има ангажимент да запази заетостта на лицата, успешно завършели обучението за срок не по – кратък от 6 месеца.

    Повече и подробна информация, включително за свободните средства, в рамките на които могат да се сключват договори за обучение на заети лица, може да се намери на официалната страница на Агенция по заетостта https://www.az.government.bg , както и във всички бюра по труда.

    Работодатели осъществяващи дейност на територията на община Поморие и община Несебър , могат да получат по – подробна информация в Дирекция „Бюро по труда” – гр. Поморие, ул. „Солна” №15 или Дирекция „Бюро по труда” – филиал Несебър, ул. „Струма” №6.

     

     

     

    Един коментар

    1. Агенцията би следвало да "раздава" Народна пара на тези, които искат, но не могат, а не на тези които могат, но не искат! Друг е въпросът как акумулира тези средства? Закона трябва да бъде премахнат незабавно, а авторите му да бъдат с лустрирани!

    Горе