Вие сте тук: Начало » Бизнес » Свободни работни места за учители

    Свободни работни места за учители

    ou_hristo_botevНа основание чл. 258, ал.1 от ЗПУО и чл.31, ал. 1, т. 14 от Наредба № 15 / 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, се обявява свободно работно място /по чл.67,ал.1,т.1 от КТ, във връзка с чл. 70 от КТ/  за учител със следния годишен норматив за  2019/2020 г. :

    1. Информационни технологии – V-VІІ клас – 276  часа
    2. Компютърно моделиране- ІІІ-ІV клас – 132 часа
    3. Математика -136 часа или Природни науки -136 часа
    4. Часове на ученици в индивидуална форма – ИТ-136 часа

    Изисквания към кандидатите

    • висше образование, степен магистър или бакалавър
    • професионална квалификация – учител по информационни технологии, математика или природни науки

    Други изисквания : мобилност, комуникативност, работа в екип и компютърна грамотност, умения за писане и управление на проекти.Необходима квалификация и опит за работа с деца, чийто майчин език не е български и деца със специални образователни потребности.

    Необходими документи:

    – при кандидатстване:

    1. Заявление до директора- написано на компютър
    2. CV/Автобиография – европейски формат;
    3. Документ за самоличност – за сверка;
    4. Копие от документи, удостоверяващи завършена степен и специалност на висше образование и придобита квалификация за обявената позиция

    -т. 5.4 от Приложение 1 към чл. 10 от Наредба № 15/22.07.2019г.;

    1. Копие от трудовата книжка;
    2. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО;
    3. Мотивационно писмо

    -при одобрение и назначаване

    При одобрение и назначаване:

    1. Свидетелство за съдимост (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 6 месеца);
    2. Документи по чл. 2 от Наредба № 4/24.10.2016г., доказващи отсъствието на заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците;
    3. Медицинско свидетелство при постъпване на работа (при първоначално постъпване или прекъсване на трудовия стаж за повече от 3 (месеца).

    При подаване копия на документи се представят и оригиналите за сверяване.

    Документите на кандидатите се подават лично, на хартиен носител  в канцеларията на ОУ “Христо Ботев” – гр.Поморие, всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа, в срок от 02.09. до 09.09.2019 г. включително.

    С одобрените кандидати ще се проведе интервю на 10.09.2019 г. от 10.30 часа.

    Горе