Вие сте тук: Начало » Обяви » Обява за работа в Център за обществена подкрепа гр. Поморие

    Обява за работа в Център за обществена подкрепа гр. Поморие

    „Център за обществена подкрепа” – гр. Поморие, обявява конкурс за 1 щатна бройка – педагог; Код по НКПД 2359-6012

    Длъжност, звено, териториално звено:

    Педагог, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие.

    Специфични изисквания за заемане на длъжността:

    Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на следните педагогически профили: „Начална педагогика”, „Социална педагогика”, „Специална педагогика” или сходна педагогическа специалност. Студенти, завършили семестриално обучението си, също могат да кандидатстват за позицията;

    Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

    Осъществява педагогическа подкрепа на потребителите на социални услуги за изграждане на ефективни умения за усвояване и придобиване на знания по учебния материал от различни образователни дисциплини, съобразно възможностите и потребностите на детето с цел повишаване качеството на живот и успешна социална интеграция. Изготвя оценка на образователните потребности на всяко дете с което работи. Участва при разработването на план за предоставяне на социални услуги. Работи за изграждане и повишаване на мотивацията за учене, и стремежа към завършване на по-висока образователна степен съобразно индивидуалните психологически, личностни и социални характеристики на всяко дете, клиент на ЦОП. Подкрепя децата и съдейства при изграждане на навици за системно полагане на учебен труд и правилно разпределение на часовете за учене и отдих. Подпомага формирането на личности, ориентирани към общоприетите човешки ценности и социално приемливо поведение. В зависимост от характера на конкретния случай, педагогът участва при нужда в мобилен екип от специалисти, който в съответствие с плана за действие осъществява подкрепа и консултации на терен за деца в риск от отпадане от училище, или извършители на противообществени прояви, като мобилният екип посещава дома, училището и/или социалната услуга в която е настанено детето. Работи с деца със СОП.

    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

    • да притежават опит в работата с деца с увреждания и техните семейства;
    • да познават спецификаta на педагогическата работа с деца с поведенчески проблеми; деца отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи в специализирани институции; деца, живеещи във високорискови общности; деца с увреждания.
    • да умеят да работят в екип;
    • да умеят да планират и приоритезират работата си;
    • да притежават много добра компютърна грамотност при работа с MSOffice – Word, Excel, др. продукти на Microsoft Office.
    • да притежават творчески умения, заложби в областта на приложните изкуства и др.,
    • сертификати удостоверяващи придобити умения за работа с деца със СОП.
    • опит в сферата се счита за предимство;

    Работно време:

    8 часов работен ден, при петдневна работна седмица, от 08:30ч. до 17:00ч. (обедна почивка от 12:30ч.-13:00ч.).

    Други условия:

    • постоянен трудов договор, от който първите 12 месеца са на срочен договор.
    • транспортни разходи за пътуващи служители от населени места извън гр. Поморие, се изплащат от работодателя на 85 % от общата сума за пътни разходи.
    • основна заплата: 660 лв.
    • начисления върху основната заплата, клас прослужено време 1% на година.
    • полагаем платен годишен отпуск: 36 дни

    Начин за кандидатстване и подбор на кандидати:

    • етап – подбор по документи (Европейски формат на автобиография, мотивационно писмо, копия на сертификат, дипломи и препоръки от работодател);
    • етап – провеждане на интервю – събеседване с одобрените по документи кандидати;

    Място и срок за подаване на документи:

    По e-mail: cop_pm@abv.bg

    До: Общинско предприятие ”Социално обслужване”

    гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,

    Кабинет „Човешки ресурси” –Антоанета Илиева, тел.: 0596/22351;

    Всеки работен ден, от 09:00ч. до 12:00ч. и 13:00ч. до 17:00ч.

     

    До: „Център за обществена подкрепа”

    Гр. Поморие, ул, „Марица” № 7

    Управител ЦОП – г-н Григор Йорданов: 0882420038;

    Всеки работен ден, от 09:00ч. до 12:00ч. и 13:00ч. до 17:00ч.

     

    Краен срок за подаване на документи: 27.11.19г. вкл.

    Горе