Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Криза за съдебни заседатели и в Поморие

    Криза за съдебни заседатели и в Поморие

    syd-pmКриза за съдебни заседатели е обхванала цялата страна. В Поморие също има недостиг на такива. Сериозен проблем  е липсата на 21 желаещи да участват в правораздаването. Причините за това са  както във високите изисквания към съдебните заседатели, регламентирани с последните поправки в Закона за съдебната власт (ЗСВ), така и в изключително ниското възнаграждение, което получават. Затова за трети път Общинският съвет в Поморие обяви конкурс за заседатели. Удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 13.12.2019 г. Кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6 в сградата на Общината.

    Ето и изискванията:

    1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

    – е на възраст от 21 до 68 години;

     има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

     има завършено най-малко средно образование;

     не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

     не страда от психически заболявания.

     съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.

    2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

    – е съдебен заседател в друг съд;

     е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

     участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

     работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

    3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет – Поморие.

    4.Кандидатите следва да предоставят в срок до 13.12.2019 г. документите, посочени в чл.68ал.3 от Закона за съдебната власт.

    5.Утвърждава образец от заявление за кандидатстване, декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 и писмено съгласие.

    6.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а ЗСВ.

    7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 08.01.2020г. в зала № 2 на Община Поморие.

    8.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

    9.Комисията  съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

    Горе