Вие сте тук: Начало » Обяви » Свободно работно място за социален работник

    Свободно работно място за социален работник

    cop-1Център за обществена подкрепа  гр. Поморие обявява едно свободно работно място за длъжността „Социален работник в социална услуга”

    Длъжност, звено, териториално звено:

    Социален работник в социална услуга, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие.

    Специфични изисквания за заемане на длъжността:

    Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър” в областта на хуманитарните науки: „Социални дейности”, „Социална педагогика”.

    Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

    Провежда социална работа по методики според конкретния случай с деца и техните семейства, потребители на ЦОП – Поморие. Изготвя индивидуална оценка на потребностите на потребителя на соц. услуги; Разработва индивидуални планове за предоставяне на социални услуги; Осъществява социална работа по индивидуален случай на деца в риск и техните семейства; Работи на терен и извършва мобилна социална работа; Участва в разработване и провеждане на програми и обучения, свързани с деца, маргинални групи и др. потребители на социалната услуга в общността; Консултира, обучава, придружава, посредничи и работи с деца в риск, в определени случаи и с деца със специални потребности, деца с противообществени прояви и техните семейства. Участва в процеса на социална интеграция, адаптация и придобиване на различни социални умения от детето и родителите. Прилага в работата си основните законови и подзаконови нормативни актове от сферата на социалните услуги;

    Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

    • да притежават опит в работата с деца в риск по смисъла на ЗЗД, деца със специални потребности и техните семейства;
    • да познават етичния кодекс за работа с деца;
    • да умеят да работят в екип;
    • да умеят да планират и приоритезират работата си;
    • да притежават много добра компютърна грамотност при работа с MSOffice – Word, Excel, др. продукти на Microsoft Office.
    • опит в сферата се счита за предимство;
    • сертификати, удостоверяващи придобити допълнителни умения и квалификации по основни направления;

    Други условия:

    • срочен трудов договор на основание чл. 68, ал.1, т.3 от КТ – за заместване на работник или служител, който отсъства от работа и във връзка с чл. 70 от КТ (срок на изпитание – 6 месеца в ползва на работодателя).
    • транспортни разходи за пътуващи служители от населени места извън гр. Поморие, се изплащат от работодателя на 85 % от общата сума за пътни разходи.
    • основна заплата: 680 лв.
    • начисления върху основната заплата, клас прослужено време 1% на година + 3% СБКО.
    • полагаем платен годишен отпуск: 20 дни
    • работно време – 8 часов работен ден, при петдневна работна седмица, от 08:30ч. до 17:00ч. (обедна почивка от 12:30ч.-13:00ч.)

    Начин за кандидатстване и подбор на кандидати:

    • етап – подбор по документи (Европейски формат на автобиография и мотивационно писмо);
    • етап – с допуснатите кандидати от първия етап на подбора се провежда интервю/събеседване;

    Място и срок за подаване на документи:

    ОП ”Социално обслужване” гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,

    ЧР – Антоанета Илиева, тел.: 0596/22351;

    Управител ЦОП – Григор Йорданов: 0882420038; 0596/32435

    Всеки работен ден, от 09:00ч. до 12:00ч. и 13:00ч. до 17:00ч.

    Краен срок за подаване на документи: 20.07.2020 г. вкл.

    Горе