Вие сте тук: Начало » Политика » 12-то заседание на Общински съвет – Поморие е на 3 септември

    12-то заседание на Общински съвет – Поморие е на 3 септември

    obs-uli2020Дванадесетото заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 03.09.2020г. /четвъртък/ от 10.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр.Поморие при следния проект за дневен ред:

    1.ОС-582/14.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г. на Община Поморие.

    2.ОС-629/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

    3.ОС-641/05.08.2020г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП ”ОГСС”-гр.Поморие, относно упълномощаване на служители на ОП „ОГСС” да издават превозни билети за транспортиране на дървесина.

    4.ОС-659/11.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на община Поморие, относно изкупуване па жилищна сграда, изградена в общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-280, кв.30 по регулационния план на с. Гълъбец, община Поморие.

    5.ОС-663/12.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 195, взето с Протокол № 9 от 30.06.2020г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд в полза на Народно читалище „Атанас Манчев-1920“ гр. Каблешково.

     6.ОС-664/12.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение на Решение № 196, взето с Протокол № 9 от 30.06.2020г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земя от общинския поземлен фонд в полза на Народно читалище „Възраждане – Лъка – 2002“ с. Лъка.

      7.ОС-667/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Поморие към 30.06.2020 г.

    8.ОС-668/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – гр. Ахелой.

    9.ОС-669/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост – с.Лъка.

    10.ОС-670/13.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземaне на решение за поемане на общински дълг чрез кредитиране от страна на „Фонд ФЛАГ” ЕАД.

    11.ОС-677/17.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно годишно общо събрание на акционерите на „Хоризонт” АД, което ще се проведе на 04.09.2020г.

    12.ОС-679/18.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците „Кабланд” ООД, което ще се проведе на 16.09.2020 г.

    13.ОС-693/20.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД.

    14.ОС-702/25.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2020г.

    15.ОС-703/25.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване на безвъзмездно вещно право на ползване върху общински недвижим имот – частна общинска собственост.

    16.ОС-704/25.08.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно определяне представител от Общински съвет – Поморие за член на Областния съвет за развитие на област Бургас.

    17.ОС-708/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост – нива в гр.Каблешково.

    18.ОС-709/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ Х, кв.21 по плана на с.Косовец.

    19.ОС-710/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост – ликвидиране на съсобственост в УПИ IХ, кв.12 по плана на с.Александрово.

    20.ОС-711/26.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за приемане на дарение в полза на Община Поморие върху моторно превозно средство /МПС/ – товарен автомобил, марка „Форд Транзит“, собственост на ДГ“Детелина“ гр.Поморие.

    21.ОС-715/27.08.2020г. – Докладна записка от инж. Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нова позиция в търговска зона за разполагане на преместваем обект – АТМ /банкомат/ на територията на гр.Поморие.

    22.ОС-633/28.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

    23.ОС-635/28.07.2020г – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

    24.ОС-657/10.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на ПУП – парцеларен план за определяне на трасе за обект: „Улична гравитачна БФК от ПИ 00833.6.107 в м-ст „Бабата” до КПС в ПИ 00833.5.178 в м-ст „Пречиствателната”, землище гр.Ахелой, община Поморие.”

    25.ОС-678/17.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ IХ – за озеленяване /ПИ57491.501.679 по КК/, в кв.97 по плана на гр.Поморие.

    26.ОС-682/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на  проект за промяна на кадастралния план за поземлени имоти 16064.601.514, 16064.601.515, 16064.601.725 и 16064.601.9548 в с.Горица, община Поморие.

    27.ОС-683/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за даване на съгласие за изработване на  проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ ХIII277 и ПИ 278 в кв.5 по плана на с.Горица, община Поморие.

    28.ОС-684/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод с начало съществуваща шахта на яз. „Ахелой“ до ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие.

    29.ОС-685/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ: ХХV, ХХVI, ХХVIII и ХХХ в кв.7; УПИ: ХVII и ХVIII в кв.8 по регулационния план на с.Каменар, разположени в поземлен имот 35691.3.201 по КК на с.Каменар, община Поморие.

    30.ОС-686/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Реконструкция на трасе на главен водопровод от ПС в ПИ с идентификатор 02810.14.109 по КК на с.Бата, община Поморие до съществуваща шахта – връзка с Деривация „Камчия“.

    31.ОС-687/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Главен водопровод  от ПС „Порой“ в ПИ с идентификатор 53822.19.13 по КК на с.Оризаре, община Несебър до съществуваща шахта от Деривация „Камчия“ в ПИ с идентификатор  47651.11.156 по КК на с.Медово, община Поморие“.

    32.ОС-690/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Поморие.

    33.ОС-691/19.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение на Наредба №5 за организация на транспортната дейност в община Поморие, приета с Решение №649/21.06.2013г. по протокол №26/21.06.2013г. на Общински съвет – Поморие.

    34.ОС-698/24.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на проект за подробен устройствен план – план за регулация и  застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ III, в кв.93 по плана на гр.Поморие.

    35.ОС-699/24.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОС – Поморие за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFОP001-4.038 мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата” от СВОМР на МИРГ “Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

    36.ОС-700/24.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение_на ОС – Поморие за кандидатстване по Процедура за подбор на проекти BG14MFОP001-4.060 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

    37.ОС-706/25.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на ОСПоморие за кандидатстване на Община Поморие с проектно предложение по Открита покана 3 Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: ,,Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

    38.ОС-712/27.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ 1198 по кадастралния план на с.Каменар, м-ст Разширение, община Поморие.

    39.ОС-713/27.08.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за изразяване на предварително съгласие на основание чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначението на части от поземлени имоти – пасища, публична общинска собственост: ПИ 35691.6.63  и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие.

    40.ОС-716/27.08.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Сабрие Юмер Мехмедали от с.Страцин, общ. Поморие за медицински нужди и рехабилитация.

    41.ОС-717/27.08.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Анка Николаева Чернева от с.Горица, общ.Поморие за медицински нужди на детето Симона Николаева Чернева.

    42.Текущи.

     

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе