Вие сте тук: Начало » Бизнес » Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие

    Конкурс за длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие

    dspАгенция за социално подпомагане обяви конкурс

    І. За длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Поморие, обл. Бургас.

    ІІ. Изисквания за заемане на длъжността Директор съгласно Класификатора на        длъжностите в администрацията:

    1. Минимални:
    • степен на образование – магистър
    • професионален опит – 4 години и/или ІІІ младши ранг
    1. Допълнителни:
    • Стратегическа компетентност;
    • Лидерска компетентност;
    • Управленска компетентност;
    • Ориентация към резултати;
    • Компетентност за преговори и убеждаване;
    • Работа в екип;
    • Фокус към клиента;
    • Дигитална компетентност.

    ІІІ. Конкурсът ще се проведе чрез писмена разработка по следната тематика:

    Ролята на Агенцията за социално подпомагане при изпълнение на държавната политика в областта на социалната закрила, интеграцията на хората с увреждания и закрилата на дететои интервю.

    ІV. Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл). Към заявлението да се приложат следните документи:

    1. Декларация от лицето, че:
    2. a) е навършило пълнолетие и е:
    • български гражданин;
    • гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;
    • гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
    • гражданин на Конфедерация Швейцария.

    б) не е поставено под запрещение;

    в) не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

    г) не е лишено по съответен ред от правото да заема длъжността директор.

    1. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност – ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е след 1 януари 2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.
    1. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на  професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка, удостоверения и др.);
    2. Документите по т. ІV се подават до 13.10.2021 г., както следва:
    3. лично или чрез пълномощник в деловодството на Агенцията за социално подпомагане, на адрес: гр. София, ул.”Триадица” 2, служебен вход, Обединена приемна на МТСП, гише на АСП;
    4. по електронен път на e-mail: ok@asp.government.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

                       Краен срок за подаване на документи до 17:30 часа на 13.10.2021 г.

    VІ. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

    VІІ.  Списъци и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на агенцията www.asp.government.bg.

    VІІI. Кратко описание на длъжността Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) , съгласно длъжностната характеристика

    Основна цел на длъжността – Директор на ДСП

    Ръководство, организация и контрол на осъществяваните дейности от служителите на дирекция „Социално подпомагане“.

    Оказване на съдействие за правилното прилагане на законодателството в областта на социалното подпомагане, семейните помощи за деца, социални услуги, правата на хората с увреждания, ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, закрилата на детето.

    Създаване на организация за издирване на нуждаещите се лица и семейства от социални помощи и социални услуги.

     Области на дейност

    Организиране, координиране и ръководство на дейността в дирекция „Социално подпомагане“. Създаване на условия за практическа реализация на държавната политика в областта на социалното подпомагане и закрилата на детето в населените места, попадащи в обхвата на  териториалното поделение.

    Осъществява практическо ръководство за прилагане на нормативната уредба по социалното подпомагане, социалните услуги, семейните помощи за деца, закрилата на детето, правата на хората с увреждания, както и предоставяне на помощи на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите.

    1. IX. Информация за начина на определяне на размера на основната заплата за длъжността директор на ДСП в Агенция за социално подпомагане:

    Индивидуалният размер на основната заплата ще бъде определен съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и чл. 9  от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация и Вътрешните правила за заплатите в АСП, като се отчита нивото на длъжността, квалификацията и индивидуалния професионален опит на кандидата.

    Минимален размер на основната заплата 1700 лв.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе