Вие сте тук: Начало » Култура » Проф. дмн Николай Янев ще бъде удостоен със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

    Проф. дмн Николай Янев ще бъде удостоен със званието „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет

    yanevНа тържествена церемония, която ще се състои на 13 октомври 2021 г. от 11.00 ч. в Аулата в Ректората, проф. дмн Николай Янев ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на Факултета по математика и информатика и е по повод забележителния му принос за развитието на факултета, в частност на Катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“, за приноса му за развитието на Софийския университет и за изключително високите му научни постижения.

    Проф. дмн Николай Янев ще произнесе академично слово на тема: „Разклоняващи се стохастични процеси като модели на популационна динамика“.

    Проф. Янев е почетен гражданин на Поморие. Той е световноизвестен учен в областта на разклоняващите се стохастични процеси, основател на българската школа по разклоняващи се процеси. Взима дейно участие в работата на Колмогоровския семинар като редовен аспирант в Механо-математическия факултет на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ през 1972-1975 г. под непосредственото ръководство на Б. Д. Севастянов. През ноември 1975 г. проф. Янев защитава успешно дисертация в областта на разклоняващите се стохастични процеси. В резултат на това се появяват две основополагащи статии в едно от най-престижните списания – „Теория вероятностей и ее применения“. В първата от тях авторът изучава нов клас регулируеми разклоняващи се процеси със случайни регулиращи функции, а във втората изследва нов клас статистически оценки за процеси с голям брой начални „частици“.

    След завръщането си от аспирантура проф. Н. Янев продължава работата си в сектор „Вероятности и статистика“ към Единния център по математика и механика“, който обединява сегашните Институт по математика и информатика към Българската академия на науките и Факултет по математика и информатика на Софийския университет.

    Проф. Янев води упражнения и чете лекции пред студентите от Факултета по математика и информатика. Подготвя програмата и реализира първия курс по „Вероятности и статистика“. Чете и лекции по Разклоняващи се стохастични процеси, Теория на възстановяването, Математическа статистика и др. В резултат на тази негова дейност в Издателството на Софийския университет излизат книгите му „Вероятности и статистика“, „Ръководство за упражнения по математическа статистика“, „Разклоняващи се стохастични процеси“. Те продължават и днес да се ползват активно във Факултета по математика и информатика. Проф. Янев е научен ръководител на 10 дипломанти и 8 успешно защитили докторанти.

    През 1985 г. проф. Янев защитава дисертация на тема „Разклоняващи се стохастични процеси – регулируемост, статистика, приложения“ и получава научното звание „доктор на математическите науки“, а през 1991 г. е избран за професор в Института по математика и информатика към Българската академия на науките, като продължава да чете лекции в Софийския университет. В периода 1993-1999 г. е директор на института, а през 2001-2012 г. е носител на редица награди, сред които и най-високото отличие на Българската академия на науките – „Златен медал Марин Дринов с лента“.

    Автор е на над 150 научни публикации като основна част от тях са публикувани в престижни международни списания с импакт-фактор. Има една монография в Springer и три глави в две колективни монографии в САЩ. Научните му резултати са предимно в областта на Теория на вероятностите и Математическа статистика, като основен обект на изследвания са различни класове разклоняващи се стохастични процеси, теория на възстановяването, регенериращи се процеси и др. Има сериозни приложения в областта на стохастичното моделиране в клетъчната биология и раковите изследвания. Последните са съвместно със съответни специалисти от САЩ. Всички публикации на проф. Янев са многократно цитирани (над 500 пъти) и имат сериозно международно признание, за което говори фактът, че негови теореми с доказателства са публикувани в 16 чуждестранни монографии.

    Проф. Янев е създател на българска научна школа със сериозно международно присъствие, доказателство за което е организирането и провеждането на Първи конгрес по разклоняващи се процеси през 1993 г. в гр. Варна. Освен това под негово ръководство са организирани 10 международни конференции по вероятности и статистика в България.

    Участвал е в редица международни конференции и симпозиуми, сред които се откроява Световният конгрес по статистика на ISI (International Statistical Institute) през 1996 г. Бил е гост-лектор в редица престижни университети я Канада, САЩ, Франция, Испания.

    Бил е председател на жури за защита на дисертации или промоция за професор в Испания, Франция, САЩ и Швеция. Освен това той има съвместни публикации в известни списания с учени от Канада, САЩ, Русия, Франция и Испания.

    Проф. Н. Янев има сериозен принос в създаването и развитието на испанската школа по разклоняващи се процеси, както и за развитието на научните контакти между Университета на Екстрамадура от испанска страна и Софийския университет и Българската академия на науките от българска. Отчитайки неговия междунaроден принос и специалните му заслуги към Испания, през 2018 г. му бе присъдена почетната титла Doctor Honoris Causa на Университета на Екстрамадура .

    Качествата на проф. Янев като международно признат учен и дългогодишен преподавател се допълват от таланта му да забелязва будните студенти, да подкрепя и стимулира тяхното развитие през годините на следване и ранните стъпки науката. С това той допринася за създаването на нови кадри и тяхното професионално израстване в Софийския университет.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе