Вижте каква е финансовата подкрепа на хората с увреждания, според новия закон

dspВ Държавен вестник, бр . 105 от 18.12.2018 г, е обнародван Закон за хората с увреждания (ЗХУ), с който се отменя Закона за интеграция на хората с увреждания . ЗХУ влиза в сила от 01.01.2019 г. Съгласно чл . 68, ал . 1 от ЗХУ хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от потребностите им , определени в индивидуална оценка. Месечната финансова подкрепа е в сила от 01.01.2019 г .

От Дирекция „Социално подпомагане“-Поморие информират за правото на месечна финансова подкрепа, която имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст. А те са следните :

  1. от 50 до 70,99 на сто степен на увреждане – в размер 7 на сто от линията на бедност – 24,36 лв. за 2019 г.;
  2. от 71 до 90 на сто степен на увреждане – в размер 15 на сто от линията на бедност – 52,20 лв.;
  3. над 90 на сто степен на увреждане – в размер 25 на сто от линията на бедност – 87,00 лв.
  4. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест – в размер 30 на сто от линията на бедност -104,40 лв .;
  5. над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, които получават социална пенсия за инвалидност – в размер 57 на сто от линията на бедност – 198,36 лв,

С Постановление N° 170 на Министерския сьвет от 17.08.2018 г. е определен размер на линията на бедност за страната 348 лв. за 2019 г.

Особено внимание трябва да се обърне на преобразуването на месечната добавка за социална интеграция и социалната пенсия за инвалидност в месечна финансова подкрепа .

В тази връзка  всички лица, които към 01.01.2019 г. имат издадена социална оценка в срок на действие, въз основа на която получават месечна добавка за социална интеграция и имат отпусната преди 31.12.2014 г . социална пенсия за инвалидност в размер 25 на сто, получавана като втора пенсия, не трябва да подават заявления-декларации за отпускане на месечна финансова подкрепа. Добавките на тези лица ще бъдат служебно преобразувани от ДСП Поморие .

В срок до 31.03.2019 г. в ДСП -Поморие трябва да подадат заявление-декларация за отпускане на месечна финансова подкрепа :

  1. Лицата с определени от 50 до 70,99 на сто трайно намалена работоспособност, които не са получавали социална пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто , получавана като втора пенсия и не са получавали месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ;
  2. Лицата с определени над 71 на сто трайно намалена работоспособност, които са получавали социална пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто , получавана като втора пенсия, но не са получавали месечна добавка за социална интеграция по реда на ЗИХУ.

Към заявлението -декларация за отпускане на месечна финансова подкрепа се прилагат копие от ЕР на ТЕЛК или НЕЛК