Възражение срещу издаването на разрешително на изграждане на мидена ферма в Поморие

obs-uli2020Постъпило е предложение към Общински съвет-Поморие за приемане  на Декларация против издаването на разрешително за „Ем Джи Солюшън“ ЕООД гр.София за ползване на воден обект и изграждане на аквакултури и свързаните с тях дейности-ферма за култивирана черна мида в акваторията на Черно море- гр.Поморие. Част от мотивите за предложението на  председателя на Общински съвет са:

– Инициираното административно производство за издаване на разрешително за ползването на водния обект, а съгласно чл.57, ал.1 от Закона за водите, разрешителните се издават за срок между 20 и 35 години. Мястото, където се иска да бъдат разположени тези съоръжения на мидената ферма е от първия вълнолом на Източния плаж до края на Централния плаж /Военния санаториум/ в Поморие. Това място не е удачно и  ще се отрази негативно на дейността на: риболовния, туристическия, хотелиерския и ресторантьорския бизнес, върху корабоплаването, развитието на морските спортове и др.

-Технологията за отглеждане на миди не е безопасна. Ще се влоши качеството на водите в района на разрешеното ползване, има реална вероятност да се замърси морската вода, при все че не е изготвена оценка за въздействие на околната среда. Изграждането на мидената ферма ще дискредитира имиджа на Поморие, като екологично чиста туристическа дестинация и др.

Инвестиционното намерение на „Ем Джи Солюшън“ ЕООД гр.София за ползване на воден обект и изграждане на аквакултури и свързаните с тях дейности-ферма за култивирана черна мида в акваторията на Черно море- гр.Поморие  е несъвместимо с обществените интересите, както и не съответства на опазването на околната среда, регламентирано от международни договори и вътрешно законодателство и т.н.

Ако бъде приета Декларацията на Общинския съвет в Поморие  против издаването на разрешение за изграждане на мидена ферма,  ще бъде изпратена до Народното събрание, Министерския съвет, МОСВ, Басейнова дирекция „Черноморски район“-Варна, Областна управа-Бургас  и други институции.