Дирекция „Бюро по труда“ –Поморие уведомява безработните лица за финансовите средства през март

buro_po_trudaДирекция „Бюро по труда“ –Поморие уведомява безработните лица от общините Поморие и Несебър, че към март 2021 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за безработни лица /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/ Средства в лв.
Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени/наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл. 42 от ЗНЗ)
– за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца при сключен трудов договор

– за представяне пред работодател – еднократно (до 130 лв.) (чл.42, ал.2 от ЗНЗ)

1222
– за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес – разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет (до 200 лв.) (чл.42, ал.3 от ЗНЗ) 3491
Мерки за безработни лица, сключили договор за започване на стопанска дейност по реда на чл.47, ал.1 от ЗНЗ чрез  получаване наведнъж на полагащите им се обезщетения при безработица
-Предоставяне на кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност на лицата получили еднократна парична сума по чл.47, ал.1 (до 1000 лв.) (чл.48 от ЗНЗ) 1000
Мерки за насърчаване на предприемачеството на безработни лица регистрирали микропредприятие
– Предоставяне на средства на безработни лица с одобрен бизнес проект, които не са ползвали  права по чл.47, ал.1 и чл.49, ал.1 от ЗНЗ през предходните 3 години за стартиране на стопанска дейност като микропредприятие – до 4000 лв. (чл. 49 ал.1 от ЗНЗ) 4003
– Предоставяне на допълнителни месечни суми за възстановяване на   осигурителни вноски на самоосигуряващо се лице по минимални размери за срок до 12 месеца от започване на дейността (чл. 49, ал. 4 от ЗНЗ) 574

Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция “Бюро по труда” – Поморие , както и на тел.0596/2 26 09