Забраната за строителство влиза в сила от 15 юни

saniraneСпират се всички строително-монтажни работи на територията на гр. Поморие и гр.Ахелой  за периода от 15.06.2020г. до 15.09.2020 г., по заповед на кмета на община Поморие.

Периодът на забрана не се отнася за следните обекти:

  • обект “Детска ясла в УПИ IV, кв.11 по плана на гр.Ахелой, община Поморие”
  • обект „ Енергийна ефективност в административна сграда за обществено обслужване – гр.Поморие” по оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, приоритетна ос 2 „ Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони
  • обект „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап” по мярка1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020
  • обект „Основен ремонт на ул.” Рила”, ул.” Струма „ и ул.” Искър” в гр.Ахелой, община Поморие по програма за развитие на селските район
  • обект „Възстановително – ремонтни работи за общинска сграда – Дом на изкуствата и танцова зала”

Съгласно чл.15, ал.4 от ЗУЧК изключение се допуска само за неотложни аварийно-ремонтни и геозащитни мерки и дейности.