Започва кандидатстването за личен асистент

От днес се открива кандидатстването за личен асистент по социална програма с европейски фондове. Услугата е насочена към възрастни и деца с увреждания, като и самотно живеещи болни. Одобряването става след класиране.Самата услуга ще започне през май и ще продължи 10 месеца.
За да кандидатстват, нуждаещите се трябва да подадат документи до 9-ти април на адрес: гр. Поморие ул. „Солна“ №15, стая № 4, ОП „Социално обслужване”.
При подаване на Заявлението кандидат – потребителят или неговият законен представител, декларира, че:
– Посочените в Заявлението обстоятелства отговарят на фактическата обстановка.
– Съгласен е да допусне в дома си хора, с които не е в роднински отношения.
– Към момента на кандидатстването не ползва социална услуга „личен асистен”, „социален асистент” или „домашен помошник по други национални програми, или по програми, финансирани от други източници, или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването, кандидатът вписва данни за срока на ползване на услгата).
ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ:
За потребители на услугата могат да кандидатстват :
• Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;
• Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Семейства на деца с увреждания;
• Самотно живеещи тежко болни лица.
Кандидатите за потребители е необходимо да представят следните документи:
1. Заявление по образец
2. Към заявлението се прилагат: следните документи:
– Документ за самоличност (за справка); за дете – удостоверение за раждане (копие);
– Документ за самоличност на закония представител – родител, настойник, попечител ( за справка);
– Експертно решение на ТЕЛК /НЕЛК/ (копие); Протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатат е с ограничения или невъзможност за самообслужване (копие);
– Удостоверение за настойничество /попечителство(копие);
– Заповед /съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини, или приемно семейство по чл. 26 от закона за закрила на детето (копие);
– Други документи, при необходимост.
ИЗИСКВАНИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ НА УСЛУГАТА:
За лични асистенти по Проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са предобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
-Безработни лица;
-Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
-Неактивни лица /студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.
Лицата, които желаят да бъдат Лични асистенти, подават следните документи:
1. Заявление по образец, в което вписват предпочитанията си за работа с конкретен/и потребител/и.
2. Към заявлението се прилагат следните документи:
– Документ за самоличност (за справка);
– Автобиография;
– Документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент” квалификация;
– Служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
– Служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи);
– Пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е предобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст);
– Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи” по ОПРЧР
МЯСТО И СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“:
Кандидат – потребителите и кандидатите за Лични асистенти подават заявления на два етапа:
-За първия етап – от 27.03.2015г. До 09.04.2015г. включително;
-За втори етап – от 22.06.2015г. до 10.07.2015г. включително;
Заявленията се подават на адрес:
гр.Поморие, ул.“Солна“№15, стая №4“, от 09.00ч. до 17.00ч./от понеделник до петък/
Общинско предприятие „Социално обслужване”
За справки:Тел.0596/22351, 0596/23047