Извънредно общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг” АД

На него ще бъде обновен състава на Съвета на директорите /СД/ на дружеството. От стария съвет остава само изп.директор Златко Димитров.

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на дружеството се свиква извънредно общо събрание на акционерите /ОСА/, което ще се проведе на 12.06.2015, от 11 ч. в залата на главна дирекция  в кк „Слънчев бряг”. Проектът за дневен ред включва 14 точки, като т.10 е за освобождаване на членовете на досегашния Съвет на директорите,а именно: Златко Димитров,Иво Маринов, Константин Лефтеров,Соня Енилова- и четиримата избрани на 04.05.2010,както и Мариела Павлова, – избрана на 28.06.2012 г. при започнат мандат.В т.10 се предвижда и освобождаване от отговорност на членовете на СД.

В т. 11,на основание чл. 221, т. 4 и 5 от Търговския закон на ОСА на „Слънчев бряг“АД се предлага избор на нов СД в състав: Златко Димитров, с образователно-квалификационна степен-магистър по специалност „Счетоводство и контрол“, Живко Табаков от  Бургас с образователно- квалификационна степен-бакалавър по специалност „Туризъм“, Неделина Ташева от Несебър, с образователно- квалификационна степен-специалист „Организатор в областта на туризма”,Живко Димитров от Бургас, образователно-квалификационна степен-магистър по специалност „Право“, Лидия Иванова от София с образователно-квалификационна степен-магистър по специалност „Машинен инженер“.

В същата точка се предлага за председател на СД да бъде избрана Лидия Иванова, която понастоящем е началник на кабинета на министъра на туризма.

На акционерите се предлага и решение, което определя мандата на членове на СД за 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането им в Търговския регистър.

                                             Максим МОМЧИЛОВ