Исторически музей – Поморие обявява свободно работно място за счетоводител

Исторически музей – Поморие обявява вакантно работно място за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността „СЧЕТОВОДИТЕЛ” в Исторически музей – Поморие, на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца.

 1. Основни задължения:
 • Ежедневно отразяване на банкови операции. Онлайн банкиране.
 • Проследяване, актуализиране и контрол на плащания към контрагенти;
 • Счетоводно отчитане на парични средства- осчетоводяване на банкови и касови движения;
 • Класиране, съхранение и архивиране на счетоводни документи;
 • Изготвяне на касови и финансови отчети по бюджета и счетоводни справки ;
 • Следене на промени в нормативната база по отношение на ФСД.

ТРЗ:

 • Изготвяне на документи за сключване, изменение и прекратяване на трудови правоотношения;
 • Изготвяне на трудови възнаграждения на персонала и ведомости за работни заплати;
 • Оформяне на документи свързани с движението на работната ръка- отпуски, болнични и прочее;
 • Граждански договори;
 • Изготвяне и подаване в срок на необходимата информация към ТП на НАП, НОИ, НСИ  и др. институции;
 • Следене на промени в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.
 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
 • Завършено икономическо образование. Специалност „Счетоводство и контрол“ е предимство
 • Професионален опит в областта на счетоводството – 3 години
 • Познаване и прилагане на Българското счетоводно и данъчно законодателство
 1. Допълнителни изисквания
 • Компютърна грамотност, работа с компютърни програми MS Office
 • Познаване на нормативната уредба (закони и наредби), свързани със счетоводното отчитане и икономическата нормативна база.
 1. Като предимства се считат:
 • Професионален опит по специалността

Минимум 1 (една година) от изискуемия професионален опит следва да е придобит в бюджетна организация

 • Свободно владеене на чужд език (английски или друг)
 1. Лични качества: отговорност, лоялност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, адаптивност и др.
 2. Място на работа: Исторически музей – Поморие.
 3. Необходими документи за кандидатстване:
 • Писмено заявление (свободен текст)
 • Мотивационно писмо
 • Професионална автобиография (CV)
 • Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка)
 • Копие на документ за самоличност
 • Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв)
 • Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв)
 • Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв)
 • Копия на други документи, доказващи допълнителните компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата.
 1. Начин на провеждане на подбора:

I етап: по документи

ΙΙ етап: Интервю-събеседване с кандидатите

Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на събеседване.

Документите за участие в конкурса се представят лично от кандидатите. Документите се подават в Исторически музей – Поморие, находящ се на ул. Княз Борис I № 33 А, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

Срок за подаване на документите – 17.00 часа на 29.09.2023 г.

Документите ще се приемат, като се завеждат с входящ номер.

В 3 – дневен срок от изтичане срока за подаване на документи, кандидатите ще бъдат уведомени дали са допуснати, както и за датата и часа на насроченото събеседване.

За допълнителна информация:

тел.: 0596/22008; 0596/22038; 0899928352.