Кметът на Несебър иска прегласуване на решение за въвеждане на такси в ОДК

На 15.10.2013 с решение №593 по докладна записка на зам.кмета на Община Несебър Иван Гургов със 17 гласа „за” и 1 „въздържал се” общинските съветници гласуваха за въвеждане на такси и за клубните форми в Общинския детски комплекс /ОДК/.С мълчаливото съгласие на Областния управител на Бургаска област,то е в сила и до днес.

Гласуваното решение №593,отразено в протокол №18, § 34. чл. 154, ал. 1 на Наредба №11 за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър гласи: ….за посещаване на кръжоци към Общинския детски комплекс/ОДК/ – Несебър се заплащат следните месечни такси: за групите от художествено- творческо направление, съгласно Списък-образец № 1а на ОДК-15,00 лв; за групите от научно-познавателно,приложно техническо и спортно-туристическо направление,съгласно Списък-образец № 1а на ОДК-10,00 лв.

Още с вземането на решението ми се наложи да изтъкна,че в частта му за ОДК,то е оспоримо и по целесъобразност и по законосъобразност. На първо място,основанията за нецелесъобразност са,че не се отчита изобщо спецификата на съществуващите кръжочни форми и,че евентуалното прилагане на гласуваното решение ще доведе до затрудняване на тяхната дейност. Това е така,защото повечето от формите са напълно любителски клубове по интереси и с таксуването на заниманията в тях в крайна сметка ще се стигне до отлив на деца,до разпадане и в крайна сметка-до прекратяване на дейността на клубните форми. На второ място,съобразно разпоредбите на Закона за народната просвета /ЗНП/ и правилника за неговото приложение няма механизъм даващ право на една община да определя такси за участието на деца в различните кръжоци и клубове по интереси, доколкото финансирането на тези извън училищни педагогически учреждения се осигурява от държавния бюджет,респективно общинския такъв. В чл. 6 от Закона за местните данъци и такси не са посочени такси от ОДК,и няма база за приравняването им към детски градини и други форми,за които общинската администрация определя такси.ОДК е обслужващо звено по смисъла на чл. 33 а от ЗНП и дейността им попада под приложното поле на същия закон. На трето място,съгласно чл. 60, ал 1 от Конституцията на Република България гражданите са длъжни да плащат данъци и такси,установени със закон,съобразно техните доходи и имущество.В чл. 141, ал.3 от Конституцията е установено правомощието на общинския съвет да определя размера на местните данъци при условия,по ред и в границите, установени със закон.Нито в ЗМДТ, нито в ЗНП е определена такса за посещение на извънучилищните педагогически учреждения. Съгласно ЗНП средствата за издръжка и развитие на материално-техническата база на детските градини,училищата и обслужващите звена се осигуряват от държавния бюджет,от бюджетите на общините,от източници,предвидени в други закони и актове на Министерския съвет и от собствени приходи. В чл. 44, ал. 2 са определени дейностите,от които звената от системата на народната просвета може да реализират собствени приходи,между които са квалификационната и творческа дейност,образователни и други услуги,определени с наредба на министъра на образованието и науката. По смисъла на чл. 44, ал. 2 „Образователна услуга” е обучението и възпитанието на деца и ученици извън учебния процес,включително и по учебни предмети,изучавани в училище,без придобиване на степен за завършено образование или професионална квалификация.Съгласно чл. 44,ал. 2,т.7 в собствен приход може да постъпят и такси,но събирането им следва да е определено в закон. Съгласно чл. 44, ал. 5 от ЗНП за дейности извън държавните образователни изисквания в държавните и общински училища и обслужващи звена,както и за професионалното обучение след завършване на средното образование се заплащат такси при условия и по ред,определени със заповед на министъра на образованието и науката. Очевидно е,че макар да не е оспорено,гласуваното решение,в частта му за ОДК,е незаконосъобразно. Оставането му в сила с мълчаливото съгласие на Областния управител на Бургаска област Павел Маринов предизвика брожения както сред питомците на ОДК,така и сред широката родителска общественост. За предстоящото заседание на местния парламент кметът на Община Несебър Николай Димитров предлага прегласуване на решението.Макар и полвинчато,ако съветниците гласуват положително по неговото предложение,за децата посещаващи групи към ОДК от научно-познавателното,хуманитарното и приложно-техническото направление занятията ще бъдат безплатни.Таксите за групите в художествено-творческото направление обаче се запазват. Все пак в докладната на кмета има още два бонуса за желаещите да посещават занятия в ОДК.Първият от тях гласи: когато повече от две или повече деца от едно семейство посещават платени групи,таксата за второто и следващите деца се заплаща с 50 на сто намаление. Вторият се отнася за лицата до 18 годишна възраст,ползващи услугите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция и Дома за деца с умствена изостаналост-Кошарица.Тези от тях,които са освидетелствани и имат специални образователни потребности,ще могат да посещават групите безплатно. Дали обаче съветниците ще подкрепят кметската докладна или изцяло ще отменят таксите за ОДК ще се разбере при гласуването на първото за годината заседание на местния парламент.

Максим МОМЧИЛОВ