НСИ:Населението на България е 6 951 482 души, в община Поморие 27 263

„Към 31 декември 2019 г. населението на България е 6 951 482 души, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз, съобщи Националният статистически институт. В сравнение с 2018 г. населението на страната намалява с 48 557 души, или с 0.7%.“, информират от НСИ.
Съотношението между броя на мъжете и жените е 48,5% към 51,5%. Мъжете преобладават във възрастите до 53 години, докато с нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2019 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 504 088, или 21.6% от населението на страната. В сравнение с 2018 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта, отбелязват от НСИ.
Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, в и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението в и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране.
„Населението в трудоспособна възраст към 31.12.2019 г. е 4 156 хил. души, или 59.8% от населението на страната, като мъжете са 2 180 хил., а жените – 1 976 хиляди. През 2019 г. броят на трудоспособното население намалява с почти 45 хил. души, или с 1.1%, спрямо предходната година. Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 1 729 хил. души, или 24.9%, а под трудоспособна възраст – 1 067 хил. души, или 15.3% от населението на страната“, посочват от НСИ.
Към 31.12.2019 г. в градовете живеят 5 125 407 души, или 73.7%, а в селата – 1 826 075 души, или 26.3% от населението на страната.
Към края на 2019 г. населените места в България са 5 257, от които 257 са градове и 5 000 – села. Населените места без население са 171. Най-голям е техният брой в областите Габрово, Велико Търново и Кърджали – съответно 63, 58 и 11.
През 2019 г. в страната са регистрирани 61 882 родени деца, като от тях 61 538 (99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 659 деца, или с 1.06%.
През 2019 г. броят на извънбрачните раждания е 36 199, или 58.5% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (64.6%) е по-висок отколкото в градовете (56.4%).
Броят на умрелите лица през 2019 г. е 108 083, а коефициентът на обща смъртност – 15.5‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 443, или с 0.4%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.
Смъртността сред мъжете (16.6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.5‰). През 2019 г. на 1 000 жени умират 1 080 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.6‰) отколкото в градовете (13.3‰).

Конкретно за община Поморие жителите са 27263. От тях 13229 са мъже и 14034 жени. В градовете Поморие, Каблешково и Ахелой жителите са общо 18 826, а в селата 8437.  В трудоспособна възраст жителите са 17528, в под трудоспособна възраст – 4 293, в над трудоспособна възраст  – 6 567. Населението продължава да намалява, видно и от една друга статистика. Живородените през 2019г. са 257, от тях момчетата са 120, момичетата 137. Починалите са 401 ( 210 мъже и 191 жени).

В град Поморие жителите са 13734. От тях 6472 са мъже и 7262 жени.

Повече подробности може да научите тук!