Община Поморие започна пилотен проект за въвеждане на кръгов подход в управлението на битовите отпадъци

В Поморие се проведе откриваща пресконференция по проект „Холистичен подход за управление на отпадъците в прехода към кръгова икономика“.

Проектът се осъществява чрез съфинансиране от Програма LIFE на Европейския съюз, съвместно с четири партньора – три от България /„Теоремус“ ООД, Клуб „Икономика 2000“ и „Екобулпак България“ АД/ и един от Италия – екологичната организация Zero Waste Italy. Договорът за безвъзмездна финансова помощ бе подписан между Община Поморие, като координиращ партньор и Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA).

В присъствието на кмета на община Поморие Иван Алексиев, заместник-кмета Янчо Илиев, граждани и заинтересовани страни, ръководителят на проекта Георги Петков представи основните цели и дейности: въвеждане на система за заплащане на битови отпадъци, за домакинствата и за бизнеса, на база количество изхвърлени отпадъци и провеждане на информационна кампания сред граждани и бизнес.

Към момента такса смет се определя на база данъчна оценка, което не отразява правилно стойността на услугата, т.е. не се взима предвид колко отпадъци реално генерира даден имот.

„Успешното изпълнение на този проект в голяма степен зависи от гражданите на община Поморие. Без активното участие на всички – Община, граждани и бизнес, без разбиране на ползите от разделното събиране с цел намаляване на общия отпадък, този проект не може да постигне крайния си резултат“, посочи кметът Алексиев.

Пилотният проект ще се изпълнява в район от град Поморие, като ще се внедрят технологии за умно управление на сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците. Проектът ще ползва опита на община Парма, Италия, където внедряването на принципа „плащаш колкото изхвърляш“ е спомогнал за решаване на проблема с отпадъците и замърсяването. Предстои да бъдат въведени схеми за събиране на отпадъци от домовете. Очаква се жителите активно да се включат в предотвратяване образуването на отпадъци, както и в разделното им събиране.

Проектът ще продължи 3 години – от 01.07.2023 г. до 30.06.2026 г.