Община Поморие ще кандидатства за енергийно обновяване на сградния фонд за административно обслужване, култура и спорт

Общински съвет – Поморие даде съгласие Община Поморие да кандидатства с проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, обявена в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства е енергийно обновяване на държавни и общински сгради за административно обслужване или сгради, свързани с култура, изкуство и спорт,съобщават от пресцентъра на Община Поморие.

В докладната записка, внесена от кмета Иван Алексиев, като възможни кандидати по процедурата са посочени сгради на кметства и читалища в различни съставни селища на общината. Сред тях са Районният съд в Поморие, кметството и сградата за спорт в Горица, НЧ „Самообразование 1928” в Гълъбец, кметството и НЧ „Атанас Манчев 1920” в Каблешково. При спазване указанията и насоките за кандидатстване ще бъдат внесени проектни предложения за административните сгради в Ахелой, Александрово, Бата, Белодол., Габерово, Гълъбец, Дъбник, Каменар, Козичино, Косовец, Лъка, Медово, Порой и Страцин, както и за читалищата в Поморие, Ахелой, Горица, Козичино и Медово.

При одобрение на някои от гореизброените обекти ще бъдат постигнати следните цели:

  • Подобряване енергийните характеристики на сградите, чрез прилагане на високоефективни енергийни мерки;
  • Достигане на клас на енергопотребление минимум „B” след прилагане на енергоспестяващи мерки при публични сгради;
  • Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд;
  • Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс;
  • Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа;
  • Спазване на „принципа за ненанасяне на значителни вреди” (2021/C58/01 по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852).