Общински съвет Поморие гласува 10 000 лева финансова помощ за община Царево

Кметът на Поморие Иван Алексиев внесе докладна записка в Общински съвет Поморие, с която предлага във връзка с бедствието и трагичните събития в община Царево, да бъде предоставена финансова помощ в размер на 10 000 лева от бюджета на Община Поморие.

Докладната бе разгледана и приета при единодушие от присъстващите общински съветници на извънредно заседание на Общинския съвет днес, съобщават от Община Поморие.

Средствата са предназначени за преодоляване на щетите от бедствието вследствие на разразилите се бури и наводнения на 5 септември, при които най-засегнати бяха населените места в община Царево.

Ето решенията, приети на 55-то извънредно заседание на Общински съвет-Поморие, състояло се на 12.09.2023 г.:

По т.1. от дневния ред:„ОС-634/08.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото общо събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 18.09.2023г.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1278/12.09.2023г.

На основание разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 3 от НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост па Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие

  1. Избира Иван Алексиев-Кмет на Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 18.09.2023 г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. Поморие, ул. ,,Солна“ № 5.
  2. Оправомощава Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие по предложенията от дневния ред да гласува по следния начин:

По т.1 с „против“

По т.2 с „против“

По т.3 с „против“

  1. Определя Янчо Илиев – заместник-кмет „БФСД“ в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на съдружниците „Кабланд“ ООД, което ще се проведе на 18.09.2023г. от 14:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. Поморие, ул. ,,Солна“ № 5, при невъзможност на Иван Алексиев ­ Кмет на Община Поморие да участва лично в общото събрание на съдружниците ,,Кабланд“ ООД.
  2. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет-Поморие и датата на провеждане на редовното общо събрание на съдружниците на „Кабланд“ ООД.

По т.2. от дневния ред:„ОС-635/08.09.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2023г. – дарение за Община Царево.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 16 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 1279/12.09.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, и във връзка с бедствието и трагичните събития в община Царево:

Обшински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат преведени по Банкова сметка за дарения IВAN: BG98UNCR 7000 3925 4489 17 на Община Царево 10 000 лв., като средствата се осигурят от дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, § 10-20 „Разходи за външни услуги“.

Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение, предвид обстоятелството, че с дарените средства ще се подпомогне своевременно възстановяването на пострадалите от бедстващия район.

.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *