Общински съвет – Поморие се отчете за периода 01.07.– 31.12.2022 г.

Общински съвет – Поморие /мандат 2019-2023/ отчете дейността си за периода  01.07.– 31.12.2022 г.:

Настоящият отчет е изготвен на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.12, ал.1, т.6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Общински съвет – Поморие осъществява дейността си на основание изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация,  Правилника  за  организацията  и дейността  на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и другите нормативни документи, свързани с управлението и развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на хората, живеещи в населените места на нейната територия.

Съобразявайки се с интересите на жителите на общината и при спазване изискванията на закона, като орган на местното самоуправление Общинския съвет приема решения в рамките на своята компетентност.

Основната работа на общинският съвет се извършва в постоянните комисии, на които присъстват представители на общинската администрация, които дават допълнителна информация по разглежданите докладни и отговарят на въпроси на общинските съветници. При разглеждане на по – важни въпроси присъства и Кметът на общината.

Всички заседания на общинският съвет и постоянните комисии се провеждат при спазване на изискваният кворум. На заседанията на общинския съвет присъстват и кметове на кметства, кметски наместници, и заинтересовани жители на община Поморие.

През отчетния период пет от шестте постоянни комисии са провели 40 заседания, от които 23 съвместни и 15 разширени, и са взели 752 решения, както следва:

Комисията  по Законност и обществен ред е провела 8 заседания, от които 5 съвместни и 3 разширени и е приела 178 решения;

Комисията по устройство на територията, строителство, околна среда и общинска собственост е провела 8 заседания, от които 5 съвместни и 3 разширени и е приела  178 решения;

Комисията по финанси и европейска интеграция е провела 8 заседания, от които 5 съвместни и 3 разширени и е приела 183 решения;

Комисията по туризъм, търговия, спорт, младежки дейности и основни поминъци е провела 8 заседания, от които 2 самостоятелни, 3 съвместни и 3 разширени и е приела 180 решения;

Комисията по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика е провела 8 заседания, от които 5 съвместни и 3 разширени и е приела 188 решения;

Комисията по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество не е провеждала заседания през отчетния период.

За отчетния период Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. е провел 7 заседания, от които 5 редовни и 2 извънредно, и е приел 178 решения.

Има общо 21 отсъствия от заседания по уважителни причини.

На основание Правилника за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически  лица Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г. през отчетния период е предоставил еднократни безвъзмездни финансови помощи на 11 лица, възлизащи в размер на 7 200лв. (седем хиляди и двеста лева) в това число на Христина Иванова от гр. Каблешково за животоспасяващо лечение.

Във връзка с бедствието и трагичните събития в селата Богдан, Каравелово и Слатина, община Карлово, Общински съвет – Поморие даде съгласие да бъдат преведени по Банкова сметка за дарения на Община Карлово 10 000 лв.

Общински съвет – Поморие прие някои решения, които са от особена важност за жителите на община Поморие, относно:

– предварителен договор за покупко-продажба на 100% от дяловете от капитала на еднолично дружество е ограничена отговорност „Чистота Поморие“ и придобиването на 100% от дружествените дялове на новоучредено търговско дружество „Чистота Поморие“ ЕООД, като одобри проект на Договор за продажба на дружествени дялове и представеният проект на договор за възлагане на управлението на „Чистота Поморие“ ЕООД;

– приемане на окончателен проект на план – схеми за организация на движението за обект „Платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране на територията на гр.Поморие“, съгласувани със сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР- Бургас, РЗИ гр. Бургас и РДПБЗН гр. Бургас.“;

– приемане на решение за закриване на кметство с.Каменар и го обособява като квартал на гр. Поморие, община Поморие;

– учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от недвижими имоти, публична общинска собственост в полза на Областна дирекция на МВР – гр. Бургас за срок от 10 (десет) години, по КККР на гр. Ахелой, по плана на с. Бата и по плана на с. Гълъбец, Община Поморие;

– приемане на решение за определяне на място в гр. Поморие за поставяне на парков елемент „Тракийски бежанци“;

– приемане на Програма за управление на отпадъците на община Поморие 2021-2028 г.;

– приемане на механизъм за разпределение на средствата за субсидия, за покриване на загубите на фирмите извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, областната и републиканска транспортни схеми – квота на Община Поморие;

– приемане на решение за определяне на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони по смисъла на чл. 6, ал. 7 от Приложение № 2 на Закона за местните данъци и такси.

През отчетния период Общинския съвет е приел следните изменения и допълнения в действащи подзаконови нормативни актове и правилници:

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за реда и  условията  за  поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално–декоративни елементи на градското обзавеждане  и за рекламната дейност на територията на Община Поморие;

– изменения на Приложение №1 в Правилник за организацията, дейността и структурата на Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” – Поморие;

– предложение за изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие;

– предложение за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” гр. Поморие за промяна в числения състав на предприятието;

– изменение на Приложение № 1 в Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално обслужване” – гр. Поморие“;

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие;

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие;

– Наредба за изменение и допълнение на Наредба №23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие;

През отчетния период Общински съвет – Поморие даде съгласие за кандидатстване по следните оперативни програми и проекти:

– относно удължаване срока на изпълнението на проект „Патронажна грижа + в Община Поморие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.;

– относно кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ от СВОМР на МИРГ „Поморие”, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“;

– относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Строителство, реконструкция и рехабилитация на улици, тротоари и съоръженията, и принадлежностите към тях – улица „Морска“ в участъка от ул. „Г. Кондолов“ в посока изток, до края /тупик/, гр. Поморие“.;

– относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение – пространства, разположени на изток от улица „Г. Кондолов“ и на юг от ул. „Морска“, гр. Поморие”.;

– относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения М4 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към СВОМР на СНЦ „МИГ ПОМОРИЕ”, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и определяне на съответствие на дейностите включени в проектно предложение „Ремонт на съществуващ тротоар и изграждане на соларно улично осветление в м. „Косата“, част от ул. „Проф. П. Стоянов”;

– относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки” сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство2014-2020 г.;

– относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и определяне на съответствие на дейностите включени в проектното предложение  с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.;

– относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения Мярка 5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Поморие, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и определяне на съответствие на дейностите включени в проектното предложение  с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.;

– относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и определяне на съответствие на дейностите включени в проектното предложение  с приоритетите на общинския план за развитие на Община Поморие.;

– относно кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения „А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни) по Националния план за възстановяване и устойчивост.;

През отчетния период 01.07.2022г. – 31.12.2022г. на всички актове на Общинския съвет е осъществяван контрол за законосъобразност от Областен управител на Област Бургас. От всички взети решения на Общински съвет – Поморие за посочения период едно е оспорено със Заповед № РД-09-46 от 26.10.2022г. на Областен управител, по която е образувано административно дело № 1860/2022г. по описа на Административен съд – Бургас.