Обявен е конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

Съгласно заповед №. 8121К-699/10.03.2015 г. на Министъра на вътрешните работи е обявен конкурс за назначаване на държавна служба в МВР за 8 /осем/ вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка :
– четири вакантни длъжности „полицай – старши полицай в група „Охранителна полиция” към РУ – Карнобат”
– три вакантни длъжности „ младши автоконтрольор ІІ – І степен в група „Охранителна полиция” към РУ – Карнобат”
– една вакантна длъжност „полицай – старши полицай в група „Охранителна полиция РУ – Созопол”.
Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР към кандидатите е предявено изискване да притежават средно образование, да не са по-възрастни от 40 год. към датата на обявяване на конкурса и за кандидатите за длъжност „младши автоконтрольор ІІ – І степен” да притежават свидетелство за управление на МПС и да са завършили курс за оказване на долекарска помощ при ПТП.
Документи по образец се получават и подават в сектор „Човешки ресурси” в ОДМВР – Бургас на адрес  гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14.00 ч. в 30 / тридесет/ дневен срок от публикуване на обявлението.
За допълнителна информация – тел. 056 / 856 421, 856 354, 856 416 или 846 264.