Открита е процедура за определяне на съдебни заседатели с настоящ адрес в община Поморие

На основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от ЗМСМА, вр. чл.68 ЗСВ, вр. чл.38 и чл.44 от Правилника за организацията идейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

І. Общински съвет – Поморие открива процедура за определяне на съдебни заседатели с настоящ адрес в община Поморие.

ІІ. Общински съвет – Поморие утвърждава правила за провеждане на процедурата за определяне на съдебни заседатели както следва:

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

– има настоящ адрес в община Поморие;

– има завършено най-малко средно образование;

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания.

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет – Поморие.

2.4. Кандидатите за съдебни заседатели, които отговарят на изискванията на ЗСВ, следва в срок до 26.05.2023г. да подадат в Общински съвет – Поморие, заявление по образец, към което прилагат документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт, както следва:

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;

– мотивационно писмо;

– писмено съгласие;

– декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

2.5.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

2.6.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание като провежда събеседване с тях. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 19.06.2023г. в зала №2.

2.8.Комисията съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

ІІІ. Общински съвет – Поморие избира временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели  в състав:

 1. Ива Димитрова Кусева
 2. Адам Георгиев Адамов
 3. Георги Тошков Вражев

В срок до 26.05.2023 г. кандидатите за съдебни заседатели подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6 в сградата на Община Поморие:

 1. Заявление до Общински съвет;
 2. Декларация за конфликт на интереси;
 3. Декларация по чл.67 ал.3 от ЗСВ;
 4. Заявление по Чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ /това заявлениекасае единствено лица родени преди 16 юли 1973г. Изпраща се до Председателя на КРДОПБГДСРСБНА на адрес: гр.София-1000, ул. „Врабча” №1./;
 5. Лица за контакт-образец;
 6. Писмено съгласие.

1 коментар

 1. Петър Борисов

  Само не е ясно кой ще съдят след като всички хванати я за наркотици я за шофиране в нетрезво или под въздействие на наркотични вещества шофьори я за кражби и грабежи я за причиняване на лека и средна телесна повреда я за причинена смърт на пътя непредумишлено убийство всички попадащи в тези категории са с условни присъди. Само се подписват и това е. Съдебна реформа ала бала портокала….пак едни лапат парите и си оправят поколението до 9-то коляно други лапат мухите