Отпускане на годишни електронни винетки на хора с увреждания

DSPСъобщение на Дирекция “Социално подпомагане”, относно отпускане на годишни електронни винетки за 2019 г. по Наредба N° Н-19 от 02.12.2008г., на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата , отглеждащи деца с трайни увреждания до 18- годишна възраст и до завършване на средно образование , но не по-късно от 20-годишна възраст на платената пътна мрежа, за която се заплащат винетни такси по Закона за пътищата:
Считано от 01.01.2019 г. влиза в сила издаването на електронна винетка . Годишната електронна винетка е с валидност за срок от една година, считано от датата на издаването й . Информация за издадената безплатна годишна електронна винетка за ползване на платената пътна мрежа може да получите на място в Дирекция „Социално подпомагане”, в срок не по- кратьк от 7 дни от подаване на заявлението .

От 22.01.2019 г. е осиryрена възможност за проверка на електронната страница на АСП –
http: //www.asp.govern ment. bg/ proverka-na-vi netka.

Проверката се извършва чрез въвеждане в полетата на ЕГН на правоимащото лице и регистрационен номер на автомобила му, след което ще получите информация за заредена електронна винетка в АПИ и срока на валидността й .