Отчетно – изборно събрание на НЧ „Просвета 1888”

Настоятелството на НЧ „Просвета 1888” свиква Общо отчетно – изборно събрание на 25.03. 2015 г. /сряда/, от 17.30 ч., в залата на читалището.
Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1.Отчетен доклад за дейността през 2014 г.
2.Отчетен доклад на Проверителната комисия за финансовата 2014 г.
3.Приемане на бюджет на читалището за 2015 г.
4.Приемане на календар за културните прояви за 2015 г.
5.Избор на Настоятелство, Председател и Проверителна комисия
6.Текущи
При липса на кворум, събранието ще се проведе на същата дата от 18.30 ч.