Покана за участие в учредяването на Болнично настоятелство към МБАЛ-Поморие

Със свое Решение №844/30.06.2022г. Общински съвет – Поморие даде съгласие за учредяване на болнично настоятелство към „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

Във връзка с горното, Общински съвет – Поморие кани всички заинтересовани да вземат участие в учредително събрание за учредяване на Болнично настоятелство към Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие ЕООД.

Неговата задача ще бъде да подкрепя морално и публично болницата в изпълнението на нейната мисия да лекува, но и да работи целенасочено по съвременните предизвикателства в здравеопазването, утвърждавайки ролята си на значима институция в грижата за здравето на жителите на общината.

Целите на болничното настоятелство са:

 1. Да подпомага болницата в нейната дейност за по-добро задоволяване на обществените потребности от медицински услуги,
 2. Да прави предложения пред съответните органи за перспективното развитие на МБАЛ Поморие ЕООД,
 3. Да съдейства и участва при решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на болницата,
 4. Да съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства и да подпомага лечебното заведение за възстановяване, реконструкция и модернизацията на болничната база и медицинска апаратура,
 5. Да съдейства за ефикасното стопанисване и целесъобразно използване на материалната база.
 6. Да оказва съдействие при организиране на профилактични, образователни и други лечебни дейности, свързани с подобряване здравната култура на населението,
 7. Да подпомага и съдейства за подобряване на условия на хоспитализираните по време на престоя им в лечебното заведение.
 8. Да подпомага, стимулира и насърчава лекари, специалисти по здравни грижи и помощен медицински персонал при обучението и специализацията им,
 9. Да установява връзки с неправителствени организации за реализиране на отделни и съвместни проекти в областта на медицината,
 10. Да установява и поддържа международни връзки и преки контакти с организации, институции, сдружения и лица, които работят за осъществяването на сходни цели.

Желаещите общественици, дарители на лечебното заведение, представители на неправителствени организации, граждани и юридически лица, могат да заявят своето участие в учредителното събрание до 30 септември 2022 година в сградата на община Поморие – деловодството на Общински съвет – Поморие, стая № 6.

1 коментар

 1. МБАЛ е ТД, винаги е било, и ще бъде, ако не бъде заличено от своя собственик!
  На МБАЛ не му трябва настоятелство, защото реално това е ОС-Поморие!
  На МБАЛ му трябват инвестиции, които са продиктувани от икономически план с дългосрочна стратегия!
  Тази стратегия изисква ясна представа за състоянието на лечебното заведение, а това се крие от обществеността! Ще се скрие, и от евентуалното настоятелство, което просто ще хвърля пари в бездънна яма.