Преференции за работодатели по ЗНЗ

 

Дирекция ”Бюро по труда” уведомява те работодателите, желаещи да ползват преференции за заетост и обучение на безработни лица, че разполага със следните средства за сключване на договори през месец август 2013 година при наемане на безработни лица както следва:

Вид преференции по ЗНЗ:

1.Наемане на младежи до 29 г./чл.36 ал.1 от ЗНЗ/- 22200 лв.

2.Наемане на младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, както и от социални заведения / чл.36 ал.2 от ЗНЗ/ -13547 лв.

3.Насърчаване на работодателите да приемат за стажуване младежи до 29-години / чл.41от ЗНЗ/- 9566 лв.

4.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване / чл.46 от ЗНЗ/ -5340 лв.

5.За микро предприятия за наемане на първите 5безработни лица / чл.50 от ЗНЗ / -4620 лв.

6.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време / чл.51от ЗНЗ/ -607 лв.

7.Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност / чл.52.ал.1 от ЗНЗ /- 36350 лв.

8.Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност, на временна, сезонна или по часова работа / чл.52.ал.2 от ЗНЗ /- 14784 лв.

9.Наемане на безработни лица – самотни родители и/или майки с деца до три годишна възраст / чл.53 от ЗНЗ /- 6113 лв.

10.Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 да 5- годишна възраст / чл.53а от ЗНЗ / -8321 лв.

11.Насърчаване на работодатели да наемат безработни над 50 – годишна възраст / чл.55а от ЗНЗ /- 22578 лв.

12.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица от 50 до 64 годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране / чл.55б от ЗНЗ/ -558 лв.

13.Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица / чл.55в от ЗНЗ/- 1954 лв.

Подаване на документи до 14.08.2013г.

Допълнителни справки и информация в ДБТ –Бургас, ул.”Перущица” 67 ет 1 тел. 81-39-36