Приключи изпълнението на проекта за изграждане на ЦНСТ в Поморие

Приключи изпълнението на проект № BG051PO001-5.2.12-0047-C0001 “Предоставяне на социална услуга “Център за настаняване от семеен тип” в град Поморие”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. чрез Европейския социален фонд, на обща стойност 279 455,91 лева. Основната цел на проекта бе създаване на устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в домове за медико-социални грижи и в специализираните на територията на страната институции за деца с умствена изостаналост и физически увреждания.
С разкриването на социалната услуга “Център за настаняване от семеен тип” в Поморие се осигури възможност за предоставяне на комплексни социални услуги за общо 12 деца и младежи с умствена изостаналост и 2 деца, нуждаещи се от спешно настаняване в близка до семейната среда.
Постоянният персонал, нает за предоставяне на услугата, се състои от ръководител, възпитател и 8 детегледачи. Назначен е и експертен персонал, състоящ се от психолог, медицински специалист и социален работник, оказващи помощ и подкрепа на основния персонал.
Всеки един от възпитаниците на центъра има свой личен лекар, стоматолог и психиатър. Здравните грижи са отлични и акцентът е поставен върху социалната работа с децата. Част от тях вече ходят на училище и в тази връзка е сформирана специална помощна паралелка.
„С това приключва и деинституционализацията на децата в Бургаска област. Макар проектът за ЦНСТ в Поморие да стартира последен, днес екипът може да се похвали с истински успехи” заяви директорът на Дирекция за социално подпомагане – Бургас Тони Костова на пресконференция по повод приключването на проекта.
Социалната услуга ЦНСТ-Поморие преминава в държавно делегирана дейност.