Решения от 10-то заседание на Общински съвет- Поморие

Решения от 10-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 25.04.2024 г., които ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 13.05.2024г.

По т.1. от дневния ред:„ОС-390/21.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на имот общинска собственост в поземлен имот с идентификатор 57491.1.345 по КК и КР на гр. Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 154/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи и чл.79, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2024г. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имот – общинска собственост, за срок от 5 години, при цена, съгласно експертна оценка от лицензиран оценител, при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена и депозит в размер на 10 процента от годишната наемна цена, без включен ДДС, а именно:

 • Поземлен имот с идентификатор 57491.1.345 по КККР на гр. Поморие, одобрени със Заповед РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК с начин на трайно ползване: Мочурище, с номер по предходен план : 000007 при граници и съседи – поземлени имоти: 57491.1.346; 57491.1.350; 57491.1.348; 57491.1.347; 57491.1.189; 57491.1.450 с площ 32 407 кв. м., актуван с АЧОС №7560/24.01.2024г., с начална тръжна цена 3 181 лв. на година, без вкл. ДДС.

 

По т.2. от дневния ред:„ОС-414/29.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в ТЗ „Солна”позиция № 309А и позиция № 309Б.“ с 19 гласа „за”, 1 гласа „въздържали се”, 1 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 155/25.04.2024г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 57 а, ал.1, т. 8  от ЗУТ и чл. 6, т. 5 от Наредба № 6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема решение за премахване на схеми за стациониране на преместваеми обекти на територията на гр. Поморие в Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в ТЗ „Солна”позиция № 309А и позиция № 309Б, позиция № 309В, позиция № 309Г, приети с решение №194/30.06.2020г., №722/28.02.2022г., №812/26.05.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗУТ, чл.9, ал.2 от Наредба №6 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално декоративни елементи на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Поморие, Общински съвет – Поморие приема схема за поставяне на преместваеми обекти на територията на гр.Поморие, както следва:

1.Търговска зона обхващаща терен общинска собственост, находящ се в Търговска зона „Солна“ в гр. Поморие

1.1. позиция № 309М – стелажи – 5,10 кв.м.;

1.2. позиция № 309Н – стелажи – 6,56 кв.м.

III. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема, с което приема схема-проект за увеличаване на ширината на тротоара пред магазините за плодове и зеленчуци на ул. „Солна“ кв. 257 пред УПИ VII-5245 и УПИ ХХII-5250 гр. Поморие.

 1. IV. Всички слънцезащитни устройства – сенници, чадъри, тенти, навеси и др., разположени в Търговска зона, обхващаща терен общинска собственост, находящ се в ТЗ „Солна“- позиция № 309М и позиция № 309Н, следва да са разположени на височина, която да не възпрепятства движението и преминаването на жителите и гостите на града по тротоарната част, намираща се пред търговските обекти на ул. „Солна“ № 33.
 2. V. Схемите са неразделна част от настоящото решение.

 

По т.3. от дневния ред:„ОС-423/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с. Порой /стар номер 000119/.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 156/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл.151, ал.3, т.5 от Закона за културното наследство, Общински съвет – Поморие дава съгласие за провеждане на археологически проучвания – редовни разкопки на обект „Селищна могила“ в общински поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с. Порой, одобрени със заповед №РД-18-1314/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местност „Скритата могила“, със стар номер №000119, землище с. Порой, целият на площ от 3199091 кв.м, с НТП: „друг вид дървопроизводителна гора“ през 2024 година.

 

По т.4. от дневния ред:„ОС-424/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с. Порой.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 157/25.04.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следните имоти, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7571/19.02.2024г. с.Порой

ПИ 57790.501.30

УПИ V кв.30

808кв.м.  

16160,00лв.

/20,00лв./кв.м./

 

7572/19.02.2024г. с.Порой

ПИ 57790.501.31

УПИ VI кв.30

800кв.м.  

16000,00лв.

/20,00лв./кв.м./

 

 

По т.5. от дневния ред:„ОС-425/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Бата.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 158/25.04.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7569/19.02.2024г. с.Бата

ПИ 02810.501.404

УПИ ХI кв.42

1159кв.м.  

37088,00лв.

/32,00лв./кв.м./

 

 

По т.6. от дневния ред:„ОС-426/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движима вещ – частна общинска собственост (училищен автобус) на ОУ „Христо Ботев“ гр.Ахелой.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 159/25.04.2024г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.256, ал. 1, т. 10, чл. 53, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.38 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Поморие, във връзка с чл. 5, ал. 1 от Постановление №128 от 29.06. 2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища Общински съвет – Поморие предоставя в полза на ОУ „Христо Ботев“, гр.Ахелой, Община Поморие, с Директор – Юлиана Николова Атанасова, безвъзмездно за управление, движима вещ, моторно превозно средство марка „Акиа“, модел „Ултра Л9“, с 35+1 места, с регистрационен номер СВ 4620 ХС.
 2. Възлага на Кмета на Община Поморие да издаде заповед за безвъзмездно право на управление на описаното в т.I превозно средство на директора на съответната институция.

III. Срокът за делегиране на безвъзмездното право на управление е до приключване на учебната 2023 – 2024 година.

 1. МПС – частна общинска собственост, обект на настоящото решение да се използва съобразно разпоредбите на чл.53, ал.4 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.5, ал.1 от ПМС Постановление №128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища.
 2. Разходите за поддръжка и експлоатация на училищния автобус са за сметка на ползвателя.

 

По т.7. от дневния ред:„ОС-427/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Белодол.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 160/25.04.2024г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.49 и чл.84 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на следния имот, частна общинска собственост, както следва:

 

Акт за частна общинска собственост Местонахождение на имота Площ Начална тръжна цена в лева /без ДДС/
7570/19.02.2024г. с.Белодол

ПИ 27440.501.149

УПИ І кв.1

1101кв.м.  

24222,00лв.

/22,00лв./кв.м./

 

 

По т.8. от дневния ред:„ ОС-428/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в кв. Каменар.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 161/25.04.2024г.

 1. На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост, чл.42 ал.1 т.1 и чл.56 ал.1 т.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с оглед ликвидиране на съсобствеността в поземлен имот с идентификатор 57491.601.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, съответстващ на УПИ ІІ кв.3 по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменар и съгласно оценка по чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава съгласие да се продадат 34/1295 кв.м. в идеални части от поземлен имот с идентификатор 57491.601.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, кв.Каменар, съответстващ на УПИ ІІ кв.3 по регулационния план на гр.Поморие, кв.Каменар, целият на площ от 1295кв.м., при граници подробно описани в АЧОС 7588/12.03.2024г. на съсобствениците „Би Ес Джи Ви“ ЕООД и Бонка Станчева Николова, при цена 1560,00лв./без ДДС/.
 2. Възлага на кмета на Община Поморие да издаде заповед и сключи договор за покупко-продажба в изпълнение на приетото решение, след влизането му в сила.

 

По т.9. от дневния ред:„ОС-429/01.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на предварително съгласие от Общински съвет – Поморие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатори 35033.24.20 и 35033.24.241 и на част от ПИ с идентификатори 35033.24.19 и 35033.24.22 по КК на гр. Каблешково, Община Поморие, общинска собственост, включени в обхвата на ПУП – ПРЗ за разширение на гробищен парк „Каблешково“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 162/25.04.2024г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатори 35033.24.20 и 35033.24.241 и на части от ПИ с идентификатори 35033.24.19 и 35033.24.22 по КК на гр. Каблешково, Община Поморие / ПИ с проектни идентификатори 35033.24.382, 35033.24.385, 35033.24.387, 35033.24.241, 35033.24.384, 35033.24.379, 35033.24.381, 35033.24.383/, с обща площ 30286 м2 и трайно предназначение на територията: земеделска, включени в обхвата на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищен парк „Каблешково“, гр. Каблешково, Община Поморие

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 3 и ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Поморие дава предварително съгласие за промяна на предназначението на ПИ с идентификатори 35033.24.20 и 35033.24.241 и на част от ПИ с идентификатор 35033.24.22 по КК на гр. Каблешково, Община Поморие, и трите с начин на трайно ползване: пасище /ПИ с проектни идентификатори 35033.24.382, 35033.24.385, 35033.24.387, 35033.24.241, 35033.24.379, 35033.24.381, 35033.24.383/, с обща площ 28468 м2, включени в обхвата на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищен парк „Каблешково“, гр. Каблешково, Община Поморие.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години.

 

По т.10. от дневния ред:„ОС-439/04.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 163/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2024г. Общински съвет – Поморие

 1. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена и депозит в размер на 10 процента от годишната наемна цена, без включен ДДС, а именно:
 2. Водоем, представляващ поземлен имот с идентификатор 69746.141.17 по КККР на с. Страцин, одобрени със заповед №РД-18-1315/17.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК с площ 3 280 кв. м., при граници: ПИ 69746.141.18 и ПИ 69746.141.16, находящ се в землище на с. Страцин, община Поморие, местност „До селото“, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №6331/29.08.2018г. с начална тръжна цена 32,80 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 3. Едноетажна, сграда с идентификатор 18229.501.286.2 по КККР на с. Гълъбец, одобрени със заповед №РД-18-7/16.01.2024г. на изпълнителен директор на АГКК със ЗП 69 кв. м, актувана АПОС №7575/28.02.2024г. с начална тръжна цена 89,70 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 4. Помещение за лекарски кабинет с площ 17 кв. м, находящо се в сграда с идентификатор 57790.501.103.1 по КККР на с Порой, одобрени със Заповед 3РД-18-11/16.01.2024г., на изпълнителен директор на АГКК, актувана с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №7576/28.02.2024г., при граници на помещението: от изток – външен зид, от юг – външен зид, от запад – коридор, от север външен зид с начална тръжна цена 44,20 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 5. Помещение за лекарски кабинет с площ 14,40 кв. м, находящо се на трети етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КККР на гр. Поморие, одобрени със заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от изток лекарски кабинет, от север външен зид, от юг коридор от запад хирургично отделение с начална тръжна цена 74,88 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 6. Помещение за лаборатория с площ от 52.53 кв. м на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КККР на гр. Поморие, одобрени със заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №6135/09.05.2017г. при граници на помещението: от север – външен зид, от юг – коридор, от изток – санитарно помещение, от запад – лекарски кабинет с начална тръжна цена 273,16 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 7. Помещение за лекарски кабинет с площ 8 кв. м в сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково, одобрени със заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, със ЗП 158 кв. м, актувана с АПОС №6485/13.02.2019г. при граници на помещението: от изток – лекарски кабинет; от юг – чакалня; от запад – външен зид; от север – външен зид с начална тръжна цена 26,00 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 8. Помещения за лекарски кабинет с площ 45 кв. м в сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково, одобрени със заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, със ЗП 158 кв. м, актувана с АПОС №6485/13.02.2019г. при граници на помещението: от изток – външен зид; от юг – външен зид; от запад – кабинет; от север – стълбище с начална тръжна цена 146,25 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 9. Помещения за зъболекарски кабинет с обща площ от 22 кв. м, състоящи се от едно помещение, цялото на площ от 14 кв. м и 8 кв. м от друго, цялото на площ 16 кв. м, находящи се в сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково, одобрени със заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, със ЗП 158 кв. м, актувана с АПОС №6485/13.02.2019г., при граници на помещенията: от изток – чакалня; от юг – външен зид; от запад – външен зид; от север – коридор с обща начална тръжна цена 71,50 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 10. Помещение за аптека на площ от 50 кв. м., находящо се на първи етаж на сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково, одобрени със заповед №РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, със ЗП 158 кв. м, актувана с АПОС №6485/13.02.2019г. при граници на помещението: от североизток – стълбище, от югоизток – външен зид, от югозапад – външен зид, от северозапад – лекарски кабинет с начална тръжна цена 162,50 лв. на месец, без вкл. ДДС.
 11. Помещение за зъболекарски кабинет с площ 16,80 кв. м в едноетажна сграда с идентификатор 57790.501.103.1 по КККР на с Порой, одобрени със Заповед 3РД-18-11/16.01.2024г., на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АПОС №7576/28.02.2024г., при граници на помещението: от изток – коридор, от юг – външен зид, от запад – външен зид, от север външен зид с начална тръжна цена 43,68 лв. на месец, без вкл. ДДС.

 

По т.11. от дневния ред:„ОС-445/05.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно участие в Редовно заседание на общото събрание на асоциацията по ВИК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас. “ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 164/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Поморие

 1. Упълномощава Иван Алексиев – кмет на община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да участва в Редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас на 30.04.2024г. (вторник) от 15.00 часа в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, в малката зала на втори етаж и резервна дата за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред на 15.05.2024г. (сряда) от 10:30 часа и да гласува решения, както следва:

По т. 1 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за дейността на асоциацията през 2023 г.;

По т. 2 от дневния ред: На основание чл. 26, ал. 3, във връзка с чл. 9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2023г. и Годишния финансов отчет на асоциацията за 2023г.;

По т. 3 от дневния ред: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 2024г. ;

По т. 4 от дневния ред: На основание чл. 33а от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас за 2024г.

 1. II. ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – заместник кмет на Община Поморие, за представител на община Поморие в Редовно присъствено заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас на 30.04.2024г. (вторник) от 15.00 часа в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, в малката зала на втори етаж и резервна дата за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред, на 15.05.2024г. (сряда), 10:30 часа при невъзможност на кмета на община Поморие да участва лично в общото събрание на Асоциацията за приемане на посочените решения.

ІІІ. Общински съвет – Поморие с оглед на това, че предстоящото Общо събрание Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас ще се проведе на 30.04.2024г. на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на решението.

 

По т.12. от дневния ред:„ОС-448/09.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2024 г.“ с 16 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 5 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 165/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.23 ал.2 и ал.3 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Поморие, Общински съвет – Поморие

 

 1. 1. Приема промяната на капиталовия и текущия бюджет на Община Поморие, отразени в Приложение № 1

Приложенията са неразделна част от решението.

 

По т.13. от дневния ред:„ОС-449/09.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проект Кандидатстване с проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (ПОС 2021-2027г.).“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 166/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и в съответствие с Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. (ПОС 2021-2027г.)

 

 1. Общински съвет – Поморие дава съгласие за кандидатстване с проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ по Процедура № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“, Приоритет 2 „Отпадъци“, Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.
 2. Общински съвет – Поморие дава съгласие Община Бургас да подготви и подаде проектното предложение пред Управляващия орган на ПОС 2021-2027 и да изпълни проекта след неговото одобрение.
 3. Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъде осигурен финансов ресурс за съфинансиране на проект „Рекултивация на клетка 1 на Регионално депо „Братово – Запад“ със средства, натрупани в собствена сметка в РИОСВ по реда на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците в размер до 161 267, 30 лв.
 4. Общински съвет – Поморие дава съгласие да бъдат ползвани средства натрупани в собствена сметка в РИОСВ по реда на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците за биологична рекултивация, поддръжката и следексплоатационни грижи, в т.ч. контрол и наблюдение на параметрите на околната среда, за срок не по-кратък от 30 години след рекултивацията на Клетка № 1, както и за направени разходи по подготовка на проектното предложение в размер до 167 849, 64 лв.
 5. Допуска предварително изпълнение на основание на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, предвид значимостта на проекта и свързания с това обществен интерес и с оглед своевременно подаване на проектното предложение и представяне на изискуемите към него документи и съгласия и представяне на доказателства, за предприети действия за вземане на решенията.

 

По т.14. от дневния ред:„ОС-453/10.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 167/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 11, ал. 3, и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, и чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

I.

 • 1. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, точка 1 и т. 1.2 се изменят от:
1. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие заплащат кейова такса: 400.00 лв. на линеен метър
1.2 /изм. с Решение №793/18.05.2022г./ Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие на понтон заплащат годишна такса 400.00 лв. на линеен метър

 

Нов текст:

1. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Рибарско пристанище – Поморие заплащат годишна кейова такса: 450.00 лв. на линеен метър
1.2 Всички собственици на плавателни съдове домуващи на    Рибарско пристанище – Поморие на понтон заплащат годишна такса 450.00 лв. на линеен метър

 

 • 2. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, точка 2 и т. 2.2 се изменят от:
2. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пасажерско пристанище – Поморие заплащат годишна кейова такса 300.00 лв. на линеен метър
2.2 Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пасажерско пристанище – Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд заплащат годишна кейова такса 50%

от таксата по т.2

Нов текст:

2. Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пристанище за обществен транспорт – Поморие заплащат годишна кейова такса 300.00 лв. на линеен метър
2.2 Всички собственици на плавателни съдове домуващи на Пристанище за обществен транспорт – Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд заплащат годишна кейова такса 50%

от таксата по т.2

 

 • 3. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги за, точка 3 и т. 3.1 се изменят от:
3. Всички собственици на еднокорпусни плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пасажерско пристанище – Поморие заплащат месечна такса 4.00 лв. на линеен метър
3.1 Всички собственици на многокорпусни плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пасажерско пристанище – Поморие заплащат месечна такса 6.00 лв. на линеен метър

Нов текст:

3. Всички собственици на плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие заплащат месечна такса 3.00 лв. на  квадратен метър
3.1 Всички собственици на плавателни съдове ползващи сух док на Морски клуб, Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие, през месеците юни, юли август и септември заплащат месечна такса 200 % от таксата по т. 3

 

 • 4.

1.В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, точка 4, т. 4.1.,т.4.2 и  т.4.3  се изменят от:

 

4. За посещение на чужди кораби на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие се събира дневна кейова такса 2.00 лв. на линеен метър
4.1.За посещение на плавателни съдове на стария кей се събира дневна такса 1.00 лв. на линеен метър
4.2 За посещение на чужди плавателни съдове на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд се събира дневна кейова такса 50%

от таксата по т.4

4.3 За посещение на плавателни съдове на стария кей застанали на борда на друг плавателен съд се събира дневна кейова такса 50%

от таксата по т.4.1

Нов Текст:

4. За посещение на чужди плавателни съдове на Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие се събира дневна кейова такса 3.00 лв. на линеен метър
4.1 За посещение на чужди плавателни съдове на Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие, застанали на борда на друг плавателен съд се събира дневна кейова такса 50%

от таксата по т.4

 1. Точка 4.2 и т. 4.3 се отменят.

 

 • 5. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, текста на точка 5 се изменя от:
5.Собственикът на всяко плавателно средство домуващо на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие и платило своята такса, получава пропуск за безплатен достъп.  

 

 

 

Нов текст:

5.Собственикът на всяко плавателно средство домуващо на Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие и платило своята такса, получава пропуск за безплатен достъп.  

 

 

 

 • 6. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, точка 6 се изменя от:
6. Собственик на плавателен съд, получил разрешение от ИАМА да превозва пътници, заплаща еднократно сезонна такса за периода от 01.06. до 30.09. Таксата се заплаща до 01.06. на съответната година. по 20.00 лв. на одобрено място

Нов текст:

6. Собственик на плавателен съд, получил разрешение от ИАМА да превозва пътници заплаща еднократно сезонна такса за периода от 01.06. до 30.09. Таксата се заплаща до 01.07. на съответната година. по 30.00 лв. на одобрено място

 

 • 7.
 1. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, точка 7, т. 7.1 и т. 7.2 се изменят от:
7. Поставяеми обекти, материали, съоръжения и др.:
7.1 За предоставяне на открита площ, находяща се в района на Рибарско и Пасажерско пристанище Поморие за поставяне на кантар за изкупуване на рапани и аквакултури се заплаща такса: 50.00 лв. на квадратен метър на месец.
7.2 За поставяне на други материали и съоръжения се заплаща 30.00 лв. на квадратен метър на месец.

Нов текст:

7. За предоставяне на открита площ, находяща се в района на Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие за поставяне на колесари, стапели и други материали и съоръжения се заплаща месечна такса: 3.00 лв. на квадратен метър
7. 1. За предоставяне на открита площ, находяща се в района на Рибарско пристанище – Поморие и Пристанище за обществен транспорт – Поморие за поставяне на колесари, стапели и други материали и съоръжения, през месеците, юни, юли, август и септември се заплаща месечна такса: 200 %

от таксата по

т. 7

 

 1. Точка 7.2 се отменя
 • 8. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, текста на точка 8.1 се изменя от:
8.1 /изм. с Решение №793/18.05.2022г./ За паркиране на автомобили до 6 часа на територията на Пасажерско и Рибарско пристанище Поморие се заплаща такса  

 

 

Нов текст:

8.1 За паркиране на автомобили до 6 часа на територията на Пристанище за обществен транспорт – Поморие и Рибарско пристанище -Поморие се заплаща такса  

 

 

 

 • 9. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, точка 9, т. 9.1, т. 9.2, т. 9.3 и т. 9.4 се изменят от:
9. /изм. с Решение №793/18.05.2022г./ Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар за използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките на деня, заплащат такса 15.00 лв.
9.1 /изм. с Решение №793/18.05.2022г./ При престой на автомобил с колесар и ползване на рампите в рамките на едно денонощие се заплаща такса 20.00 лв.
9.2 /изм. с Решение №793/18.05.2022г./  Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие, с изключение на собствениците на джетове за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса 100.00лв.
9.3 /изм. с Решение №793/18.05.2022г./  Собственици на джетове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса 180.00 лв.
9.4 /нова с Решение №449/28.04.2021г./  Собственици на плавателни съдове, ползващи стационарния кран на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите заплащат такса 12.00 лв.

Нов тест:

9. Собственици на плавателни съдове с колесар ползващи рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките на деня, заплащат такса 20.00 лв.
9.1  При престой на лодка с колесар и ползване на рампата един път в рамките на едно денонощие се заплаща такса 30.00 лв.
9.2   Собственици на плавателни съдове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие, с изключение на собствениците на джетове за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса 120.00лв.
9.3   Собственици на джетове, ползващи колесар и използване на рампата на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите в рамките един месец заплащат такса 220.00 лв.
9.4 Собственици на плавателни съдове, ползващи стационарния кран на Рибарско пристанище – Поморие за спускане и вадене на същите заплащат такса в едната посока 15.00 лв.

 

 • 10. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, точка 10 се изменя от:
10. За ползване на площ на хелинг до Пасажерско пристанище и хелинг в кв. ”Свети Георги” за поставяне на плавателен съд се заплаща такса 60.00 лв. на година

Нов текст:

10. За ползване на площ на хелинг до Пристанище за обществен транспорт – Поморие и хелинг в кв. ”Свети Георги” за поставяне на плавателен съд се заплаща годишна такса 240.00 лв. на година

 

 • 11. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, точка 11 се изменя от:

 

11. За ползване на хелинг на Рибарско пристанище – Поморие за поставяне на плавателен съд се заплаща такса 230.00 лв. на година

Нов текст:

11. За ползване на хелинг на Рибарско пристанище – Поморие за поставяне на плавателен съд се заплаща годишна такса 800.00 лв. на година

 

 • 12. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, текста на точка 13.1 се изменя от:
13.1 /изм. с Решение №793/18.05.2022г./  За ползване на люспест лед произведен от ледогенератори на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение Поморие се заплаща такса 0.20 лв. на кг.

Нов текст:

13.1   За ползване на люспест лед произведен от ледогенератори на Пристанище за обществен транспорт – Поморие се заплаща такса 0.20 лв. на кг.

 

 • 13. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, на точка 14 се изменя от:
14. За направа на швартова линия от персонала на пристанището по желание на собственик на плавателно средство се заплаща еднократна такса 24.00 лв.

Нов текст:

14. За направа на швартова линия от персонала на пристанището по желание на собственик на плавателно средство се заплаща еднократна такса 30.00 лв.
 • 14. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, на точка 15 се изменя от:
15. /нова с Решение №449/28.04.2021г./  Собственици на плавателни съдове желаещи да престоят на пристанището в периода от 15 септември до 15 декември заплащат еднократно кейова такса 75.00 лв. на линеен метър

Нов текст:

15. Собственици на плавателни съдове желаещи да престоят на  Рибарско пристанище- Поморие в периода от 15 септември до 15 декември заплащат еднократно кейова такса

 

85.00 лв. на линеен метър

 

 • 15. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 1 За ползване на пристанища се заплащат следните такси и цени на услуги, се създава нова т. 16, със следния текст:

 

16. За ползване на водоструйка собственост на ОП СУОИ за измиване корпуса на плавателен съд се заплаща такса  4.00 лв. на

линеен метър

 

 • 16. В Раздел VIII „Пристанищни такси“, чл. 80, ал. 2 се изменя от:

За морски клуб, хелинги, рибарско и пасажерско пристанище се заплаща такса отпадъци, както следва:

Видове плавателни съдове Админи- стративни разходи /лв./ Отпадъци от нефтопродукти (анекс I на МАРПОЛ 73/78) литри/лв. с вкл. ДДС Твърди отпадъци (анекс V на МАРПОЛ 73/78) кг./лв. с вкл. ДДС
До 15л. 15-50л. 50-100л. Над 100л. До 15л. 15-50л. 50-100л. Над 100л.
1.

Риболовни кораби

10.00 20.

00

35.

00

50.

00

80.00 20.

00

35.

00

50.

00

80.00
2. Плавателни съдове осъществяващи спортно-развлекателна дейност 10.00 25.

00

50.

00

85.

00

100.

00

25.

00

50.

00

85.

00

100.

00


Нов текст:

За морски клуб, хелинги, Рибарско и Пристанище за обществен транспорт – Поморие се заплаща такса отпадъци, както следва:

Видове плавателни съдове Админи- стративни разходи /лв./ Отпадъци от нефтопродукти (анекс I на МАРПОЛ 73/78) литри/лв. с вкл. ДДС Твърди отпадъци (анекс V на МАРПОЛ 73/78) кг./лв. с вкл. ДДС
До 15л. 15-50л. 50-100л. Над 100л. До 15л. 15-50л. 50-100л. Над 100л.
1. Риболовни кораби 10.00 20.

00

35.

00

50.

00

80.0

0

20.

00

35.

00

50.

00

80.0

0

2. Плавателни съдове осъществяващи спортно-развлекателна дейност 10.00 25.

00

50.

00

85.

00

100.

00

25.

00

50.

00

85.

00

100.

00

 

 • 17.

1.Чл. 82 от Раздел VIII „Пристанищни такси“, се изменя и допълва, както следва:

(1)На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, всички собственици на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, с разрешение от Изпълнителна Агенция „Морска администрация” за превоз на пътници, домуващи в Пристанище за обществен транспорт с регионално значение – Поморие, се освобождават от заплащане на 90% от размера на таксата по чл.80, ал.1, т.2 /заплащат 10%/.

 

Нов текст

(1) На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, всички собственици на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, с разрешение от Изпълнителна Агенция „Морска администрация” за превоз на пътници, домуващи в Пристанище за обществен транспорт– Поморие, се освобождават от заплащане на 88% от размера на таксата по чл.80, ал.1, т.2 /заплащат 12%/.

 

 1. Създава се алинея 2 с текст:

(2) На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, собствениците на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, се освобождават от заплащане на 75 % от размера на таксата по т. 10 от Тарифата /заплащат 25 %/.

 

 1. Създава се алинея 3 с текст:

(3) На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, собствениците на плавателни съдове с постоянен адрес на територията на Община Поморие, се освобождават от заплащане на  55 % от размера на таксата по т. 11 от Тарифата /заплащат 45 %/.

 

ІІ. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон, както и с необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на нуждите на гражданите и гостите на град Поморие, и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса,, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.15. от дневния ред:„ОС-467/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост чрез публично оповестен конкурс.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 168/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.39 от Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет – Поморие:

 

 1. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем на движима вещ – частна общинска собственост, за срок от 10 години, както следва:

 

Специален автомобил, марка „Ивеко‘, модел „180 Е“ с рег. № А2724 РМ, рама: ZCFA81TJ202738483, двигател №2070286 цвят бял, окомплектован с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване марка FARID, модел T1MH18, надстройка сериен №1067/00761 с начална конкурсна цена 2 720,00лв. (две хиляди седемстотин и двадесет лева) на месец, без вкл. ДДС, определена съгласно Експертна пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител.

 

 1. Специфични изисквания, на които следва да отговарят участниците в публично оповестения конкурс:

 

Участникът следва да бъде юридическо лице, отговарящо на следните изисквания:

1.1 Седалище и адрес на управление на територията на община Поморие;

1.2 Размер на основния капитал – минимум 2 млн. лева;

1.3 Предмет на дейност: изготвяне на проекти и приложението им в областта на сметопреработването, транспорт, третиране и преработка на твърди отпадъци, както битови, така и промишлени, пречистване /рециклиране/ на отпадни води, както битови, така и промишлени и съответната преработка на калните наноси, изграждане и управление на канализационната мрежа, облагородяване на замърсените площи, изграждане и управление на сметища и депа за съхранение на промишлени и битови отпадъци, поддържане на сметища и други територии, предназначени за обществено ползване;

1.4 Наличие на надлежно издадено Разрешение по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците за извършване на дейности по събиране, транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и третиране на битовите отпадъци;

1.5 Доказан професионален опит в сметопреработването, транспорт, третиране и преработка на твърди битови и промишлени отпадъци минимум една година;

1.6 Нетни приходи от продажба на услуги към 31.12.2022г. – минимум 200 хил. лв.

Изискването по т. 1.4 се доказва с представяне на копие на Разрешението по чл. 67 от Закона за управление на отпадъците. Изискванията по т. 1.5 и т. 1.6 се доказват с представяне на годишни финансови отчети и счетоводни справки, заверени от счетоводителя и представляващия юридическото лице.

 1. Депозитът за участие е в размер на началната конкурсна цена, а именно – 2 720,00лв. (две хиляди седемстотин и двадесет лева), без включен ДДС.

 

Тръжната документация следва да бъде изготвена съгласно разпоредбите на  чл. 85 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 1. Възлага на Кмета на общината, да определи останалите условия по провеждането на конкурса и да издаде Заповед за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс.

 

III. Допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.16. от дневния ред:„ОС-473/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на пристройка – лятна кухня към жилищна сграда с идентификатор 57491.506.115.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57491.506.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ VІІ в кв.171 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 169/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.38 ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди възмездно право пристрояване към съществуваща жилищна сграда, без търг или конкурс, в полза на Христо Маринов Йорданов и Елена Йосифова Йорданова за изграждане на пристройка – лятна кухня към жилищна сграда с идентификатор 57491.506.115.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие за РЗП 60кв.м. в поземлен имот с идентификатор 57491.506.115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, идентичен с УПИ VII в квартал 171 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 370кв.м., собственост на Община Поморие, при граници, подробно описани в АЧОС №6240/13.11.2017г. за сумата от 3510,00лв. (без ДДС), съгласно пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

 

По т.17. от дневния ред:„ОС-474/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на надстройка над покрив на жилищна сграда с идентификатор 57491.507.464.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв.106 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 170/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.38 ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди възмездно право на надстрояване към съществуваща жилищна сграда, без търг или конкурс, в полза на Георги Янакиев Янчев и Станчо Йовков Станев за изграждане на обект „Надстройка над покрив на жилищна сграда“ за РЗП 133,37кв.м. в поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед №РД-18-35/02.01.2024г. на Началника на СГКК – Бургас, идентичен с УПИ II в квартал 106 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 11085кв.м., собственост на Община Поморие, при граници, подробно описани в АЧОС №7590/14.03.2024г. за сумата от 11075,00лв. (без ДДС), съгласно пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

 

По т.18. от дневния ред:„ОС-475/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж за изграждане на пристройка – тераса към апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.507.464.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, съответстващ на УПИ ІІ в кв.106 по регулационния план на гр.Поморие – частна общинска собственост.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 171/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.38 ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.63, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се учреди възмездно право на пристрояване към съществуваща жилищна сграда, без търг или конкурс, в полза на Калинка Петрова Георгиева, Милена Енева Георгиева и Станислав Енев Георгиев за изграждане на обект „Пристройка – тераса към апартамент с идентификатор 57491.507.464.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, от съществуваща жилищна сграда“ за РЗП 26,80кв.м. в поземлен имот с идентификатор 57491.507.464 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Поморие, одобрени със Заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри засягащо поземления имот е със Заповед №РД-18-35/02.01.2024г. на Началника на СГКК – Бургас, идентичен с УПИ II в квартал 106 по регулационния план на гр.Поморие, целият на площ от 11085кв.м., собственост на Община Поморие, при граници, подробно описани в АЧОС №7590/14.03.2024г. за сумата от 2240,00лв. (без ДДС), съгласно пазарна оценка, изготвена от независим оценител.

 

По т.19. от дневния ред:„ОС-493/16.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас” АД, което ще се проведе на 28.05.2024 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 172/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 3 от  НАРЕДБА №10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие:

 1. Определя Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 12.06.2024 г. от 11:00 ч., в кабинета на Изпълнителния Директор на дружеството на адреса на управление на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 73.
 2. Упълномощава Янчо Илиев да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.
 3. Определя Антон Лалев – директор на Дирекция „Хуманитарни дейност” за представител на Община Поморие в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас” АД, което ще се проведе на 28.05.2024 г. от 11:00 ч. и при втора дата на 12.06.2024 г. от 11:00 ч., при невъзможност на Янчо Илиев – зам. кмет „БФСД” в Община Поморие да участва лично в общото събрание на „УМБАЛ – Бургас” АД за приемане на посочените решения и го упълномощава да гласува съобразно интересите на Община Поморие по предложения дневен ред.

 

По т.20. от дневния ред:„ОС-496/17.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за обособяване и изграждане от Инвеститора – “Здраве 2022” ООД-гр. Поморие, с ЕИК 206840020 в полза на Община Поморие на 15 /петнадесет/ броя паркоместа в уширението на улица “Солна”, при граници от север: ПИ с идентификатори 57491.504.28 и 57491.504.29, ситуирани срещу входа на новострояща се Сграда на “АПМП Здраве 2000” гр. Поморие /собственост на посочения Инвеститор/, в ПИ с идентификатор 57491.504.134 /УПИ IV-134 в кв.189 по ПУП-ПРЗ на гр. Поморие/ по одобрената КККР на гр. Поморие и даване на разрешение за временно и възмездно  ползване на 10 /десет/ броя от съответните паркоместа с режим на платено паркиране „Служебен абонамент”.“ с 16 гласа „за”, 2 гласа „въздържали се”, 1 гласа „против”, 1 „отвод“ от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 173/25.04.2024г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие дава съгласие “Здраве 2022” ООД -гр. Поморие, с ЕИК 206840020, с адрес: гр. Поморие, ул. “Професор Стоянов”, №1, да изгради за своя сметка, в полза на община Поморие 15 /петнадесет/ броя паркоместа в уширението на улица “Солна”, при граници от север: ПИ с идентификатори 57491.504.28 и 57491.504.29, ситуирани срещу входа на новострояща се Сграда на “АПМП Здраве 2000” гр. Поморие /собственост на посочения Инвеститор/, в ПИ с идентификатор 57491.504.134 /УПИ IV-134 в кв.189 по ПУП-ПРЗ на гр. Поморие/ по одобрената КККР на гр. Поморие /съгласно приложена схема/.

 

 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Наредба №23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Поморие, дава разрешение за временно и възмездно ползване на 10 /десет/ броя от описаните в т.1 паркоместа с режим на платено паркиране „Служебен абонамент” за срок от 10 /десет/ години, след изграждането и въвеждането им в експлоатация.

 

 1. 3. Общински съвет – Поморие възлага на Кмета на общината да сключи договор за временно и възмездно ползване и да предприеме всички необходими правни и фактически действия по изпълнението на решенията и издаването на съответното разрешение по реда на чл. 12 от Наредба №23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.

 

 1. 4. С оглед особено важния обществен интерес, свързан с предоставянето на комплексни здравни услуги на жителите на общината, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на взетите решения.

 

По т.21. от дневния ред:„ОС-387/21.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя ел.кабели СрН и водопровод за захранване на 11 броя новообразувани урегулирани поземлени имоти в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57491.63.13, по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 174/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя ел.кабели СрН и водопровод за захранване на 11 броя новообразувани урегулирани поземлени имоти в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57491.63.13 по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“, като трасетата и сервитутите на кабелите и водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.601.519 – улица, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,064 дка, дължина на кабелите – 10 м, дължина на водопровода – 6 м; ПИ 57491.63.121 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,540 дка, дължина на кабелите – 134 м, дължина на водопровода – 129 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

       На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя ел.кабели СрН и водопровод за захранване на 11 броя новообразувани урегулирани поземлени имоти в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57491.63.13 по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“, като трасетата и сервитутите на кабелите и водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.601.519 – улица, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,064 дка, дължина на кабелите – 10 м, дължина на водопровода – 6 м; ПИ 57491.63.121 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,540 дка, дължина на кабелите – 134 м, дължина на водопровода – 129 м; ПИ 57491.63.333 – улица, собственост на Мартин Палазов и Емил Демирев, площ с ограничение на ползването – 0,068 дка, дължина на кабелите – 2 м; ПИ 57491.63.11 – нива, собственост на Марин Тодоров и Димитър Димитров, площ с ограничение на ползването – 0,113 дка; ПИ 57491.63.335 – друг вид трайни насаждения, собственост на Марин Тодоров, площ с ограничение на ползването – 0,093 дка.

Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя ел.кабели СрН и водопровод за захранване на 11 броя новообразувани урегулирани поземлени имоти в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57491.63.13 по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“, като трасетата и сервитутите на кабелите и водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.601.519 – улица, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,064 дка, дължина на кабелите – 10 м, дължина на водопровода – 6 м; ПИ 57491.63.121 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,540 дка, дължина на кабелите – 134 м, дължина на водопровода – 129 м; ПИ 57491.63.333 – улица, собственост на Мартин Палазов и Емил Демирев, площ с ограничение на ползването – 0,068 дка, дължина на кабелите – 2 м; ПИ 57491.63.11 – нива, собственост на Марин Тодоров и Димитър Димитров, площ с ограничение на ползването – 0,113 дка; ПИ 57491.63.335 – друг вид трайни насаждения, собственост на Марин Тодоров, площ с ограничение на ползването – 0,093 дка.

Разрешава на Емил Радованов Демирев и Мартин Стефанов Палазов да възложат изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя ел.кабели СрН и водопровод за захранване на 11 броя новообразувани урегулирани поземлени имоти в обхвата на поземлен имот с идентификатор 57491.63.13 по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие“, като трасетата и сервитутите на кабелите и водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.601.519 – улица, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,064 дка, дължина на кабелите – 10м, дължина на водопровода – 6 м; ПИ 57491.63.121 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,540 дка, дължина на кабелите – 134 м, дължина на водопровода – 129 м; ПИ 57491.63.333 – улица, собственост на Мартин Палазов и Емил Демирев, площ с ограничение на ползването – 0,068дка, дължина на кабелите – 2 м; ПИ 57491.63.11 – нива, собственост на Марин Тодоров и Димитър Димитров, площ с ограничение на ползването – 0,113 дка; ПИ 57491.63.335 – друг вид трайни насаждения, собственост на Марин Тодоров, площ с ограничение на ползването – 0,093 дка.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.22. от дневния ред:„ОС-389/21.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обекти: „1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Атлантик“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие; 2. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Перун“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие; 3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Адмирал“ в ПИ 57491.508.22.1, по КК на гр.Поморие; 4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Мусала“ в ПИ 57491.507.3.1, по КК на гр.Поморие; 5. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Малцинство“ в ПИ 57491.506.271.1, по КК на гр.Поморие; 6. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел към ТП „Проходна 2“ в ПИ 57491.509.22, по КК на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 175/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обекти:

„1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Атлантик“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие;

 1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Перун“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие;
 2. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Адмирал“ в ПИ 57491.508.22.1, по КК на гр.Поморие;
 3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Мусала“ в ПИ 57491.507.3.1, по КК на гр.Поморие;
 4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Малцинство“ в ПИ 57491.506.271.1, по КК на гр.Поморие;
 5. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел към ТП „Проходна 2“ в ПИ 57491.509.22, по КК на гр.Поморие“, като трасетата и сервитутите на кабелите ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.512.9 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 18,95 кв.м., дължина на кабела – 7,44 м; ПИ 57491.15.111 – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 37,25 кв.м., дължина на кабела – 12,41 м; ПИ 57491.21.13 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 73,47 кв.м., дължина на кабела-24,81 м; ПИ 57491.21.11 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 373,49 кв.м., дължина на кабела – 130,81м; ПИ 57491.21.10- за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 8,36 кв.м., дължина на кабела – 4,18 м;

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

       На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обекти:

„1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Атлантик“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие;

 1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Перун“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие;
 2. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Адмирал“ в ПИ 57491.508.22.1, по КК на гр.Поморие;
 3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Мусала“ в ПИ 57491.507.3.1, по КК на гр.Поморие;
 4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Малцинство“ в ПИ 57491.506.271.1, по КК на гр.Поморие;
 5. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел към ТП „Проходна 2“ в ПИ 57491.509.22, по КК на гр.Поморие“, като трасетата и сервитутите на кабелите ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.512.9 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 18,95 кв.м., дължина на кабела – 7,44 м; ПИ 57491.15.111 – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 37,25 кв.м., дължина на кабела – 12,41 м; ПИ 57491.21.13 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 73,47 кв.м., дължина на кабела-24,81 м; ПИ 57491.21.11 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 373,49 кв.м., дължина на кабела – 130,81м; ПИ 57491.21.306 – за линии на релсов път, държавна частна собственост /ДК „НКЖИ“/, площ на ограничение в имота – 142,38 кв.м., дължина на кабела – 69,07 м; ПИ 57491.21.10- за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 8,36 кв.м., дължина на кабела – 4,18 м; ПИ 57491.21.304 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, площ на ограничение в имота – 501,02 кв.м., дължина на кабела – 250,51 м; ПИ 57491.13.581 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, площ на ограничение в имота – 51,89 кв.м., дължина на кабела – 25,17 м; обща площ на ограничение в имотите – 1206,81 кв.м., с обща дължина – 524,4 м.

Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обекти:

„1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Атлантик“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие;

 1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Перун“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие;
 2. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Адмирал“ в ПИ 57491.508.22.1, по КК на гр.Поморие;
 3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Мусала“ в ПИ 57491.507.3.1, по КК на гр.Поморие;
 4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Малцинство“ в ПИ 57491.506.271.1, по КК на гр.Поморие;
 5. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел към ТП „Проходна 2“ в ПИ 57491.509.22, по КК на гр.Поморие“, като трасетата и сервитутите на кабелите ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.512.9 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 18,95 кв.м., дължина на кабела – 7,44 м; ПИ 57491.15.111 – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 37,25 кв.м., дължина на кабела – 12,41 м; ПИ 57491.21.13 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 73,47 кв.м., дължина на кабела-24,81 м; ПИ 57491.21.11 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 373,49 кв.м., дължина на кабела – 130,81м; ПИ 57491.21.306 – за линии на релсов път, държавна частна собственост /ДК „НКЖИ“/, площ на ограничение в имота – 142,38 кв.м., дължина на кабела – 69,07 м; ПИ 57491.21.10- за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 8,36 кв.м., дължина на кабела – 4,18 м; ПИ 57491.21.304 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, площ на ограничение в имота – 501,02 кв.м., дължина на кабела – 250,51 м; ПИ 57491.13.581 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, площ на ограничение в имота – 51,89 кв.м., дължина на кабела – 25,17 м; обща площ на ограничение в имотите – 1206,81 кв.м., с обща дължина – 524,4 м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да възложи изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обекти:

„1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Атлантик“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие;

 1. 2 броя кабели 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел „Перун“ в ПИ 57491.13.581, по КК на гр.Поморие;
 2. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Адмирал“ в ПИ 57491.508.22.1, по КК на гр.Поморие;
 3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Мусала“ в ПИ 57491.507.3.1, по КК на гр.Поморие;
 4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Малцинство“ в ПИ 57491.506.271.1, по КК на гр.Поморие;
 5. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до муфи на съществуващ кабел към ТП „Проходна 2“ в ПИ 57491.509.22, по КК на гр.Поморие“, като трасетата и сервитутите на кабелите ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.512.9 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 18,95 кв.м., дължина на кабела – 7,44 м; ПИ 57491.15.111 – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 37,25 кв.м., дължина на кабела – 12,41 м; ПИ 57491.21.13 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 73,47 кв.м., дължина на кабела-24,81 м; ПИ 57491.21.11 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 373,49 кв.м., дължина на кабела – 130,81м; ПИ 57491.21.306 – за линии на релсов път, държавна частна собственост /ДК „НКЖИ“/, площ на ограничение в имота – 142,38 кв.м., дължина на кабела – 69,07 м; ПИ 57491.21.10 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 8,36 кв.м., дължина на кабела – 4,18 м; ПИ 57491.21.304 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, площ на ограничение в имота – 501,02 кв.м., дължина на кабела – 250,51 м; ПИ 57491.13.581 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, площ на ограничение в имота – 51,89 кв.м., дължина на кабела – 25,17 м; обща площ на ограничение в имотите – 1206,81 кв.м., с обща дължина – 524,4 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.23. от дневния ред:„ОС-388/21.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обекти: 7.Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 по КК на гр.Поморие; 8. Кабели 20kV от ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 до МБКТП „Поморие“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие; 9. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващо ЖР1 на ВЛ „Пречиствателна“ в ПИ 57491.518.39 по КК на гр.Поморие; 10. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващ кабел  към ТП „Кръстовище“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 176/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обекти:

 1. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 по КК на гр.Поморие;
 2. Кабели 20kV от ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 до МБКТП „Поморие“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие;
 3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващо ЖР1 на ВЛ „Пречиствателна“ в ПИ 57491.518.39 по КК на гр.Поморие;
 4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващ кабел към ТП „Кръстовище“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие, като трасетата и сервитутите на кабелите ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.15.123 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 251,89 кв.м., дължина на кабела – 83,14 м; ПИ 57491.20.1 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 362,67 кв.м., дължина на кабела – 119,55 м; ПИ 57491.15.124 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 1057,92 кв.м., дължина на кабела – 352,26м; ПИ 57491.16.766 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 356,08 кв.м., дължина на кабела – 117,84; ПИ 57491.512.9 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 1138,51 кв.м., дължина на кабела – 384,59 м; ПИ 57491.518.40- за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 861,43 кв.м., дължина на кабела – 286,88 м; ПИ 57491.518.39 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 520,9 кв.м., дължина на кабела – 177,49м; ПИ 57491.7.422 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 64,03 кв.м., дължина на кабела – 21,31 м; ПИ 57491.511.10 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 369,33 кв.м., дължина на кабела – 122,16 м; обща площ на ограничение в имотите – 4982,76 кв.м., с обща дължина – 1665,22 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

       На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обекти:

 1. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 по КК на гр.Поморие;
 2. Кабели 20kV от ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 до МБКТП „Поморие“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие;
 3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващо ЖР1 на ВЛ „Пречиствателна“ в ПИ 57491.518.39 по КК на гр.Поморие;
 4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващ кабел към ТП „Кръстовище“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие, като трасетата и сервитутите на кабелите ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.15.123 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 251,89 кв.м., дължина на кабела – 83,14 м; ПИ 57491.20.1 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 362,67 кв.м., дължина на кабела – 119,55 м; ПИ 57491.15.124 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 1057,92 кв.м., дължина на кабела – 352,26м; ПИ 57491.16.766 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 356,08 кв.м., дължина на кабела – 117,84; ПИ 57491.512.9 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 1138,51 кв.м., дължина на кабела – 384,59 м; ПИ 57491.518.40- за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 861,43 кв.м., дължина на кабела – 286,88 м; ПИ 57491.518.39 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 520,9 кв.м., дължина на кабела – 177,49м; ПИ 57491.7.422 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 64,03 кв.м., дължина на кабела – 21,31 м; ПИ 57491.511.10 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 369,33 кв.м., дължина на кабела – 122,16 м; обща площ на ограничение в имотите – 4982,76 кв.м., с обща дължина – 1665,22 м.

Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обекти:

 1. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 по КК на гр.Поморие;
 2. Кабели 20kV от ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 до МБКТП „Поморие“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие;
 3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващо ЖР1 на ВЛ „Пречиствателна“ в ПИ 57491.518.39 по КК на гр.Поморие;
 4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващ кабел към ТП „Кръстовище“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие, като трасетата и сервитутите на кабелите ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.15.123 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 251,89 кв.м., дължина на кабела – 83,14 м; ПИ 57491.20.1 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 362,67 кв.м., дължина на кабела – 119,55 м; ПИ 57491.15.124 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 1057,92 кв.м., дължина на кабела – 352,26м; ПИ 57491.16.766 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 356,08 кв.м., дължина на кабела – 117,84; ПИ 57491.512.9 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 1138,51 кв.м., дължина на кабела – 384,59 м; ПИ 57491.518.40- за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 861,43 кв.м., дължина на кабела – 286,88 м; ПИ 57491.518.39 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 520,9 кв.м., дължина на кабела – 177,49м; ПИ 57491.7.422 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 64,03 кв.м., дължина на кабела – 21,31 м; ПИ 57491.511.10 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 369,33 кв.м., дължина на кабела – 122,16 м; обща площ на ограничение в имотите – 4982,76 кв.м., с обща дължина – 1665,22 м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да възложи изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обекти:

 1. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 по КК на гр.Поморие;
 2. Кабели 20kV от ТП „Ставчо“ в ПИ 57491.506.271.1 до МБКТП „Поморие“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие;
 3. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващо ЖР1 на ВЛ „Пречиствателна“ в ПИ 57491.518.39 по КК на гр.Поморие;
 4. Кабел 20kV от П/ст „Поморие“ в ПИ 57491.15.408 до съществуващ кабел към ТП „Кръстовище“ в ПИ 57491.511.2 по КК на гр.Поморие, като трасетата и сервитутите на кабелите ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.15.123 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 251,89 кв.м., дължина на кабела – 83,14 м; ПИ 57491.20.1 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 362,67 кв.м., дължина на кабела – 119,55 м; ПИ 57491.15.124 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 1057,92 кв.м., дължина на кабела – 352,26м; ПИ 57491.16.766 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 356,08 кв.м., дължина на кабела – 117,84; ПИ 57491.512.9 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 1138,51 кв.м., дължина на кабела – 384,59 м; ПИ 57491.518.40- за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 861,43 кв.м., дължина на кабела – 286,88 м; ПИ 57491.518.39 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 520,9 кв.м., дължина на кабела – 177,49м; ПИ 57491.7.422 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 64,03 кв.м., дължина на кабела – 21,31 м; ПИ 57491.511.10 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 369,33 кв.м., дължина на кабела – 122,16 м; обща площ на ограничение в имотите – 4982,76 кв.м., с обща дължина – 1665,22 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.24. от дневния ред:„ОС-392/22.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлени имоти с идентификатори 57491.19.473, 57491.19.626 и 57491.19.806, в м-ст Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 177/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлени имоти с идентификатори 57491.19.473, 57491.19.626 и 57491.19.806, в м-ст Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитута на водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.571 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 2,358 дка, дължина – 591,70 м; ПИ 57491.19.570 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,922 дка, дължина – 217 м; ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,008 дка; ПИ 57491.19.569 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,015 дка; ПИ 57491.19.652 – второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,047 дка.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

       На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлени имоти с идентификатори 57491.19.473, 57491.19.626 и 57491.19.806, в м-ст Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитута на водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.733 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,008 дка, дължина – 1,30 м; ПИ 57491.19.571 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 2,358 дка, дължина – 591,70 м; ПИ 57491.19.570 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,922 дка, дължина – 217,00 м; ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,008 дка; ПИ 57491.19.26 – лозе, собственост на Зойка Теофанова Ангелова, площ с ограничение на ползването – 0,242 дка; ПИ 57491.19.35 – лозе, собственост на Сава Веселинов Марков, площ с ограничение в ползването – 0,288 дка; ПИ 57491.19.569 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,015 дка; ПИ 57491.19.722 – лозе, собственост на Красимира М. Димитрова и др., площ с ограничение на ползването – 0,112 дка; ПИ 57491.19.723 – лозе, собственост на Емилия А. Орешкова и др., площ с ограничение в ползването – 0,112 дка; ПИ 57491.19.326 – лозе, собственост на Боян Живков Йорданов и др., площ с ограничение в ползването – 0,101 дка; ПИ 57491.19.327 – лозе, собственост на Боян Живков Йорданов и др., площ с ограничение в ползването – 0,101 дка; ПИ 57491.19.328 – лозе на Боян Живков Йорданов и др., площ с ограничение в ползването – 0,141 дка; ПИ 57491.19.652 – второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,047 дка; ПИ 57491.19.624 –за вилна сграда, собственост на Кристиан Атанасов Димитров, площ с ограничение в ползването – 0,020 дка; ПИ 57491.19.625 – за вилна сграда, собственост на Христо Кръстев Якимов и др., площ с ограничение в ползването –0,020 дка; ПИ 57491.19.626 – за вилна сграда, собственост на Катя Антонова Шкодрева и др., площ с ограничение в ползването – 0,004 дка; ПИ 57491.19.414 – лозе, собственост на Стефан Г.Гецов и др., площ с ограничение в ползването – 0,051 дка; ПИ 57491.19.354 – лозе, собственост на Живко Петров Петров, площ с ограничение в ползването – 0,050 дка; ПИ 57491.19.377 – лозе, собственост на Кристина В Маккормик, площ с ограничение в ползването – 0,050 дка; ПИ 57491.19.376 – нива, собственост на „Бетцелт Имобилен“ ЕООД, площ с ограничение в ползването – 0,048 дка; ПИ 57491.19.473 – за вилна сграда, собственост на „Селебрити Хоумс“ ЕООД, площ с ограничение в ползването – 0,062 дка; ПИ 57491.19.465 – лозе, собственост на Юлиян Василев Мадевов, площ с ограничение в ползването – 0,083 дка; ПИ 57491.19.806 –за вилна сграда, собственост на „Х и Н партньори“ ЕООД, площ с ограничение в ползването – 0,002 дка; с дължина на целият водопровод – 810 м.

Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлени имоти с идентификатори 57491.19.473, 57491.19.626 и 57491.19.806, в м-ст Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитута на водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.733 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,008 дка, дължина – 1,30 м; ПИ 57491.19.571 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 2,358 дка, дължина – 591,70 м; ПИ 57491.19.570 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,922 дка, дължина – 217,00 м; ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,008 дка; ПИ 57491.19.26 – лозе, собственост на Зойка Теофанова Ангелова, площ с ограничение на ползването – 0,242 дка; ПИ 57491.19.35 – лозе, собственост на Сава Веселинов Марков, площ с ограничение в ползването – 0,288 дка; ПИ 57491.19.569 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,015 дка; ПИ 57491.19.722 – лозе, собственост на Красимира М. Димитрова и др., площ с ограничение на ползването – 0,112 дка; ПИ 57491.19.723 – лозе, собственост на Емилия А. Орешкова и др., площ с ограничение в ползването – 0,112 дка; ПИ 57491.19.326 – лозе, собственост на Боян Живков Йорданов и др., площ с ограничение в ползването – 0,101 дка; ПИ 57491.19.327 – лозе, собственост на Боян Живков Йорданов и др., площ с ограничение в ползването – 0,101 дка; ПИ 57491.19.328 – лозе на Боян Живков Йорданов и др., площ с ограничение в ползването – 0,141 дка; ПИ 57491.19.652 – второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,047 дка; ПИ 57491.19.624 –за вилна сграда, собственост на Кристиан Атанасов Димитров, площ с ограничение в ползването – 0,020 дка; ПИ 57491.19.625 – за вилна сграда, собственост на Христо Кръстев Якимов и др., площ с ограничение в ползването –0,020 дка; ПИ 57491.19.626 – за вилна сграда, собственост на Катя Антонова Шкодрева и др., площ с ограничение в ползването – 0,004 дка; ПИ 57491.19.414 – лозе, собственост на Стефан Г.Гецов и др., площ с ограничение в ползването – 0,051 дка; ПИ 57491.19.354 – лозе, собственост на Живко Петров Петров, площ с ограничение в ползването – 0,050 дка; ПИ 57491.19.377 – лозе, собственост на Кристина В Маккормик, площ с ограничение в ползването – 0,050 дка; ПИ 57491.19.376 – нива, собственост на „Бетцелт Имобилен“ ЕООД, площ с ограничение в ползването – 0,048 дка; ПИ 57491.19.473 – за вилна сграда, собственост на „Селебрити Хоумс“ ЕООД, площ с ограничение в ползването – 0,062 дка; ПИ 57491.19.465 – лозе, собственост на Юлиян Василев Мадевов, площ с ограничение в ползването – 0,083 дка; ПИ 57491.19.806 –за вилна сграда, собственост на „Х и Н партньори“ ЕООД, площ с ограничение в ползването – 0,002 дка; с дължина на целият водопровод – 810 м.

Разрешава на „Селебрити Хоумс“ ЕООД да възложи изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за захранване на поземлени имоти с идентификатори 57491.19.473, 57491.19.626 и 57491.19.806, в м-ст Лахана, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитута на водопровода ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.19.733 – път от републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,008 дка, дължина – 1,30 м; ПИ 57491.19.571 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 2,358 дка, дължина – 591,70 м; ПИ 57491.19.570 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,922 дка, дължина – 217,00 м; ПИ 57491.19.568 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,008 дка; ПИ 57491.19.26 – лозе, собственост на Зойка Теофанова Ангелова, площ с ограничение на ползването – 0,242 дка; ПИ 57491.19.35 – лозе, собственост на Сава Веселинов Марков, площ с ограничение в ползването – 0,288 дка; ПИ 57491.19.569 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,015 дка; ПИ 57491.19.722 – лозе, собственост на Красимира М. Димитрова и др., площ с ограничение на ползването – 0,112 дка; ПИ 57491.19.723 – лозе, собственост на Емилия А. Орешкова и др., площ с ограничение в ползването – 0,112 дка; ПИ 57491.19.326 – лозе, собственост на Боян Живков Йорданов и др., площ с ограничение в ползването – 0,101 дка; ПИ 57491.19.327 – лозе, собственост на Боян Живков Йорданов и др., площ с ограничение в ползването – 0,101 дка; ПИ 57491.19.328 – лозе на Боян Живков Йорданов и др., площ с ограничение в ползването – 0,141 дка; ПИ 57491.19.652 – второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,047 дка; ПИ 57491.19.624 –за вилна сграда, собственост на Кристиан Атанасов Димитров, площ с ограничение в ползването – 0,020 дка; ПИ 57491.19.625 – за вилна сграда, собственост на Христо Кръстев Якимов и др., площ с ограничение в ползването –0,020 дка; ПИ 57491.19.626 – за вилна сграда, собственост на Катя Антонова Шкодрева и др., площ с ограничение в ползването – 0,004 дка; ПИ 57491.19.414 – лозе, собственост на Стефан Г.Гецов и др., площ с ограничение в ползването – 0,051 дка; ПИ 57491.19.354 – лозе, собственост на Живко Петров Петров, площ с ограничение в ползването – 0,050 дка; ПИ 57491.19.377 – лозе, собственост на Кристина В Маккормик, площ с ограничение в ползването – 0,050 дка; ПИ 57491.19.376 – нива, собственост на „Бетцелт Имобилен“ ЕООД, площ с ограничение в ползването – 0,048 дка; ПИ 57491.19.473 – за вилна сграда, собственост на „Селебрити Хоумс“ ЕООД, площ с ограничение в ползването – 0,062 дка; ПИ 57491.19.465 – лозе, собственост на Юлиян Василев Мадевов, площ с ограничение в ползването – 0,083 дка; ПИ 57491.19.806 –за вилна сграда, собственост на „Х и Н партньори“ ЕООД, площ с ограничение в ползването – 0,002 дка; с дължина на целият водопровод – 810 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.25. от дневния ред:„ОС-393/22.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Уличен водопровод за УПИ VII-260, /поземлен имот с идентификатор 57491.16.260 по КК/, масив 16, местност Кротиря, по кадастралната карта на гр.Поморие, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 178/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: Уличен водопровод за УПИ VII-260 (ПИ 57491.16.260 по КК), масив 16, местност Кротиря, гр.Поморие, и сервитут, преминащи през поземлени имоти: ПИ 57491.16.561 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,874 дка, дължина – 195 м; ПИ 57491.16.209 – изоставено трайно насаждение, собственост на Щеляна Г. Карамфилова и други, площ с ограничение на ползването – 0,029 дка; ПИ 57491.16.698 – за второстепенна улица, площ с ограничение на ползването – 0,029 дка; ПИ 57491.16.285 – урбанизирана територия, собственост на Никола Асеников и други, площ с ограничение на ползването – 0,028 дка; ПИ 57491.16.211 – изоставено трайно насаждение, собственост на „Майорка Уно Инвест“ ЕООД, площ с ограничение на ползването – 0,040 дка; ПИ 57491.16.638 – урбанизирана територия, собственост на Димитър Карталов и други, площ с ограничение на ползването – 0,014 дка; ПИ 57491.16.689 – за второстепенна улица, собственост на Владимир Налбантов и други, площ с ограничение на ползването – 0,053 дка; ПИ 57491.16.224- урбанизирана територия, собственост на „Юниън Пропърти“ ЕАД, площ с ограничение на ползването – 0,083 дка; ПИ 57491.16.349 – урбанизирана територия, собственост на Коста Стаматов и други, площ с ограничение на ползването – 0,009 дка; ПИ 57491.16.624 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, площ с ограничение на ползването – 0,011 дка.

 

По т.26. от дневния ред:„ ОС-394/22.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищен парк „Каблешково“, обхващащ поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35033.24.19, 35033.24.20, 35033.24.22, 35033.24.241. и 35033.24.305 по КК на гр.Каблешково, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 179/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за разширение на гробищен парк „Каблешково“, обхващащ поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 35033.24.19, 35033.24.20, 35033.24.22, 35033.24.241 и 35033.24.305 по КК на гр.Каблешково, община Поморие, състоящ се в обособяване на УПИ I, в кв.100, с отреждане „за гробищен парк“, с площ 36485 кв.м., в който се включват: част с площ от 11028 кв.м. от ПИ 35033.24.305, част с площ 5061 кв.м. от ПИ 35033.24.20, част с площ 19898 кв.м. от ПИ 35033.24.22, част с площ 23 кв.м. от ПИ 35033.24.19 и ПИ 35033.24.241 с площ 475 кв.м., като се запазва съществуващата сграда в ПИ 35033.24.241. Предвижда се съществуващият път, обслужващ гробищния парк и съседните имоти, да се разшири, с площ 5110 кв.м., в която се включват: част с площ 442+2494 кв.м. от ПИ 35033.24.22, част с площ 1747 кв.м. от ПИ 35033.24.19, част с площ 98 кв.м. от ПИ 35033.24.20, част с площ 297 кв.м. от ПИ 35033.24.305 и част с площ 34 кв.м. от ПИ 35033.24.306. Предвидени са тротоари, паркинги, места за контейнери за отпадъци и чешми и осветителни тела.

 

По т.27. от дневния ред:„ОС-395/22.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за възлагане изработването на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 57491.664.6 и ПИ 57491.664.7 по кадастралната карта на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 180/25.04.2024г.

Общински съвет – Поморие на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а , ал.1 от ЗУТ:

      Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 57491.664.6 и ПИ 57491.664.7 по КККР на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие, с което се предвижда: обединяване на ПИ 57491.664.6 и ПИ 57491.664.7 в УПИ I-20, в кв.37, с осигурен достъп до имота от съществуващия селскостопански път, с площ от 8030 кв.м, в зона „Пп“ – предимно производствена зона и отреждане „за производствено и складово строителство“, като се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели: Височина/етажност: <10м/<3, Плътност <80 %, Кинт <2,5,  Озеленяване >20% и паркиране в имота.

Допуска изработване на Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 57491.664.6 и ПИ 57491.664.7 по КККР на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие, с който се предвижда: обединяване на ПИ 57491.664.6 и ПИ 57491.664.7 в УПИ I-20, в кв.37, с осигурен достъп до имота от съществуващия селскостопански път, с площ от 8030 кв.м, в зона „Пп“ – предимно производствена зона и отреждане „за производствено и складово строителство“, като се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели: Височина/етажност: <10м/<3, Плътност <80 %, Кинт <2,5,  Озеленяване >20% и паркиране в имота.

Разрешава на Георги Николов Бръмчев и Мартин Николов Бръмчев, в качеството им на съсобственици, да възложат изработването на Подробен устройствен план – план за  регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на ПИ 57491.664.6 и 57491.664.7 по КККР на кв.Каменар, гр.Поморие, община Поморие, с който се предвижда: обединяване на ПИ 57491.664.6 и ПИ 57491.664.7 в УПИ I-20, в кв.37, с осигурен достъп до имота от съществуващия селскостопански път, с площ от 8030 кв.м, в зона „Пп“ – предимно производствена зона и отреждане „за производствено и складово строителство“, като се ситуира свободно застрояване, показано с ограничителни линии, при спазване на градоустройствени показатели: Височина/етажност: <10м/<3, Плътност <80 %, Кинт <2,5,  Озеленяване >20% и паркиране в имота.

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.28. от дневния ред:„ОС-396/22.03.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на Еднофамилни жилищни сгради  – 4 броя в поземлен имот с идентификатор 57491.16.260, местност Кротиря, по КК на гр.Поморие, община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 181/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на Еднофамилни жилищни сгради – 4 броя в поземлен имот с идентификатор 57491.16.260, местност Кротиря, по КК на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.16.563 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 24,22 кв.м., дължина на кабела – 20,18м; ПИ 57491.16.598 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 50,06м; ПИ 57491.16.561– за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 275,41 кв.м., дължина на кабела – 230,26м; ПИ 57491.16.624 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 2,89м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

       На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на Еднофамилни жилищни сгради – 4 броя в поземлен имот с идентификатор 57491.16.260, местност Кротиря, по КК на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.16.563 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 24,22 кв.м., дължина на кабела – 20,18м; ПИ 57491.16.613 – за друг курортно-рекреационен обект, частна собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 0,5м; ПИ 57491.16.598 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 50,06м; ПИ 57491.16.561– за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 275,41 кв.м., дължина на кабела – 230,26м; ПИ 57491.16.624 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 2,89м; общо за ПУП-ПП: площ с ограничение в имотите – 299,63 кв.м. и дължина – 250,44м; дължина на цялото трасе – 303,89 м.

Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на Еднофамилни жилищни сгради – 4 броя в поземлен имот с идентификатор 57491.16.260, местност Кротиря, по КК на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.16.563 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 24,22 кв.м., дължина на кабела – 20,18м; ПИ 57491.16.613 – за друг курортно-рекреационен обект, частна собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 0,5м; ПИ 57491.16.598 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 50,06м; ПИ 57491.16.561– за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 275,41 кв.м., дължина на кабела – 230,26м; ПИ 57491.16.624 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 2,89м; общо за ПУП-ПП: площ с ограничение в имотите – 299,63 кв.м. и дължина – 250,44м; дължина на цялото трасе – 303,89 м.

Разрешава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД да възложат изработването на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване на Еднофамилни жилищни сгради – 4 броя в поземлен имот с идентификатор 57491.16.260, местност Кротиря, по КК на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 57491.16.563 – за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 24,22 кв.м., дължина на кабела – 20,18м; ПИ 57491.16.613 – за друг курортно-рекреационен обект, частна собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 0,5м; ПИ 57491.16.598 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 50,06м; ПИ 57491.16.561– за селскостопански път, общинска публична собственост, площ с ограничение в имота – 275,41 кв.м., дължина на кабела – 230,26м; ПИ 57491.16.624 – за второстепенна улица, общинска публична собственост, /не е предмет на ПУП-ПП/, дължина на кабела – 2,89м; общо за ПУП-ПП: площ с ограничение в имотите – 299,63 кв.м. и дължина – 250,44м; дължина на цялото трасе – 303,89 м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.29. от дневния ред:„ОС-434/02.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на меморандум за сътрудничество в областта на предаване и приемане на разделно събрани битови отпадъци от дървесина, които представляват отпадъци, образувани на територията на община Поморие.“ с 21 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 182/25.04.2024г.

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Поморие:

 1. Дава съгласие Община Поморие да подпише с „Кроношпан България” ЕООД Меморандум за сътрудничество в областта на оползотворяване на дървесни отпадъци образувани на територията на Община Поморие, с цел рационално оползотворяване на дървесните отпадъци, намаляване депонирането на отпадъци и подобряване на екологичните показатели на територията на Община Поморие.
 2. 2. Одобрява приложения проект за Меморандум за сътрудничество в областта на оползотворяване на дървесни отпадъци образувани на територията на Община Поморие, като чл. 9 на приложения проект на Меморандум за сътрудничество да се чете: „Всички спорове, породени от настоящия меморандум или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.“.
 3. Възлага на кмета на Община Поморие да подпише одобрения по т. 2 проект на меморандум.
 4. С оглед спешната необходимост от осъществяване на разделно събиране на битови отпадъци от дървесина и с цел качественото извършване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Поморие, както и с цел защита на особено важния обществен интерес, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на посоченото по-горе решение.

 

По т.30. от дневния ред:„ОС-451/10.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на пътни превозни средства на територията на град Поморие.“ с 19 гласа „за”, 1 гласа „въздържали се”, 1 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 183/25.04.2024г.

 1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА на чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 за условията и реда за платено и безплатно паркиране на МПС на територията на град Поморие, както следва:

 

 • 1. Приложение № 2 се изменя

Нов текст:

 1. Срокът за подаване на заявления за платено преференциално паркиране на ППС на живущите извън „Зона за кратковременно платено паркиране“, обхващаща територии, заключени между улиците: ул. „Княз Борис I”, ул. „Булаир“, ул. „Солна“ и ул. „Европа“ е до 10 работни дни от влизане в сила на настоящото решение.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с настъпващия туристически сезон, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.31. от дневния ред:„ОС-452/10.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на допълнение на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.“ с 18 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 21 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 184/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 99 от Закона за движение по пътищата, Общински съвет – Поморие:

 1. Приема допълнение на Окончателен проект по част организация на движението, обект: „Проектиране на платено паркиране, кратковременно платено паркиране и забрана за паркиране в квартал „Малко солено езеро“ в гр. Поморие.
 2. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон, както и с необходимостта от последващи и времеемки действия за осигуряване на нуждите на гражданите и гостите на град Поморие, за паркиране на територията на града и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.32. от дневния ред:„ОС-455/10.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2023г. на читалищата в Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 185/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет – Поморие приема докладите за осъществяваните читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2023г. на читалищата в Община Поморие, както следва:

 

-НЧ „Възраждане-Лъка-2002” с.Лъка;

-НЧ „Просвета-1906” с.Козичино;

-НЧ „Иван Спасов-1908г.” с.Страцин;

-НЧ „Светлина-1939” гр.Поморие;

-НЧ „Георги Илиев Маджаров-1924г.” с.Бата;

-НЧ „Светлина-1934” гр.Ахелой;

-НЧ „Възраждане-Доброван-2013г.” с.Бата;

-НЧ „Христо Ботев-1963г.” с.Медово;

-НЧ „Любен Каравелов-1978г.” с.Дъбник;

-НЧ „Здравец – 2013г.” с.Александрово;

-НЧ „Самообразование-1928г.” с.Гълъбец;

-НЧ „Поука-1907г.” с.Горица;

-НЧ „Просвета-1928г.” с.Порой.

-НЧ „Атанас  Манчев-1920г.” гр.Каблешково;

-НЧ „Просвета 1888” гр.Поморие;

-Читалищно Сдружение „Читалища от Община Поморие – 2010г.“.

 

По т.33. от дневния ред:„ОС-456/10.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на „МЦ-1 Поморие” ООД, гр.Поморие от д-р Нина Кирова Апостолова – Управител на Дружеството.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 186/25.04.2024г.

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 от Закона за публичните предприятия, чл. 146 от Търговския закон и чл.57 от Наредба 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие дава съгласие и избира Марияна Костадинова Апостолова – дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор №0856/2019г. да извърши одит на „МЦ-1 Поморие” ООД за 2023г.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с краткия срок за подаване на ГДД за 2023г., Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.34. от дневния ред:„ОС-457/10.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на „МБАЛ – Поморие” ЕООД, гр.Поморие от Илко Тодоров Илчев – Управител на Дружеството.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 187/25.04.2024г.

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 от Закона за публичните предприятия, чл. 146 от Търговския закон и чл.57 от Наредба 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие дава съгласие и избира Марияна Костадинова Апостолова – дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор №0856/2019г. да извърши одит на „МБАЛ – ПОМОРИЕ” ЕООД за 2023г.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с краткия срок за подаване на ГДД за 2023г., Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.35. от дневния ред:„ОС-461/11.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне състава на Одитен комитет при Община Поморие за 3 (три) години след проведена процедура за подбор по реда на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 188/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната админис­трация (ЗМСМА), във връзка с чл. 18, ал. 2 и 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сек­тор и чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, приета с Постановление № 24 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 11 от 2017 г.,изм. и доп., бр.88 от 13.10.2020 г.), Общински съвет – Поморие

 

 1. Определя поименния състав на членовете на одитния комитет, както следва:

 

 1. Кина Вълкова Христова – външен член;
 2. Катя Стамова Гуджева – външен член;
 3. Георги Михайлов Михайлов – външен член.

 

ІІ. Мандатът на членовете на одитния комитет е три години, считано от 01.06.2024г.

ІІІ. Одитният комитет се задължава да провежда заседания най-малко веднъж на два месеца.

 1. Външните членове получават възнаграждение, съгласно чл. 18, ал. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. За месеците, през които няма проведени заседания, възнаграждения не се дължат.
 2. Членовете на одитния комитет да изпълняват своята дейност и правомощия съгласно изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор.

 

По т.36. от дневния ред:„ОС-466/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел 1kV от ГРТ на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по КК на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1 в ПИ 18229.501.553“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 189/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Електрозахранване с кабел 1kV от ГРТ на фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот с идентификатор 18229.56.20 по КК на с. Гълъбец, община Поморие, до ТЕПО, монтирано до фасадата на ТП „Гълъбец 1 в ПИ 18229.501.553“ и сервитут на кабела, преминаващи през поземлени имоти: ПИ 18229.1.203 – местни пътища, общинска публична собственост, засегната площ в имота – 0,315 дка; ПИ 18229.56.30 – полски път, общинска публична собственост, засегната площ в имота – 0,531 дка; с приблизителна дължина на трасето – 431,20 м, от които извън регулация – 386,64 м и в регулация 44,56 м.

 

По т.37. от дневния ред:„ОС-468/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 190/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Поморие приема Общинска програма за закрила на детето за 2024 г.

 

По т.38. от дневния ред:„ОС-476/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно  производство за изработване на ПУП-ПЗ на част от ПИ 57491.63.26 в  м. „Преводната”, по КК на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 191/25.04.2024г.

Общински съвет – Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

     Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 57491.63.26 в м. „Преводната” по КК на гр.Поморие.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 57491.63.26 в м.„Преводната”, по КК на гр.Поморие, като се обособи двор за застрояване с площ 3000 кв.м. и се определи максимална застроена площ (20%) – 600 кв.м., с показатели за режима на застрояване: Плътност на застрояване – до 20%, Коефициент на интензивност – до 0,4; етажност – до 2ет., при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

                 Разрешава на Мария Петрова Ставру, в качеството й на собственик на ПИ 57491.63.26, в м.„Преводната”, по КК на гр.Поморие, да възложи изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ).

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.39. от дневния ред:„ОС-477/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно  производство за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 57491.63.298 в  м. „Преводната”, по КК на гр.Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 192/25.04.2024г.

Общински съвет – Поморие на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.124а , ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.2, ал.1 и 2 от Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им:

     Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за  застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 57491.63.298, в м. „Преводната”, по КК на гр.Поморие.

Допуска изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 57491.63.298 в м.„Преводната”, по КК на гр.Поморие,  като се обособи двор за застрояване (10 %) – 17977 кв.м. и максимална застроена площ (20%) – 3595 кв.м., с показатели за режима на застрояване: Плътност на застрояване – до 20%, Коефициент на интензивност – до 0,4; етажност – до 2ет., при спазване изискванията на ЗУТ и Наредба №19/ 25.10.2012г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

                 Разрешава на Стамен Неделчев Неделчев и Мария Петрова Ставру, в качеството им на собственици на ПИ 57491.63.298, в м.„Преводната”, по КК на гр.Поморие, да възложат изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ).

Решението да се обяви по реда на чл.124б ал.2 от ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.40. от дневния ред:„ ОС-478/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност 99 kW, разположена върху покривна конструкция на съществуваща сграда с ид.69746.10.65.1 в ПИ 69746.10.65 по КК на с.Страцин, община Поморие, област Бургас; Подобект: Нови кабели 1 kV от ГРТ в ПИ 69746.10.65 до електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Стопански двор“ в ПИ 69746.18.12 по КК на с.Страцин.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 193/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност 99 kW, разположена върху покривна конструкция на съществуваща сграда с ид. 69746.10.65.1 в ПИ 69746.10.65 по КК на с.Страцин, община Поморие, област Бургас; Подобект: Нови кабели 1 kV от ГРТ в ПИ 69746.10.65 до електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Стопански двор“ в ПИ 69746.18.12 по КК на с.Страцин, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 69746.10.67 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 21,66 кв.м., дължина – 8,35 м; ПИ 69746.18.22 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 698,75 кв.м., дължина – 346,65 м.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

       На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност 99 kW, разположена върху покривна конструкция на съществуваща сграда с ид. 69746.10.65.1 в ПИ 69746.10.65 по КК на с.Страцин, община Поморие, област Бургас; Подобект: Нови кабели 1 kV от ГРТ в ПИ 69746.10.65 до електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Стопански двор“ в ПИ 69746.18.12 по КК на с.Страцин, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 69746.10.65 – нива, собственост на възложителя, дължина на кабела – 17,28 м; ПИ 69746.10.67 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 21,66 кв.м., дължина – 8,35 м; ПИ 69746.18.22 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 698,75 кв.м., дължина – 346,65 м; ПИ 69746.18.12 – за стопански двор, частна собственост, дължина – 5,84 м; с обща площ на ограничение в имотите – 720,41 кв.м. и обща дължина на трасето – 378,12м.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност 99 kW, разположена върху покривна конструкция на съществуваща сграда с ид. 69746.10.65.1 в ПИ 69746.10.65 по КК на с.Страцин, община Поморие, област Бургас; Подобект: Нови кабели 1 kV от ГРТ в ПИ 69746.10.65 до електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Стопански двор“ в ПИ 69746.18.12 по КК на с.Страцин, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 69746.10.65 – нива, собственост на възложителя,  дължина на кабела – 17,28 м; ПИ 69746.10.67 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 21,66 кв.м., дължина – 8,35 м; ПИ 69746.18.22 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 698,75 кв.м., дължина – 346,65 м; ПИ 69746.18.12 – за стопански двор, частна собственост, дължина – 5,84 м; с обща площ на ограничение в имотите – 720,41 кв.м. и обща дължина на трасето – 378,12м.

Разрешава на Фатме Местан Кралъ – управител на „ПРОАГРО-61“ ООД да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: Фотоволтаична електроцентрала с мощност 99 kW, разположена върху покривна конструкция на съществуваща сграда с ид. 69746.10.65.1 в ПИ 69746.10.65 по КК на с.Страцин, община Поморие, област Бургас; Подобект: Нови кабели 1 kV от ГРТ в ПИ 69746.10.65 до електромерно табло, монтирано на фасадата на ТП „Стопански двор“ в ПИ 69746.18.12 по КК на с.Страцин, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 69746.10.65 – нива, собственост на възложителя,  дължина на кабела – 17,28 м; ПИ 69746.10.67 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 21,66 кв.м., дължина – 8,35 м; ПИ 69746.18.22 – селскостопански път, общинска публична собственост, площ на ограничение в имота – 698,75 кв.м., дължина – 346,65 м; ПИ 69746.18.12 – за стопански двор, частна собственост, дължина – 5,84 м; с обща площ на ограничение в имотите – 720,41 кв.м. и обща дължина на трасето – 378,12м.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.41. от дневния ред:„ОС-479/12.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие, одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект:„Кабел НН от ГРТ фец до ново ТЕ на фасадата на ТП „Училище Гълъбец“ за захранване на фотоволтаична централа“ в ПИ 18229.141.2, землище на с.Гълъбец, община Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 194/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.29 ал.1 от ЗОЗЗ, Общински съвет – Поморие дава предварително съгласие за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел НН от ГРТ фец до ново ТЕ на фасадата на ТП „Училище Гълъбец“ за захранване на фотоволтаична централа“ в ПИ 18229.141.2, землище на с.Гълъбец, община Поморие, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 18229.6.114 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 18229.141.8 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 18229.141.3 – селскостопански път, общинска публична собственост.

Срок на валидност на предварителното съгласие – 5 години от влизане в сила на настоящото решение.

       На основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.1 и чл.125, ал.1 от ЗУТ,  Общински съвет Поморие:

Одобрява задание за изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел НН от ГРТ фец до ново ТЕ на фасадата на ТП „Училище Гълъбец“ за захранване на фотоволтаична централа“ в ПИ 18229.141.2, землище на с.Гълъбец, община Поморие, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 18229.6.114 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 18229.141.8 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 18229.141.3 – селскостопански път, общинска публична собственост.

Допуска изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел НН от ГРТ фец до ново ТЕ на фасадата на ТП „Училище Гълъбец“ за захранване на фотоволтаична централа“ в ПИ 18229.141.2, землище на с.Гълъбец, община Поморие, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 18229.6.114 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 18229.141.8 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 18229.141.3 – селскостопански път, общинска публична собственост.

Разрешава на Сайме Хасан Сали – управител на „ОС-СТРОЙ ГРУП“ ЕООД да възложи изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел НН от ГРТ фец до ново ТЕ на фасадата на ТП „Училище Гълъбец“ за захранване на фотоволтаична централа“ в ПИ 18229.141.2, землище на с.Гълъбец, община Поморие, като трасето и сервитутът на кабела ще засегнат следните поземлени имоти: ПИ 18229.6.114 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 18229.141.8 – селскостопански път, общинска публична собственост; ПИ 18229.141.3 – селскостопански път, общинска публична собственост.

Решението да се обяви по реда на чл.124б, ал.2 ЗУТ.

На основание чл.124б, ал.4 ЗУТ решението не подлежи на оспорване от заинтересуваните от административното производство лица, освен по реда на чл.45, ал.4 от ЗМСМА при контрол по законосъобразност от Областен управител гр.Бургас.

 

По т.42. от дневния ред:„ОС-480/15.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предложение за избор на одитор на Дружество „Чистота Поморие” ЕООД за 2023г. от Ивайло Димитров – Управител на Дружеството.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 195/25.04.2024г.

 1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.26 от Закона за публичните предприятия, чл. 146 от Търговския закон и чл.57 от Наредба 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Поморие дава съгласие и избира Марияна Костадинова Апостолова – дипломиран експерт – счетоводител и регистриран одитор №0856/2019г. да извърши одит на Дружество „Чистота Поморие“ ЕООД за 2023г.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с краткия срок за подаване на ГДД за 2023г., Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

По т.43. от дневния ред:„ОС-494/17.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на еднократна безвъзмездна финансова помощ.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 196/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави еднократна безвъзмездна финансова помощ за медицински нужди на следните лица, подали заявления:

 

По заявление с рег. №ОС-691/06.10.2023г. от Добра Димова от с.Медово, общ.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

По заявление с рег. №ОС-01/09.11.2023г. от Хасан Юсеин от с.Страцин, общ.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.

По заявление с рег. №ОС-15/14.11.2023г. от Златко Димов от гр.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

По заявление с рег. №ОС-26/16.11.2023г. от Валентин Атанасов от гр.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

По заявление с рег. №ОС-45/27.11.2023г. от Тошко Делиадамов от гр.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

По заявление с рег. №ОС-117/18.12.2023г. от Денка Николова от с.Козичино, общ.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

По заявление с рег. №ОС-208/22.01.2024г. от Айше Мустафа от с.Белодол, общ.Поморие – еднократна безвъзмездна финансова помощ в размер на 500,00 /петстотин/ лева.

 

По т.44. от дневния ред:„ОС-495/17.04.2024г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за стимулиране раждането и отглеждането на деца.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 197/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  Правилник за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за здравни нужди, за стимулиране раждането и отглеждането на деца и за лица с репродуктивни проблеми, жители на Община Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие за отпускане и изплащане на еднократни парични помощи в полза на физически лица за стимулиране раждането и отглеждането на деца на следните лица, подали заявление – декларация:

 

По заявление – декларация с рег. №ОС-450/09.04.2024г. от Веселина Янева – Ангелова от гр.Поморие – отпускане и изплащане по банков път на еднократна парична помощ в размер на 750,00 /седемстотин и петдесет/ лева.

 

По заявление – декларация с рег. №ОС-469/12.04.2024г. от Сесил Хюсеинова от гр.Поморие – отпускане и изплащане по банков път на еднократна парична помощ в размер на 933,00 /деветстотин тридесет и три/ лева.

 

По т.45. от дневния ред:„ОС-497/18.04.2024г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Общинско Предприятие „Благоустройство, комунални и строително – ремонтни дейности” – Поморие.“ с 20 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 20 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 198/25.04.2024г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.52, ал.3 и 4 от ЗОС, чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие:

 

1.Отменя Правилник за устройството и дейността  на Общинско Предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” – Поморие, приет с Решение №915/11.03.2014г.; изм. с Решение № 746/28.02.2022г.

2.Приема Нов Правилник за устройството и дейността  на Общинско Предприятие „Благоустройство, комунални и строително-ремонтни дейности” – Поморие, който е неразделна част от настоящото решение

3.На основание чл.60, ал.1 от АПК, във връзка с необходимостта от извършване на голям обем неотложни ремонтни дейности и краткия срок до влизане в сила на забраната за строително-монтажни дейности, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *