Решения от 2-то заседание на Общински съвет- Поморие

Решения от 2-то заседание на Общински съвет- Поморие, проведено на 04.12.2023 г., които  ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – 19.12.2023 г.:

 По т.1. от дневния ред:„ОС-22/15.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 3/04.12.2023г.

 1. На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Поморие.
 2. На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.2. от дневния ред:„Избор на заместник-председатели на Общински съвет – Поморие.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 4/04.12.2023г.

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие избира за заместник-председатели на Общинския съвет:

ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ

БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА

По т.3. от дневния ред:„Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 5/04.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА Общински съвет – Поморие избира членове на постоянни комисии към Общинския съвет, както следва:

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 1.  БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2.  НИКОДИМ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 3.  ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ
 4.  НАЙДЕН ЩЕРИОНОВ ПУЛАКЕВ
 5.  ДОНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА-ВРАНЧЕВА
 6.  ПЕТЯ ЯНЕВА АРНАУДОВА
 7.  СЕЗГИН ХАСАН КАДИЛ

 КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ

 1. ИЛИАН ХРИСТОВ ЩЕРЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. НИКОДИМ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 3. КАТЯ АРГИРОВА ХРИСТОФОРОВА
 4. ФАТМЕ АХМЕД ХЮСЕИН
 5. НАЗИЛЕ САЛИ ОСМАН
 6. ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АНЕСТИЕВ
 7. РАДОСТИН КОЛЕВ КОЛЕВ

 КОМИСИЯ ПО ТУРИЗЪМ, ТЪРГОВИЯ, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ  И ОСНОВНИ ПОМИНЪЦИ

 1. ХРИСТО СТОЯНОВ ШИРОКОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. НИКОЛА ДЯКОВ АБРАШЕВ
 3. ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ
 4. 4. СЕЗГИН ХАСАН КАДИЛ
 5. ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
 6. НАЙДЕН ЩЕРИОНОВ ПУЛАКЕВ
 7. МИЛЕН ТОДОРОВ МАНОЛОВ

КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД

 1. ПЕТЯ ЯНЕВА АРНАУДОВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. НИКОЛА ДЯКОВ АБРАШЕВ
 3. ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
 4. ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АНЕСТИЕВ
 5. ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ
 6. НАЗИЛЕ САЛИ ОСМАН
 7. ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ

 КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СТРОИТЕЛСТВО, ОКОЛНА СРЕДА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 1. ГЕОРГИ ТОШКОВ ВРАЖЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. ИВАН КЪНЧЕВ ДАЧЕВ
 3. ХРИСТО СТОЯНОВ ШИРОКОВ
 4. ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ МЕХМЕДАЛИ
 5. ИВА ДИМИТРОВА КУСЕВА
 6. РАДОСТИН КОЛЕВ КОЛЕВ
 7. МИЛЕН ТОДОРОВ МАНОЛОВ

КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА

 1. НИКОЛА ДЯКОВ АБРАШЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
 2. ПЕТЯ ЯНЕВА АРНАУДОВА
 3. БЕЙХАН АЛИ МУСТАФА
 4. НИКОДИМ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 5. ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ АНЕСТИЕВ

По т.4. от дневния ред:„ОС-36/20.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 6/04.12.2023г.

На  основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие председателят на Общински съвет – Поморие г-н Адам Георгиев Адамов да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, като дължимия членски внос е за сметка на бюджета на Община Поморие в частта „Общински разходи за Общинския съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие в нетърговски организации”.

По т.5. от дневния ред:„ОС-23/15.11.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представители от Общински съвет – Поморие в състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия /ОбСНРБ/ на територията на Община Поморие.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 7/04.12.2023г.

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 65 а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия в състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Поморие да бъдат включени 2 /двама/ представители на общинския съвет Поморие.
 2. Общински съвет – Поморие определя за свои представители в състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия:

Радостин Колев Колев

Георги Тошков Вражев

По т.6. от дневния ред:„ОС-38/21.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 8/04.12.2023г.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, ал.1 и чл.68а, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за съдебната власт Общински съвет – Поморие:

Избира временна комисия за изслушване на кандидатите за съдебни заседатели  в състав:

 1. Ива Димитрова Кусева
 2. Адам Георгиев Адамов
 3. Сезгин Хасан Кадил

2.Удължава срока за подаване на заявления и определяне на кандидати за съдебни заседатели до 19.01.2024г. при същите условия, утвърдени в предходно Решение №1137/18.04.2023г. на Общински съвет – Поморие, мандат 2019-2023г., а именно:

2.1.За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

– е на възраст от 21 до 68 години;

– има настоящ адрес в община Поморие;

– има завършено най-малко средно образование;

– не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– не страда от психически заболявания.

2.2.Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

– е съдебен заседател в друг съд;

– е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

– участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

2.3.Решението за откриване на процедурата се обявява в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет страниците на Община Поморие  и Общински съвет – Поморие.

2.4. Кандидатите за съдебни заседатели, които отговарят на изискванията на ЗСВ, следва в срок до 19.01.2024г. да подадат в Общински съвет – Поморие, заявление по образец, към което прилагат документите, посочени в чл.68 ал.3 от Закона за съдебната власт, както следва:

– подробна автобиография, подписана от кандидата;

– нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

– медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

– данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;

– мотивационно писмо;

– писмено съгласие;

– декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;

– документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

2.5.Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от Закона за съдебната власт се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от ЗСВ.

2.6.Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

2.7.Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание като провежда събеседване с тях. Изслушването на кандидатите ще се проведе на 08.02.2024г. в зала №2 в сградата на Община Поморие, ул. „Солна“ №5.

2.8.Комисията съставя доклад за протичането на изслушването, който се предоставя на общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на страницата на общинския съвет в интернет заедно с протокола от изслушването.

 1. На основание чл.60 ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.7.1. от дневния ред:„ОС-67/28.11.2023г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, определяне представител от Общински съвет – Поморие за  член на Областния съвет за развитие на област Бургас.“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 9/04.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, на основание чл.22 ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.45 ал.3 и ал.7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Поморие

 1. Определя за член на Областния съвет за развитие на област Бургас като представител на Общински съвет – Поморие Милен Тодоров Манолов.
 2. При невъзможност за участие на определения по т.1 член на Областния съвет за развитие на област Бургас като представител на Общински съвет – Поморие, той ще бъде заместван от Бейхан Али Мустафа.

По т.7.2. от дневния ред:„ОС-76/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за проектно предложение „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ с рег. №BG14MFOP001-4.125-0001 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 10/04.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет- Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ по процедура BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата”, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-4.125-0001 от 06.2023 г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 33 512,36 лева (тридесет и три хиляди петстотин и дванадесет лева и тридесет и шест стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ по процедура BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата”, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение BG14MFOP001-4.125-0001 от 06.2023 г.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Поради кратките срокове за изпълнение на проектното предложение и изтичащ краен срок на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По т.7.3. от дневния ред:„ОС-77/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане за проектно предложение „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ с рег. № BG14MFOP001-4.125-0001 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 11/04.12.2023г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал.4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет- Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ по процедура BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-4.125-0001 от 06.2023 г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 6702,47 лева (шест хиляди седемстотин и два лева и четиридесет и седем стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: „Създаване на екозона за рекреация и популяризиране на дейности „За чисто Черно море“ по процедура BG14MFOP001-4.125 МИРГ Поморие Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-4.125-0001 от 27.10.2023г.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Поради кратките срокове за изпълнение на проектното предложение и изтичащ краен срок на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По т.7.4. от дневния ред:„ОС-78/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за проектно предложение „Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ с рег. №BG14MFOP001-1.027-0001 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 12/04.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет- Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с подаване на искане за авансово плащане по проект: „Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ по процедура BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки,, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-1.027-0001 от 27.10.2023г., и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр.София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 265 089,00лева (двеста шестдесет и пет хиляди и осемдесет и девет лева), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на авансовото плащане по проект: „Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ по процедура BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-1.027-0001 от 27.10.2023г.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Поради кратките срокове за изпълнение на проектното предложение и изтичащ краен срок на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По т.7.5. от дневния ред:„ОС-79/01.12.2023г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно издаване на запис на заповед от община Поморие в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане за проектно предложение „Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ с рег. №BG14MFOP001-1.027-0001 по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР).“ се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е № 13/04.12.2023г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал.4 от ЗМСМА:

 1. Общински съвет- Поморие делегира права на Кмета на Община Поморие да подписва Запис на заповед във връзка с възстановяване на разходи за ДДС към искане за авансово плащане по проект: „Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ по процедура BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-1.027-0001 от 27.10.2023г, и да поема финансовия ангажимент от страна на общината към Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, със седалище в гр. София.
 2. Общински съвет – Поморие разрешава поемане на задължението посочено в Запис на заповед в размер до 53 017,80 лева (петдесет и три хиляди и седемнадесет лева и осемдесет стотинки), представляващо 110% (сто и десет процента) от стойността на ДДС върху авансовото плащане по проект: Закупуване на оборудване за нуждите на рибарско пристанище Поморие“ по процедура BG14MFOP001-1.027 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“, от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР) на Република България, проектно предложение № BG14MFOP001-1.027-0001 от 27.10.2023г.
 3. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение въз основа на следните мотиви: Поради кратките срокове за изпълнение на проектното предложение и изтичащ краен срок на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *