Решения от 34-то заседание на Общински съвет-Поморие

Решения от 34-то заседание на Общински съвет-Поморие, проведено на 19.04.2022 г., които ще влязат в сила след изтичането на сроковете по чл.45 от ЗМСМА – на 04.05.2022г.:

По т.1. от дневния ред:„ ОС-230/01.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2022г.“ с 12 гласа „за”, 4 гласа „въздържали се”, 3 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 769/19.04.2022г.

I.На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022г., ПМС № 331/17.03.2022г. за изпълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2022г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината, Общинският съвет – Поморие

РЕШИ:

1.Приема бюджета на Община Поморие за 2022 г. както следва:

1.1. По прихода в размер на 37 750 000 лв. съгласно Приложение № 1, в т. ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  19 839 896 лв., в т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 17 836 525 лв.;

1.1.1.2. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 2 003 371 лв., разпределен съгл. Приложение № 2

1.1.2. Приходи за местни дейности и дофинансиране на държавни дейности в размер на   17 806 628 лв., в т.ч. :

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 9 150 000 лв.;

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на  8 656 628 лв.,

1.1.3. Бюджетни взаимоотношения  606 025 лв., съгласно Приложение № 1

1.1.3.1. Трансфери от ЦБ за местни дейности в размер на 1 185 500 лв., в т.ч.

1.1.3.1.1. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на        129 100лв.

1.1.3.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 1 056 400 лв.

1.1.3.2. Трансфери между бюджетни сметки в размер на 792 870 лв. (от РИОСВ)

1.1.3.3. Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на

(-1 372 345) лв.

1.1.4.Финансиране   (502 549) лв. (съгласно Приложение №1) в т. ч.

1.1.4.1. Погашения на общински ценни книжа в размер на  (-1 468 000) лв.

1.1.4.2. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 965 451 лв., разпределен съгласно Приложение №2, в т.ч. с целеви характер  964 601 лв.

1.1.5. Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по делегирани отговорности, съгласно Приложение № 2

1.1.6. Утвърждава бюджетното салдо, изчислено на касова основа (-1 500 822)лв.

1.1.7. Утвърждава нето операциите по финансирането на бюджетното салдо  1 500 822 лв.

1.2. По разходите в размер на 37 750 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3 в т.ч.:

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 19 839 896 лв.,

1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени приходи  1 736 704 лв.;

1.2.3. За местни дейности в размер на 16 173 400 лв.;

в т.ч. резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 304 987 лв.

 1. Приема Програма за капиталовите разходи за 2022 г. в размер на 3 652 547 лв., съгласно Приложение № 4

2.1. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5

2.2. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 1 056 400 лв., съгласно Приложение № 5а

2.3. Приема индикативен разчет за КР предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско финансиране, съгласно Приложение № 6

3.Утвърждава числеността на персонала и разходите за заплати през 2022 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно  Приложение № 7. Одобрява увеличение на ОМЗ в дейност „Общинска администрация“ с 11 %, считано от 01.04.2022г., одобрява увеличение на ОМЗ /без MP3/ за всички останали дейности в размер на 10%, считано от 01.04.2022г.

3.1. Одобрява заплатите на кмета на Община Поморие, кметове по населени места, заместник – кметове и кметски наместник считано от 01.04.2022 г., съгласно Приложение 7 а

 1. Приема вътрешните компенсирани промени, без да се изменя начина на определяне и размера на таксата за битови отпадъци, по силата на § 59 и § 60 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗИД на ДОПК във връзка със Закона за управление на отпадъците, съгласно Приложение № 8
 2. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:

5.1.1. Членски внос   26 120 лв.

5.1.2. Обезщетения и помощи по решение на ОС в размер на 10 000 лв.

5.1.3. Транспорт на населението до гробищен парк и за намаление карти за вътрешноградски транспорт на лица в пенсионна възраст  6 000 лв.

5.1.4. Дава съгласие да се отпусне временна финансова помощ на СНЦ „МИГ – Поморие” в размер на 196 000 лв. за срок до 31.12.2022 г.

5.2. Субсидии за :

5.2.1. Субсидии за спортни клубове /Приложение № 9/

5.2.2. Субсидии за организации с нестопанска цел, съгласно Приложение № 10

5.2.3. Субсидия за подпомагане на дейността на Народните читалища в размер на 30 000 лв.

– ОбС Поморие задължава кмета на общината да назначи комисия за разпределение на средствата, съгласно т.4.1. от Закона за народните читалища

5.3. От кредита на дейност „Други дейности по социалното обслужване” да се осигурят средства в размер на 10 000 лв. за изпълнение на Общинска „Програма за детето”.

5.4.Културен календар на община Поморие за 2022г. в размер на 209 830 лв. по Приложение №11.

5.5. Спортен календар за 2022 година – 100 500лв., съгласно Приложение № 12

5.6. Средства за фонд „Култура“ в размер на 40 000 лв.

5.7. За юридически лица с нестопанска цел – Района служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Поморие  6 000 лв.

Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.т. 5.1-5.6.

5.8. При неизпълнение на приходната част по бюджета на общината, което може да доведе до влошаване на финансовия стабилитет, определените субсидии могат да бъдат намалени под утвърдените им размери от първостепенния разпоредител.

 1. Приема следните лимити за разходи:

6.1. Социално-битови разходи в размер на 3 % върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

6.2. На всички работници и служители от Община Поморие да се осигурят средства за работно, униформено и представително облекло в размер на 300,00 лв. и съгл. ЗДСл.

6.3. Разходи за представителни цели в размер на 2% от издръжката на общинска администрация /§ 10 на дейност 122/ за Кмета на общината и  1% от издръжката на общинска администрация /§10 на дейност 122/ за Председателя на общински съвет.

6.4. Одобрява средствата за издръжка в детските заведения в размер на 262 639лв. до 31.03.2022г.

6.5. Утвърждава показателите по чл. 45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно Приложение № 14

 1. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи.

7.1. За пътуване в границите на населеното място, когато това произтича от характера на трудовата им дейност, съгласно Приложение № 16
7.2. За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно за лица със специалност и квалификация, изискващи се за съответната длъжност, съгласно Приложение № 16

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по  т. 7. и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи;

7.3. Кметът на общината или съответния ръководител на ВРБ, може със Заповед да определи служителите по т. 7.2, които да пътуват с лично МПС, като в този случай отчитат съответните първични счетоводни документи /фактури/ за заредено гориво, но до размера на 85% от стойността на билетите или карти на обществения транспорт по съответното направление – от местоживеене до месторабота и обратно.

 1. Утвърждава приходите, разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на Общинските предприятия, съгласно Приложение №13. Одобрява увеличение на ОМЗ /без MP3/ във всички общински предприятия с 10%, считано от 01.04.2022г. с изключение на социалните услуги в ОП „Социално обслужване“, чиито ОМЗ се определят по реда на Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет
 2. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г. съгласно Приложение № 6
 3. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз през 2022 г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение № 17
 4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за периода 2024 г. и 2025 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите, съгласно Приложение № 18
 5. Приема бюджетните сметки на второстепенните разпроредители с бюджет, които не прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №15. Одобрява увеличение на ОМЗ /без MP3/ на служителите от Исторически музей – Поморие с 10%, считано от 01.04.2022г.
 6. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Поморие, съгласно Приложение № 19
 7. Определя максималния размер на общинския дълг към края на 2022 г. – 19 641 497 лв.
 8. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. по бюджета на общината в размер до 21900 000 лв., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 3 400 800 лв.
 9. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022г., в размер до 23930 000 лв., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 9620 000 лв.
 10. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 г. в размер на 134 629 лв., съгласно Приложение № 20
 11. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2022г. в размер на 252 613 лв.
 12. Оправомощава кмета на Общината да извършва компенсирани промени:

19.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

19.2. В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите

19.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи

19.4. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора.

 1. Възлага на кмета:

20.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.

20.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението

20.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи

20.4. Да включва информация по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

20.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

 1.  Упълномощава кмета:

21.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие

21.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти

21.3. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по Закона за публичните финанси като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

21.3.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

21.3.2. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл.104 ал.1 т.4 от ЗПФ

21.3.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет

 1. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 21.
 2.  В КАПИТАЛОВАТА ПРОГРАМА:

23.1. В Приложение №4, параграф 52-06, дейност 606, Обект „Благоустрояване на ул. „Васил Левски“ с.Порой – 165 400“ да отпадне и да се замести с обект „Благоустрояване на ул. „Георги Бенковски“ с. Порой – 113 000“;

23.2. В Приложение №4, параграф 52-06, дейност 606 като нов обект да се добави обект „Благоустрояване на ул. „ Зора“ с. Горица – 52 400“;

23.3. В Приложение №5, параграф 52-06, дейност 606, обект „Благоустрояване на ул. „Васил Левски“ с.Порой 165 400“ да отпадне и да се замести с обект „Благоустрояване на ул. „Георги Бенковски“ с. Порой – 113 000“;

23.4. В Приложение №5, параграф 52-06, дейност 606 да се добави нов обект „Благоустрояване на ул. „Зора“ с. Горица – 52 400“.

 1. В Приложение №14, колона администрация, населено място с.Бата 14 000 да се чете 1 400;

24.1. В Приложение №14, колона администрация всичко 22 000 да се чете всичко 37 400.

 1.  Приложение №15 – поправка на техническа грешка в колона „численост” да се чете „11”.

 II.Предвид закъснението на приемане на Държавния бюджет на Република България за 2022г., с цел защита на особено важни обществени интереси, като от закъснението на изпълнението може да последват значителни или трудно поправими вреди, Общински съвет – Поморие на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.2. от дневния ред:„ОС-213/30.03.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за промяна на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 770/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2, и 4 от ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

§1. Чл. 2, ал. 1 се изменя като:

а) в т. 3 думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават.

б) т. 4 се отменя.

§2. Наименованието на Глава втора, Раздел III ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДОМОВЕ ЗА ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ се изменя като думите „детски ясли, детски градини“ се заличават.

§3. Чл. 30, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал. 6, ал. 7, ал. 10, ал. 11 и ал. 12 се отменят.

§4. В чл. 30, ал. 8 думите „14.09.“ се заменят с думите: „началото на учебната година“.

§5. Настоящите изменения влизат в сила от 01.04.2022г.

 По т.3. от дневния ред:„ОС-229/01.04.2022г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно провеждане на публично оповестен явен търг за отдаване под наем на търговски павилиони разположени в ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 771/19.04.2022г.

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.23, ал.1 и чл.83, ал.1, т.2, и чл.84, ал.1 и ал.2 от  Наредба № 1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен явен търг, за  отдаване под наем на търговски павилиони разположени в имот с идентификатор 57491.503.548 по КК на гр. Поморие за срок от 8 /осем/ години, както следва:

Тяло А

1.Павилион № 11 на площ от 6,30 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв. без вкл. ДДС или 151,20 лв. с вкл. ДДС.

2.Павилион № 13 на площ от 9,25 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 222,00 лв. без вкл. ДДС или 266,40 лв. с вкл. ДДС.

3.Павилион № 15 на площ от 8,21 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв. без вкл. ДДС или 197,04 лв. с вкл. ДДС.

Тяло Б

1.Павилион № 1 на площ от 7,95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв. без вкл. ДДС или 191,14 лв. с вкл. ДДС.

2.Павилион № 2 на площ от 7,95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв. без вкл. ДДС или 191,14 лв. с вкл. ДДС.

3.Павилион № 3 на площ от 8,06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв. без вкл. ДДС или 193,44 лв. с вкл. ДДС.

4.Павилион № 5 на площ от 8,20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв. без вкл. ДДС или 196,80 лв. с вкл. ДДС.

5.Павилион № 7 на площ от 8,78 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 175,60 лв. без вкл. ДДС или 210,72 лв. с вкл. ДДС.

 ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:

1.В обектите по т.І може да се осъществява търговска дейност;

2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица – търговци, регистрирани по ТЗ.

3.Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:

– първа дата – до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;

– втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;

 ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС.

 IV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец, както и всички разходи за ел. енергия, вода и други консумативи в наетия имот.

V. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на три месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.

VI. Във връзка с настъпващия летен туристически сезон и с оглед защита интересите на гражданите и бизнеса, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение на Общински съвет – Поморие.

 VII. Схемата  е  неразделна част от настоящото решение.

  По т.4. от дневния ред:„ОС-236/04.04.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2021г. на читалищата на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 772/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл.26а, ал.5 от Закона за Народните читалища, Общински съвет – Поморие приема докладите за осъществяваните читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2021г. на читалищата на Община Поморие, както следва:

-НЧ „Възраждане-Лъка-2002” с.Лъка;

-НЧ „Светлина-1934” гр.Ахелой;

-НЧ „Иван Спасов-1908г.” с.Страцин;

-НЧ „Просвета-1906” с.Козичино;

-НЧ „Поука-1907г.” с.Горица;

-НЧ „Просвета-1928г.” с.Порой.

-НЧ „Христо Ботев-1963г.” с.Медово;

-НЧ „Любен Каравелов-1978г.” с.Дъбник;

-НЧ „Просвета 1888” гр.Поморие;

-НЧ „Възраждане-Доброван-2013г.” с.Бата;

-НЧ „Атанас  Манчев-1920г.” гр.Каблешково;

-НЧ „Светлина-1939” гр.Поморие;

-НЧ „Здравец – 2013г.” с.Александрово;

-НЧ „Самообразование-1928г.” с.Гълъбец;

-НЧ „Георги Илиев Маджаров-1924г.” с.Бата;

-Читалищно Сдружение „Читалища от Община Поморие – 2010г.“.

По т.5. от дневния ред:„ОС-244/05.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 773/19.04.2022г.

1.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от

Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел

и сключването на договори за съвместна дейност, както следва:

 §1. Чл.26, ал.3 се променя по следния начин:

 „(3) Управител, съответно изпълнителен директор на публично предприятие – лечебно заведение може да бъде само лице, което отговаря на изискванията на Закона за публичните предприятия и на Закона за лечебните заведения, съобразно вида на лечебното заведение.“

§2. Чл.50, ал.1 се променя по следния начин:

„(1) До участие в конкурсната процедура за избор на членове на органи за управление/контрол на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, а за лечебни заведения – на изискванията на Закона за лечебните заведения, съобразно вида на лечебното заведение.“

§3. Чл.54 се променя по следния начин:

 „В случай че утвърденият кандидат не отстрани несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и Закона за лечебните заведения преди сключване на договора за възлагане на управлението, се обявява нова конкурсна процедура.“

§4. Наредбата влиза в сила от влизане в сила на настоящото решение.

 1. Възлага на Кмета на община Поморие осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

По т.6. от дневния ред:„ ОС-245/06.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот в УПИ VI-92, квартал 12 плана на с.Козичино.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 774/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.33 от Закона за собствеността, Общински съвет – Поморие:

Отказва да закупи 2775/2990кв.м. /две хиляди седемстотин седемдесет и пет от две хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра/ в идеални части от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /УПИ/ VI-92 /шести, римско, отреден за имот с планоснимачен номер деветдесет и втори/, квартал 12 /дванадесети/ по сега действащия подробен устройствен план на с. Козичино, целият на площ от 2990кв.м. /две хиляди деветстотин и деветдесет квадратни метра/, при граници: от изток – УПИ V-92; от юг – улица; от северозапад – улица; от север – УПИ I, собственост на Михаил Желязков Желязков, за сумата от 6500,00лв. /шест хиляди и петстотин лева/.

 По т.7. от дневния ред:„ОС-247/06.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделска земя за 2022 г. в местност „Белнище“ в с.Козичино, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 775/19.04.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2 от ЗОС и в изпълнение на чл.4, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество актуализира Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост, приета с Решение № 651/30.11.2021 г. на Общински съвет – Поморие като я допълва със следния имот:

 

по

ред

Землище Местност Поземлен имот

с

идентификатор

НТП Площ

кв.м

1 с.Козичино Белнище 37753.106.15 Изоставена орна земя 61299

 

По т.8. от дневния ред:„ОС-248/06.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение на РУО Бургас за преобразуване чрез вливане на НУ „Константин Величков“ с.Габерово и ОУ „Елин Пелин“ с.Дъбник в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр.Каблешково и преобразуване чрез вливане на ОУ „Христо Ботев“ с.Горица и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Порой в ОУ „Георги Ст. Раковски“ с.Гълъбец община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 776/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.312, ал.1, ал.6 от ЗПУО, Общински съвет – Поморие НЕ ДАВА съгласие за преобразуване чрез вливане на НУ „Константин Величков“ с.Габерово и ОУ „Елин Пелин“ с.Дъбник в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр.Каблешково и преобразуване чрез вливане на ОУ „Христо Ботев“ с.Горица и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Порой в ОУ „Георги Ст. Раковски“ с. Гълъбец.

 По т.9. от дневния ред:„ОС-251/07.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 777/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване изискванията на чл.75 – 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.11, ал.3, чл.15, ал.1, чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Поморие дава съгласие за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 

В чл. 79 се изменя, както следва:

(1) За ползване на почивна база „Поморие” се заплащат следните такси:

 

1. За бунгало с две легла (с вкл. туристически данък) на нощувка 50, 00лв. с вкл. ДДС
2. За бунгало с три легла  (с вкл. туристически данък) на нощувка 60, 00лв. с вкл. ДДС
3. За бунгало с четири легла  (с вкл. туристически данък) на нощувка

 

70, 00лв. с вкл. ДДС

(2) За хора с увреждания през месеците юни и септември таксата се намалява с 30 %.

По т.10. от дневния ред:„ОС-252/07.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обявяване и провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД.“ с 16 гласа „за”, 3 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 778/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон, чл.21, ал.2 от Закона за публичните предприятия, чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 46-55 от Наредба № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност, предлагам на Общински съвет – Поморие:

 

I.Обявява провеждането на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, които да се проведат при следните етапи:

 1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания и критериите за подбор;
 2. Оценяване на изготвена и представена от кандидатите бизнес програма за развитие на предприятието за целия срок на договора за управление;
 3. Провеждане на събеседване с кандидатите.

 II.Определя следните изисквания, на които следва да отговарят кандидатите, за допускане до участие в конкурса:

 1. Да са български граждани или граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
 2. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина с призната специалност;
 3. Да имат най-малко пет години професионален опит в областта на изискуемото висше образование;
 4. Да не са поставени под запрещение;
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 6. Да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността Управител на публично предприятие;
 7. Да не са обявени в несъстоятелност като еднолични търговци или неограничено отговорени съдружници в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 8. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, при което са останали неудовлетворени кредитори;
 9. Да не заемат висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не са членове на политически кабинет и секретар на община;
 10. Да не извършват търговски сделки от свое или от чуждо име;
 11. Да не са съдружници в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

Забраните по т. 10 и т. 11 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството

 1. Да не са управители или членове на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие.
 2. Да имат добра репутация.

Кандидат се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидата се взема предвид информацията, която е на разположение на органа, упражняващ правата на държавата, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

 III. Определя следните документи, необходими за участие в конкурсите:

 1. Заявление за участие в конкурсната процедура, адресирано до Общински съвет – Поморие по образец;
 2. Автобиография в европейски формат;
 3. Собственоръчно заверени копия на документи за придобито образование, квалификация и специалност;
 4. Собственоръчно заверени копия на документи, удостоверяващи наличието на изискуемия стаж;
 5. Медицинско свидетелство за работа и свидетелство от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
 6. Декларация – съгласие за обработване на личните данни при подбор – по образец;
 7. Писмена бизнес програма за развитието и дейността на търговското дружество за период от 3 години, изготвена в три екземпляра;
 8. Други документи, посочени по преценка на Общински съвет в решението.

ІV. За участие в конкурсната процедура се подава заявление в деловодството на Община Поморие в срок от 30 календарни дни, считано от датата на оповестяване на конкурсната процедура на интернет страницата на Община Поморие, към което се прилагат два отделни плика с документи, както следва:

 1. Плик № 1 съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидата с изискванията за участие и критериите за подбор, попълнени образци на документи и декларации, които са приложение към обявлението за конкурса;
 2. Плик № 2 съдържа бизнес програмата по чл. 48, т. 2. от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Пликовете се поставят в един общ запечатан плик, който се надписва с позицията, за която се кандидатства, наименованието на публичното предприятие, трите имена на кандидата, адрес за кореспонденция, електронна поща и телефон за връзка, а заявлението се завежда в специален регистър по реда на подаване на документите в деловодството на Община Поморие, като на всеки кандидат се предоставя входящ номер.

V. Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе в зала №2 на Община Поморие на следващия работен ден, след изтичане на срока за подаване на документи. Начало 10 часа, като може да продължи на следващия работен ден.

VІ. Председателят на комисията за номиниране и провеждане на конкурсната процедура предоставя на кандидатите за участие в конкурсната процедура следните документи: годишен финансов отчет за предходните две години; информация за предходните тримесечия, за които има изготвени междинни финансови отчети; справка за дълготрайните материални активи по групи; структура на лечебното заведение; длъжностно щатно разписание на персонала; обобщена справка за изпълнение на договора с РЗОК за предходната година; утвърден образец на договор за възлагане на управлението или за възлагане на контрол.

VІІ. До участие в конкурсната процедура за избор на членове на органи за управление/контрол на публични предприятия се допускат лица, които отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и на чл. 16, ал. 3 от Закона за лечебните заведения.

    В срок до 7 дни след изтичането на срока за подаване на заявленията, комисията извършва проверка на документите от плик № 1, по реда на тяхното постъпване, за съответствие с предварително обявените изисквания и критериите за подбор и изготвя списък на допуснатите и недопуснати кандидати.

Комисията приключва първия етап от конкурсната процедура с протокол, който съдържа обстоятелствата по чл. 53, ал. 1 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

Информация относно допустимостта на кандидатите в различните етапи на конкурсната процедура се публикува на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“.

След подписване на протокола по чл. 53, ал. 2 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност се пристъпва към отваряне на плик № 2 на допуснатите кандидати, съдържащ бизнес програмата, като оценяването се извършва в 7-дневен срок.

До събеседване се допускат кандидатите, получили оценка на представената бизнес-програма не по-ниска от мн. добър 4,50.

Оценката на бизнес програмата се формира въз основа на следните критерии:

 1. съответствие с нормативната уредба;
 2. съответствие на формулираните цели и задачи с вида на публичното предприятие и с предмета на дейност;
 3. съответствие на разработения проект с обективното състояние на публичното предприятие;
 4. логическа структура на разработката.

Комисията приключва втория етап от конкурсната процедура със съставяне на протокол за допуснатите и недопуснати кандидати до третия етап, подписан от председателя и членовете на комисията.

В третия етап на конкурсната процедура-събеседване, комисията предварително формулира еднакви на брой и съдържание въпроси за всички кандидати по темите за събеседване, определени в решението на Общински съвет – Поморие за конкурса. Оценката от проведеното събеседване се формира въз основа на следните критерии:

 1. степен на познаване на нормативната уредба;
 2. способност да се планират и взимат управленски решения;
 3. административни умения, професионални и делови качества;
 4. комуникативни способности и организационни способности;
 5. способност за обективна преценка и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

Оценките, поставени от всеки един член на комисията се формират по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6 при точност на оценката 0,25. Крайните оценки на комисията се формират като средноаритметично от оценките, поставени от всеки член на комисията на концепцията и проведеното събеседване, за всеки от критериите по чл. 53, ал. 6 и ал. 8 от Наредбата № 10 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Поморие в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества, в сдружения с нестопанска цел и сключването на договори за съвместна дейност.

В 3-дневен срок след провеждането на събеседването с всички допуснати кандидати, комисията за номиниране извършва крайно класиране на кандидатите, което се публикува на интернет страницата на Община Поморие, /раздел „Обяви и съобщения“/. Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от концепцията и от проведеното събеседване не по-ниска от мн. добър 4, 50. За резултатите от проведената конкурсна процедура, комисията изготвя окончателен протокол, като определя кандидата, класиран на първо място и класирането по ред на следващите участници. Окончателният протокол в срок до 10 дни от провеждане на последното заседание на комисията се входира в деловодството на Общински съвет – Поморие за утвърждаване.

В 3-дневен срок от влизане в сила на решението за утвърждаване на предложеното класиране, комисията обявява окончателното класиране на интернет страницата на Община Поморие /раздел „Обяви и съобщения“/.

Общински съвет – Поморие може да не утвърди протокола с предложеното класиране, като в решението посочва мотивите за това.

Участниците в конкурсната процедура могат да подават писмени възражения до Общински съвет – Поморие, чрез председателя на комисията по номиниране – в седемдневен срок, считано от датата на публикуваното от комисията крайно класиране на интернет страницата на Община Поморие. Когато възражението е основателно, Общински съвет – Поморие отменя предложеното класиране и възлага на комисията по номиниране да проведе отново конкурсната процедура от момента на установеното нарушение или взема решение за обявяване на нов конкурс.

В случай че утвърденият кандидат не отстрани несъответствие с изискванията на чл. 20, ал. 1 и ал. 3, чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия и Закона за лечебните заведения преди сключване на договора за възлагане на управлението, се обявява нова конкурсна процедура.

В случаите, когато всички кандидати са получили обща оценка по-ниска от мн. добър 4, 50 или няма подадени заявления, Общински съвет – Поморие прекратява процедурата и обявява нова конкурсна процедура.

  VІІІ. Процедурата за номиниране и провеждане на конкурсната процедура се извършва от Комисия, в състав от пет члена, от които  поне един правоспособен юрист и един магистър по икономика и един магистър по медицина. 

Общински съвет – Поморие определя състава на комисията, в която ще бъдат включени следните членове:

 1. Петя Арнаудова – правоспособен юрист и Председател на постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания, здравеопазване и социална политика на Общински съвет – Поморие
 2. 2. Никодим Стоянов – Зам.-Председател на Общински съвет – Поморие
 3. Росица Стоева – Директор Дирекция „ПНИАО
 4. Д-р Фотка Калчева – Магистър по медицина
 5. Антон Лалев – Магистър по икономика и Директор Дирекция „ХД”

 IX. Общински съвет – Поморие утвърждава приложения на образци за подаване на документи за участие в конкурса.

X. Общински съвет – Поморие утвърждава проекта за договор за възлагане управлението на публично предприятие – дружество с ограничена отговорност „Медицински център 1 – Поморие“ ООД, който е неразделна част от настоящото решение.

По т.11. от дневния ред:„ОС-253/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2022 г. – едноетажна сграда в УПИ I, кв.36 по регулационния план на гр. Каблешково.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 779/19.04.2022г.

Общински съвет – Поморие, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и чл.4 ал.2 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приема допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2022г., като:

– Към глава X се добавя следния имот за провеждане на процедура за даване под наем по цени, съгласно Тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение:

 1. Едноетажна сграда в гр. Каблешково с идентификатор 35033.501.197.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18- 37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АЧОС №7025/31.03,2022г., УПИ I, кв.36 по регулационния план на гр.Каблешково, със ЗП 45 кв. м при граници на сградата: от четири страни външен зид – за търговска дейност.

По т.12. от дневния ред:„ОС-255/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – едноетажна сграда в УПИ I, кв.36 по регулационния план на гр. Каблешково.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 780/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.14 ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.23, ал.1 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Поморие за 2022г., Общински съвет – Поморие

I. Възлага на Кмета на Община Поморие да проведе публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, за срок от 5 години, при цени, съгласно тарифа за базисните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение при стъпка на наддаване 10 процента от началната тръжна цена, а именно:

 1. Едноетажна сграда в гр. Каблешково с идентификатор 35033.501.197.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Каблешково, одобрени със заповед РД-18-37/27.07.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, актувана с АЧОС №7025/31.03.2022г., УПИ I, кв.36 по регулационния план на гр. Каблешково, със ЗП 45 кв. м при граници на сградата: от четири страни външен зид с начална тръжна цена 225,00 лв. на месец без вкл. ДДС – за търговска дейност.

 По т.13. от дневния ред:„ОС-256/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 781/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2, пр.2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие, както следва:

 §1.чл. 84 от РАЗДЕЛ ІХ ТАКСИ ЗА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ППС се променя и от:

Такса транспортни дейности Цена в лв.

с вкл.ДДС

1. Платени паркинги и престой
1.1 на започнат час: до 4 часа 1.00 лв./час
1.2 над 4 часа, но не повече от 24 часа 5.00 лв./час
1.3 месечен абонамент за всяка кола /до две паркоместа/ 55.00 лв.
1.4 Автобуси

1.4.1 Престой на час

2.00 лв./час
1.4.2 Нощувка – 24 часа 10.00 лв./час
1.4.3 Престой – една седмица 60.00 лв.
1.4.4 Месечен абонамент 120.00 лв.
2. Преместване на ППС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП. 48.00 лв.
2.1 За започване на процедура по преместване на МПС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП 15.00 лв.
2.2 За отговорно пазене на автомобил, преместен на основание чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП на паркинг собственост на Община Поморие 2.00 лв./час
2.3 Блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство /скоба 15.00 лв.
2.4 За започване на процедура по блокиране на неправилно паркирано ППС, чрез техническо средство /скоба/ 10.00 лв.
3. Платено /преференциално /паркиране на пътни превозни средства /леки автомобили/ по постоянен или настоящ адрес на собствениците им, на уличното платно пред сградата по постоянен или настоящ адрес в гр. Поморие.
3.1 Месечна цена за преференциално паркиране на ППС по постоянен или настоящ адрес 48.00лв.
3.2 Депозит за пътен знак C2 /конус + табела/ 92.00 лв.
3.3 Талон/стикер с холограма 8.70 лв.
4. Цена на разрешение за достъп на МПС с товароносимост над 10т. по чл.25 от Наредба за организацията на транспортната дейност и безопастността на движението на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие 60.00 лв./мес.

се изменя и се чете както следва:

Чл.84 За паркиране, престой и преместване на ППС се заплащат следните такси:

Такса транспортни дейности Цена в лв.

С вкл. ДДС

1. Паркиране в Зона за кратковременно платено паркиране
1.1. на започнат час: до 2 часа 1.20 лв./час

 

2. Платено преференциално паркиране
2.1.за частен автомобил: -25,00 лв. на месец за минимум 4 месеца + депозит за конус
– 200,00 лв.  – целогодишен абонамент + депозит за конус
2.2.за служебен абонамент: -120,00лв. на месец за минимум 4 месеца + депозит за конус
– 960,00 лв.  – целогодишен абонамент + депозит за конус
3. Паркиране и престой в платен паркинг
3.1. Леки автомобили –
3.1.1Престой на час 2.00 лв./час
3.1.2.Престой на денонощие 12.00 лв.
3.2. за туристическия бранш, но не повече от 20 % от всички места на паркинга) 120,00 лв. на месец
3.3. автобуси
3.3.1.Престой до два часа 5.00 лв./час
4. Преместване на ППС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП. 50,00 лв.
4.1. За започване на процедура по преместване на МПС по чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП 20.00 лв.
4.2. За отговорно пазене на автомобил, преместен на основание чл.171, т.5, б. „Б” от ЗДвП на паркинг собственост на Община Поморие 2.00 лв./час
4.3. Освобождаване на блокирано неправилно паркирано ППС чрез техническо средство /скоба 25.00 лв. на денонощие

§2. Във връзка с настъпващия летен сезон 2022 година и необходимостта от извършване на действия по маркиране на Зона за кратковременно платено паркиране и на паркоместата в режим на Платено преференциално паркиране, на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.14. от дневния ред:„ОС-260/11.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с. Порой /стар номер 000119/.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 782/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.151, ал.3, т.5 от Закона за културното наследство и чл.19, ал.1 от Правилника за провеждане на теренни археологически проучвания в Република България, Общински съвет – Поморие

Дава съгласие за провеждане на археологически проучвания – редовни разкопки на обект „Селищна могила“ в общински поземлен имот с идентификатор 57790.5.332 по КККР на с. Порой, одобрени със заповед №РД-18-1314/17.07.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в местност „Скритата могила“, със стар номер №000119, землище с. Порой, целия на площ от 3198653кв.м, с НТП: „друг вид дървопроизводителна гора“ за период посочен в Работната програма през 2022г.

 По т.15. от дневния ред:„ОС-261/11.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 783/19.04.2022г.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, чл.58 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.62, ал.2, във връзка с чл.64, ал.8 от Закона за енергетиката, Общински съвет – Поморие в качеството си на собственик на ПИ 57491.505.146 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, одобрени със заповед №РД-18-36/29.04.2009г. на изпълнителен директор на АГКК, целият на площ от 33 кв. м., при граници, подробно описани в АОС №7015/21.03.2022г., дава съгласие да бъде отстъпено право на строеж на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за изграждане на трафопост – 6,3кв.м. и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 54,7кв.м.

Пазарната цена на правото на строеж за изграждане на нов енергиен обект /трафопост/ тип „БКТП 1х800кVА“, със застроена площ 6,3 кв. м. е определена в размер на 470,00лв. /четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС и сервитутна зона за обслужване на трафопоста 54,7 кв. м. в размер на 2410,00 /две хиляди четиристотин и десет лева/, без ДДС, съгласно оценка на лицензиран оценител.

По т.16. от дневния ред:„ ОС-240/05.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Проект на Методика за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на младежки проекти и инициативи. Предоставяне на финансови средства от общински фонд „Младежки дейности“ за 2022г.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 784/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие приема Настоящата Методика за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на младежки проекти и инициативи.

Общински съвет – Поморие дава съгласие за предоставяне на финансови средства от общински фонд „Младежки дейности за 2022г.

По т.17. от дневния ред:„ОС-246/06.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод ПЕВП ф160 х 9,5 PE100 PN10 с дължина 115м, преминаващ през полски път – ПИ 57491.19.573, за захранване на ПИ 57491.19.94 в м.Лахана, в землището на гр.Поморие, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 785/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие съгласува проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външен водопровод ПЕВП ф160 х 9,5 РЕ100 PN10 с дължина 115м, преминаващ през полски път – ПИ 57491.19.573, за захранване на ПИ 57491.19.94 в м.Лахана, в землището на гр.Поморие, община Поморие“, като трасето и сервитутът на водопровода ще засегнат ПИ 57491.19.573 – полски път, общинска публична собственост, площ с ограничение в ползването – 0,087 дка, дължина на трасето – 115,00 м.

По т.18. от дневния ред:„ОС-249/07.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в редовно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 786/19.04.2022г.

На основание чл.198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие:

 I. УПЪЛНОМОЩАВА Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, да гласува решения в редовното неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, което ще се проведе на 11.05.2022 г. от 10:30 ч. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, както следва:

По т. 1 от дневния ред:

Решение: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Годишния отчет за дейността на асоциацията за 2021 г.;

По т. 2 от дневния ред:

Решение: На основание чл. 9, ал.2 и чл. 26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Отчета за изпълнението на бюджета на асоциацията за 2021 г.;

По т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас приема Бюджета на асоциацията за 2022 г.

  ІІ. ОПРЕДЕЛЯ инж. Кунчо Гайдов – Зам.-кмет „Строителство, инфраструктура, транспорт и управление на проекти“ при Община Поморие за представител на Община Поморие в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, което ще се проведе на 11.05.2022 г. от 10:30 ч. в сградата на Областна администрация Бургас на ул. „Цар Петър” № 1, при невъзможност на Кмета на Община Поморие да участва лично в редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас, за приемане на посочените решения.

 ІІІ. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително изпълнение на настоящото решение, с оглед защита на обществени интереси поради краткия период от време между датата на вземане на настоящото решение от Общински съвет – Поморие и датата на провеждане на общо събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас.

По т.19. от дневния ред:„ОС-254/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ III-За здравна служба, в кв.32 по регулационния план на с.Козичино, община Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 787/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 и чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ, Общински съвет – Поморие приема скица с предложение за изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване и дава предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на подробния устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на УПИ III-За здравна служба, в кв.32 по регулационния план на с.Козичино, община Поморие, като се промени отреждането на имота от „За здравна служба“ в „За Комплексно обществено обслужване (КОО)“.

По т.20. от дневния ред:„ОС-257/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие на Общински съвет – Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 788/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.2, пр.2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие приема изменение и допълнение на Наредба № 5 за организацията на транспортната дейност в Община Поморие, както следва:

 §1.чл. 30, ал.1 следва да се измени и от

„Паркирането на ППС на територията на Община Поморие се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места в съответствие със Закона за движение по пътищата и настоящата наредба”

да се чете:

„Паркирането на ППС на територията на Община Поморие се извършва само на разрешените, определени и обозначени за това места в съответствие със Закона за движение по пътищата и наредба на Общински съвет Поморие”

§2. Отменя Глава ІV Раздел 2 „Места за паркиране за служебни нужди”

Чл. 45./1/. Забранено е паркиране на автомобили на места, означени за служебно ползване, освен за автомобили, определени от ползвателя на места.
/2/. За подобряване на сигурността на Районен съд, Прокуратура, поделенията на МВР и общинската администрация се отреждат служебни паркоместа.
/3/. Паркоместата се обозначават с подвижни преносими табели и съответен пътен знак.

§3. Отменя Глава ІV Раздел 3 „Платено преференциално паркиране по адрес“

Чл. 45а (1) /нов с Решение № 209/28.04.2016г./ Община Поморие въвежда режим на платено преференциално паркиране на ППС по постоянен/настоящ адрес на      собствениците им.

(2) Режимът на паркиране по ал. 1 е валиден за периода 01.06 до 30.09. на годината в часовете от 08.00 часа до 21.00 часа.

(3) Паркирането става на уличното платно пред лицето на сградата по постоянен/ настоящ адрес, на маркирано и сигнализирано съгласно ЗДвП място.
Чл. 45б /нов с Решение № 209/28.04.2016г./ Право на платено преференциално паркиране имат лицата с постоянен или настоящ адрес в гр. Поморие, собственици на пътното превозно средство, които не притежават гараж на адреса, за който искат платено преференциално паркиране и не са променяли предназначението на такова помещение.

Чл. 45в /нов с Решение № 209/28.04.2016г./ Заинтересованите граждани подават Заявление до Кмета на Община Поморие (Приложение №1) от 15.03. до 15.04. на всяка година /от 15.03. до 15.05. за текущата 2016 година/ на гише 1 в Център за административно обслужване гр. Поморие, ул. „Солна” № 5. Неразделна част от заявлението са копия на изброените в него документи, които се представят в оригинал при подаване на заявлението за сведение.

Чл.45г /нов с Решение № 209/28.04.2016г./Заявленията се разглеждат от Общинската комисия по безопасност на движението, която се произнася с разрешение или отказ по всяко конкретно заявление от 15.04 до 25.05. на годината /от 15.04. до 06.06. за текущата 2016 година/.

Чл. 45д (1) /нов с Решение № 209/28.04.2016г./Въз основа на решението на ОКБД за одобрение на заявлението, заявителя заплаща определените в Тарифа № 4 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие цени за срок от минимум 3 месеца и получава:

– талон/Стикер с холограма по образец (Приложение 2), който поставя на видно място на таблото на ППС;

– пътен знак С2 с табела (Приложение 3), който подлежи на връщане след изтичане на срока на режима за съответната година;

– хоризонтална маркировка на определеното от ОКБД място за паркиране, отговарящо на характеристиките по Приложение 4.

(2) Полагането на хоризонтална маркировка се осъществява от оторизирана за дейността фирма в периода 25.05 – 01.06./в периода от 25.05. до 17.06. за текущата 2016 година/.

Чл. 45е /нов с Решение № 209/28.04.2016г./ Контролът и организацията на дейността по предоставяне на платено преференциално паркиране се извършва от Общинско предприятие „СУОИ” гр. Поморие. Контролът се извършва включително и с технически средства. Репатрирането на неправилно паркираните МПС се извършва от общинско предприятие „СУОИ” гр. Поморие със специализирани автомобили – общинска собственост / или наети по договорно отношение от ОП „СУОИ”, на общински паркинги, като тяхната дейност се осъществява съгласно чл. 168 и чл. 171, ал. 1, т. 5, буква „б“ от Закона за движение по пътищата.

Чл.45ж /нов с Решение № 209/28.04.2016г./ Забранява се платено /преференциално/ паркиране на обособени безплатни паркинги, паркоместа маркирани за свободно паркиране, на обособени паркинги за общо ползване, пред жилищни блокове, пред многожилищни кооперации, училища, детски градини, кина и др. обществени сгради.

§4. Отменя Глава пета ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ ПРИ НЕПРАВИЛНО ПАРКИРАНЕ Раздел 1 Принудително отстраняване на неправилно паркирани автомобили

Чл.46. /1/. За осигуряване безопасността на движението по пътищата и за преустановяване на административните нарушения могат да се прилагат следните принудителни административни мерки.

1.ППС, което е паркирано в нарушение на Закона за движението по пътищата и тази наредба, може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство /скоба/.

2.Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато превозното средство е:
а) Паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване; за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването;
б) /изм. с Решение № 209/28.04.2016г./ Паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението; В този случай лицата по чл. 168 от ЗДвП уведомяват Районното полицейско управление – Поморие, за новото местоположение на превозното средство. Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство може да бъде задържано до заплащане на разходите по преместването, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на Районното полицейско управление.

в) Паркирано при неправилно използване на алармена инсталация, монтирана в него, когато същата продължава да работи повече от 30 минути.
/2/ Редът и условията за прилагане на принудителни мерки се определят съгласно тази Наредба.

/3/ /изм. с Решение № 209/28.04.2016г./ Размерът на сумите за разноски и обезщетения, дължими от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС са определени в Тарифа № 4 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие. Изменения в размера на разноските и обезщетенията се извършва по предложение на Кмета на Община Поморие от Общински съвет – Поморие.

Принудително задържане на пътно превозно средство чрез използване на техническо средство /”скоба”/

Чл. 47. /1/ Мярката по принудително задържане чрез използване на технически средство „скоба” се прилага в случаите на:

 1. ППС, паркирани в нарушение на ЗДвП без да пречат на другите участници в движението;
 2.  ППС, паркирани в нарушение на тази Наредба;

Чл. 48. /1/ Оперативната дейност по използването и прилагането на техническото средство /„скоба“/, таксуването на собствениците или упълномощените от тях водачи, както и освобождаването на блокираните ППС, се организира и осъществява по ред и при условия, определени със заповед на Кмета на Общината, издадена на основание и в изпълнение на чл. 167 и следващите от Закона за движението по пътищата.

/2/ Конструкцията на скобата и начинът на поставянето и трябва да бъдат такива, че да не се нанасят повреди на ППС.

/3/ Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.

/4/ На предното странично стъкло на автомобила от страна на шофьора се поставя съобщение за водача, че автомобилът е блокиран с указания за реда за освобождаването му.

/5/ Техническо средство /„скоба“/ се поставя на задвижващото колело от страна на водача.

/6/ Размерът на таксата, дължима от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство /„скоба“/, е фиксиран и се определя по предложение на Кмета на Общината от Общински съвет – Поморие.

/7/ Разходите по ал. 5 и таксата за паркиране се заплащат на мястото на блокиране на ППС при неговото отблокиране и се събират от лицата, упълномощени от Кмета на Община Поморие.

Принудително преместване на неправилно паркирани пътни превозни средства
Чл. 49. /1/ Дейността по преместване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие се извършва от органа по контрол въз основа на Заповед на Кмета на Община Поморие, по реда на тази наредба.
/2/ Принудително преместване на ППС става само след констатиране на нарушението от органите по контрол, определени със Заповед на Кмета на Община Поморие.
/3/ Преместването на неправилно паркирани ППС се извършва от най-малко двама служители на органа по контрол. Екипът е снабден със специализиран автомобил /„паяк”/, пригоден да отстранява ППС.

/4/ Преместването включва: вдигане, натоварване, транспортиране и разтоварване на неправилно паркираното ППС в наказателния паркинг.
/5/ Служителите от екипа заснемат ППС, паркирано в нарушение от всички страни преди и след натоварването му в специализирания автомобил „паяк”.
Чл. 50. /1/ Преместването на неправилно паркирани ППС се извършва денонощно и по нареждане на полицай от „Пътна полиция”, след като същият установи нарушението по Закона за движението по пътищата или тази наредба по отношение на паркирането, или по искане на други компетентни органи.
/2/ При искане на полицията или друг компетентен орган, задължително се оказва съдействие за принудително преместване на неправилно паркираното ППС.
/3/ След констатиране на нарушението, екипът прави най-малко четири броя снимки на ППС в нарушение и се свързва с дежурния диспечер, като му съобщава: регистрационен номер и марка на ППС, място и вид на нарушението, час и минути, местонахождение на наказателния паркинг, на който ще се пази ППС.
/4/ ППС се транспортира със специализирания автомобил /„паяк”/ в наказателен паркинг с денонощен режим на работа, където остава на отговорно пазене.
/5/ При разтоварване на ППС на наказателния паркинг, се правят четири броя снимки, ако не е осигурено постоянно видеонаблюдение и всички данни по нарушението и отстраняването на ППС по предходната алинея се описват в дневник /база данни/.

/6/ Освобождаване на ППС от наказателния паркинг се разрешава само след като водачът или собственикът на ППС представи документ за собственост или регистрационен талон на автомобила и заплати разноските по прилагане на принудителните мерки и пазенето на принудително преместените ППС.
Чл. 51. /1/ Органът по контрол носи отговорност за виновно причинени щети на ППС при принудителното му преместване.

/2/ Органът по контрол сключва застраховка за евентуални щети на репатрираните ППС в изпълнение на тази наредба.

/3/ Органът по контрол носи отговорност за сигурността на репатрираните ППС на наказателния паркинг в Община Поморие по време на престоя им.
/4/ Не се допуска принудително преместване на ППС с тегло по-голямо от максимално допустимото за натоварване на специализирания автомобил „паяк”.
Чл.52. Не могат да се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване, както и не могат да бъдат задържани чрез използване на техническо средство /”скоба”/ автомобили на Спешна медицинска помощ, Държавна агенция „Национална сигурност“, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Националната служба за охрана, Министерството на извънредните ситуации, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието“, „Военна полиция“, „Гранична полиция”. Автомобилите на тези институции и организации имат право да паркират безплатно за времето необходимо при и по повод изпълнение на служебните им функции.

§5. Отменят се приложения №1, 2, 3 и 4 от настоящата Наредба №5, тъй като касаят отменените членове.

§6. Във връзка с настъпващия летен сезон 2022 година и необходимостта от извършване на действия по маркиране на Зона за кратковременно платено паркиране и на паркоместата в режим на Платено преференциално паркиране, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 По т.21. от дневния ред:„ОС-258/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средство на територията на град Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 789/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.2, пр.2 и 4 от ЗМСМА във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Поморие:

 §1. Приема Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на град Поморие, приложение към настоящата докладна записка. Наредбата да е номерирана с №23.

§2. Възлага на Кмета на предприеме необходимите действия за формиране на Център за Градска мобилност с адрес гр. Поморие, ул. Солна № 15, в структурата на Общинско предприятие „Стопанисване и управление на общински имоти” гр. Поморие.

§3. Във връзка с настъпващия летен сезон 2022 година и необходимостта от извършване на действия по маркиране на Зона за кратковременно платено паркиране и на паркоместата в режим на Платено преференциално паркиране, на основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

По т.22. от дневния ред:„ОС-259/08.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане допълнение в Щатното длъжностно разписание на Исторически музей – Поморие.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 790/19.04.2022г.

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.10 от Правилника за устройството и дейността на Исторически музей – Поморие, Общински съвет – Поморие приема следните изменения в Щатното длъжностно разписание на Исторически музей – Поморие както следва:

1.В структурата на Исторически музей – Поморие, числеността на служителите да бъде увеличена с 1 /една/ щатна бройка на длъжност „Уредник на Посетителски център Поморийско езеро”.

2.Общата численост на персоната на Историческия музей става 11 щатни бройки.

3.Възлага на директора на Историческия музей да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на настоящото решение.

4.Тъй като настоящото решение има за предмет изменение само на щата (относно структурата), не и на норми предмет на правна уредба предложението не следва да отговаря на изискванията на чл. 66-69 от АПК.

II. Предвид спешната необходимост от оптимизиране на работния процес и недопускане на неговото прекъсване, на основание чл. 60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на решението.

 По т.23.1. от дневния ред:„ОС-270/14.04.2022г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на средства за финансова подкрепа на Георги Колев Петров за животоспасяваща операция.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 791/19.04.2022г.

 1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се предостави на Георги Колев Петров от гр.Поморие еднократна безвъзмездна финансова помощ за животоспасяваща операция в размер на 2000,00 /две хиляди/ лева, като сумата бъде преведена по банковата сметка посочена като дарителска и е публична – IBAN BG15RZBB91551014595164 BIC RZBBGSF.
 2.  На основание чл.60, ал.1 от АПК, Общински съвет – Поморие допуска предварително изпълнение на настоящото решение с цел своевременното предоставяне на финансовата помощ предвид спешната необходимост от набирането на средствата за животоспасяващата операция.

 По т.23.2. от дневния ред:„ОС-273/15.04.2022г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие за учредяване право на преминаване по чл.192, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ през поземлен имот с идентификатор 00833.5.489 по КККР на гр. Ахелой, с начин на трайно ползване /НТП/ „Пасище“, находящ се в местността „Пречиствателната“, землище гр. Ахелой.“ с 19 гласа „за”, 0 гласа „въздържали се”, 0 гласа „против” от 19 присъстващи общински съветници се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 792/19.04.2022г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.25, ал.4 във връзка с чл.25, ал.3, т.1 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.192, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Поморие:

I. 1. Дава предварително съгласие по реда на чл.25, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 00833.5.489 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 11587кв.м., находящ се в местността „Пречиствателната“, землище гр.Ахелой, с начин на трайно ползване /НТП/ „Пасище“, при граници: 00833.5.177, 00833.5.399, 00833.5.403, 00833.5.404, 00833.5.488, 00833.5.490, 00833.5.491, 00833.5.492, 00833.5.493, 00833.5.494, 00833.6.394, актуван с Акт за публична общинска собственост №7031/14.04.2022г. за изграждане на обект на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията и за учредяване на сервитут.

2.Определя срок за валидност на предварителното съгласие 5 (пет) години, считано от влизане в сила на решението.

II. Дава съгласие Община Поморие да учреди право на преминаване по реда на чл.192, ал.3 от Закона за устройство на територията през следния поземлен имот с идентификатор 00833.5.489 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 11587кв.м., находящ се в местността „Пречиствателната“, землище гр. Ахелой, с начин на трайно ползване /НТП/ „Пасище“, при граници: 00833.5.177, 00833.5.399, 00833.5.403, 00833.5.404, 00833.5.488, 00833.5.490, 00833.5.491, 00833.5.492, 00833.5.493, 00833.5.494, 00833.6.394 в полза на лицата, имащи необходимост да използват поземлен имот с идентификатор 00833.5.490 по КККР на гр. Ахелой, одобрени със Заповед №РД-18-60/15.09.2006г. на Изпълнителен директор на АГКК, с начин на трайно ползване „за друг вид естествен ресурс за превантивна защита“, целия на площ от 8757кв.м. за срок от 5 (пет) години.

III. Общински съвет – Поморие допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение.

IV. Възлага на Кмета на Община Поморие да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

2 Отзиви

 1. Мишо Петров

  От къв зор ще помагам аз с моите данъци и такси на някакво си публично-частно сдружение МИГ? В сайта им в графа проекти няма нито един а още по-нагло е да свикваш събрание е на дружеството без да упоменаваш кой си освен, че си председател. Цитат от сайта но МИГ:
  Покана за свикване на ОС

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам общо събрание, което ще се проведе на 26.01.2022 г. от 11.00 часа в Градска художествена галерия „Дечко Стоев“ гр. Поморие при следния дневен ред: 1. „Прием на годишен доклад за дейността на Сдружението за 2021

  И аз в качеството си на данъкоплатец съм против това да се раздават пари и да се “усвояват+ както те си знаят или са в комбина с някой от общината.

  • Ами, то от комай време е така Мишо! За това сме и бедни! С една дума… Мафия.